مطالعه بیوشیمیایی و پاتولوژیکی اثر پیشگیرانه مصرف ویتامین C بر عوارض کبدی ناشی از مصرف داروی Azathioprine در موش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی, گروه پاتولوژی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی, گروه فارماکولوژی

5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده دامپزشکی, گروه علوم درمانگاهی

6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

کلیدواژه‌ها