مطالعه تاثیر نوار آپیستان بر آلودگی جرب واروآ در زنبورداری های اطراف تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه فارماکولوژی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی, گروه انگل شناسی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی

4 دانشگاه تهران, دانشکده دامپزشکی

کلیدواژه‌ها