بررسی میزان شیوع کتوز تحت بالینی در گاوداری های اطراف تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی, گروه علوم درمانگاهی

2 دانشگاه تهران, دانشکده دامپزشکی, گروه آموزشی علوم درمانگاهی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

4 دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده دامپزشکی, گروه اپیدمیولوژی

کلیدواژه‌ها