بررسی ارتباط مقادیر 3و 2- دی فسفوگلیسرات و هموگلوبین تام در جنس و گروه های سنی مختلف گوسفندان نژاد مغانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر, دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر, دانشکده دامپزشکی, گروه پاتوبیولوژی

3 دانشگاه تهران, دانشکده دامپزشکی, آموزشی علوم درمانگاهی

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر, دانشکده دامپزشکی

کلیدواژه‌ها