اثر تزریق داخل صفاقی و موضعی ویتامین B6 بر پاسخ درد ناشی از فرمالین در موش سوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی, گروه پاتوبیولوژی

کلیدواژه‌ها