مقایسه هیستوپاتولوژیک الگوی جدید بخیه با بخیه تشکی سرتاسری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشگاه شاهد, دانشکده پزشکی, گروه پاتوبیولوژی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, دانشکده دامپزشکی

کلیدواژه‌ها