بررسی آلودگی به انگل های کرمی دستگاه گوارش و محوطه بطنی ماهیان بومی سد ارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی, گروه پاتوبیولوژی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی, گروه بهداشت و بیماری های آبزیان

کلیدواژه‌ها