بررسی فصلی میزان سرمی کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز در گوسفندان منطقه تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی, گروه علوم درمانگاهی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی

کلیدواژه‌ها