بررسی هیستولوژیک اثرات گیاه بابا آدم بر التیام زخم های جلدی در رت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد, دانشکده پزشکی, گروه علوم تشریح و پاتولوژی

2 دانشگاه تهران, دانشکده دامپزشکی, گروه علوم درمانگاهی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, دانشکده دامپزشکی, گروه پاتولوژی

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, دانشکده دامپزشکی

کلیدواژه‌ها