بررسی اثر ضدقارچی نانوذرات نقره بیوسنتز شده توسط ساکارومیسس سرویسیه بر علیه میکروسپوروم کانیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسنده

گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

امروزه متدها و روش‏های مختلفی برای تولید نانوذرات نقره مورد استفاده قرار می‎گیرد اما هر یک از این روش‎ها دارای معایب زیادی هستند. روش‏های شیمیایی اکثراً سمی و ناپایدارند و روش‏های فیزیکی گران و کم بازده هستند اخیراً محققین با استفاده از سیستم‏های بیولوژیکی مانند میکروارگانیسم‏ها و گیاهان نانوذرات نقره تولید کرده‏اند این روش ارزان و بی خطر و پایدار است. در این تحقیق از ساکارومیسس سرویسیه به عنوان یک بیوراکتور استفاده شد. همچنین در این تحقیق اثرات ضد قارچی نانوذرات نقره بیوسنتز شده برعلیه میکروسپوروم کانیس بررسی شد. سوپرناتانت مخمر به محلول M3- 10 نیترات نقره اضافه شد و در انکوباتور 30 درجه و دور rpm 250 قرار داده شد. تغییرات رنگ آن مورد بررسی قرار گرفت، سپس توسط دستگاه‎های -VIS UV، FTIR, XRD, TEM بیوسنتز نانوذرات نقره اثبات شد. نانوذرات حاصل به روش دیسک و چاهک گذاری و محاسبه قطر‌ هاله عدم رشد و MIC80 و MFC آن بر علیه میکروسپوروم کانیس بررسی شد و با داروهای مؤثره مقایسه گردید. نتایج نشان دادکه ساکارومیسس سرویسه تونایی بیوسنتز نانوذرات نقره با سایز 27 نانومتر را داشته و این نانوذرات نقره با غلظت µg/ml29/0 ± 33 اثر کشندگی بر میکروسپوروم کانیس دارد. این پژوهش در واقع گزارشی است از امکان بیوسنتز نانوذرات نقره توسط یکی از میکروارگانیسم‎های ایمن و غیر پاتوژن که نانوذرات بیوسنتز شده آن می‎تواند مورد استفاده در پزشکی و داروسازی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

1. Ahmad, A., Mukherjee, P., Senapati, S., Mandal, D., Khan, M. I., Kumar, R., & Sastry, M. (2003). Extracellular biosynthesis of silver nanoparticles using the fungus Fusariumoxysporum. Colloids and surfaces B: Biointerfaces, 28: 313-318.

2-Ayatollahi Mousavi, S. A., Salari, S., & Hadizadeh, S. (2016). Evaluation of Antifungal Effect of Silver Nanoparticles Against Microsporumcanis, Trichophyton mentagrophytes and Microsporum gypseum. Iranian Journal of Biotechnology,13: 38-42.

3. Bhainsa, K. C., & D'souza, S. F. (2006). Extracellular biosynthesis of silver nanoparticles using the fungus Aspergillus fumigatus. Colloids and surfaces B: Biointerfaces,47: 160-164.

4. Dhoondia, Z. H., & Chakraborty, H. (2012). Lactobacillus mediated synthesis of silver oxide nanoparticles. Nanomaterials and Nanotechnology 2: 2-15.

5. Duran, N., Marcato, P. D., De Souza, G. I., Alves, O. L., & Esposito, E. (2007). Antibacterial effect of silver nanoparticles produced by fungal process on textile fabrics and their effluent treatment. Journal of Biomedical Nanotechnology,3: 203-208.

6. Forsburg, S. L. (2007). The yeasts Saccharomyces cerevisiae and Schizosaccharomyces pombe: models for cell biology research. Gravitational and Space Research,18(2).

7. Gajbhiye, M., Kesharwani, J., Ingle, A., Gade, A., & Rai, M. (2009). Fungus-mediated synthesis of silver nanoparticles and their activity against pathogenic fungi in combination with fluconazole. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine,5: 382-386.

8. Gurunathan, S., Kalishwaralal, K., Vaidyanathan, R., Venkataraman, D., Pandian, S. R. K., Muniyandi, Eom, S. H. (2009). Biosynthesis, purification and characterization of silver nanoparticles using Escherichia coli. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces,74: 328-335.

9. Kaler, A., Patel, N., & Banerjee, U. C. (2010). Green synthesis of silver nanoparticles. Current Research & Information on Pbarmaceuticals Sciences,11: 68-71.

10. Kaler, A., Jain, S., & Banerjee, U. C. (2013). Green and rapid synthesis of anticancerous silver nanoparticles by Saccharomyces boulardii and insight into mechanism of nanoparticle synthesis. BioMedical research international,2013(2013): Article ID 872940, 8 pages.

11. Kandile, N. G., Zaky, H. T., Mohamed, M. I., & Mohamed, H. M. (2010). Silver nanoparticles effect on antimicrobial and antifungal activity of new heterocycles. Bulletin of the Korean Chemical Society,31: 3530-3538.

12. Kim, K. J., Sung, W. S., Moon, S. K., Choi, J. S., Kim, J. G., & Lee, D. G. (2008). Antifungal effect of silver nanoparticles on dermatophytes. Journal Microbiology Biotechnology, 18:1482-1484.

13. Korbekandi, H., Jouneghani, R. M., Mohseni, S., Pourhossein, M., & Iravani, S. (2014). Synthesis of silver nanoparticles using biotransformations by Saccharomyces boulardii. Green Processing and Synthesis,3:271-277.

14. Kowshik, M., Ashtaputre, S., Kharrazi, S., Vogel, W., Urban, J., Kulkarni, S. K., & Paknikar, K. M. (2002). Extracellular synthesis of silver nanoparticles by a silver-tolerant yeast strain MKY3. Nanotechnology,14: 95.

15. Lee, J., Lee, D. G., Kim, J. G., Kim, K. J., & Sung, W. S. (2010). The silver nanoparticle nano-Ag): a new model for antifungal agents. Intech (2010).

16. Mie, R., Samsudin, M. W., Din, L. B., Ahmad, A., Ibrahim, N., & Adnan, S. N. A. (2014). Synthesis of silver nanoparticles with antibacterial activity using the lichen Parmotrema praesorediosum. International journal of nanomedicine,9: 121.

17. Monteiro, D. R., Gorup, L. F., Silva, S., Negri, M., de Camargo, E. R., Oliveira, R., Henriques, M. (2011). Silver colloidal nanoparticles: antifungal effect against adhered cells and biofilms of Candida albicans and Candida glabrata. Biofouling,27: 711-719.

18. Moriello, K. A., Deboer, D. J., VOLK, L. M., SPARKES, A., & Robinson, A. (2004). Development of an in vitro, isolated, infected spore testing model for disinfectant testing of Microsporum canis isolates. Veterinary dermatology,15: 175-180.

19. Mourato, A., Gadanho, M., Lino, A. R., & Tenreiro, R. (2011). Biosynthesis of crystalline silver and gold nanoparticles by extremophilic yeasts. Bioinorganic chemistry and applications. 2011: Article ID 546074, 8 pages.

20. Nanda, A., & Saravanan, M. (2009). Biosynthesis of silver nanoparticles from Staphylococcus aureus and its antimicrobial activity against MRSA and MRSE. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine,5:452-456.

21. Poulose S, Panda T, Nair PP, Theodore T. (2014). Biosynthesis of silver nanoparticles, Journal of nanoscience and nanotechnology,14:2038-49.

22. Ramya, M., & Subapriya, M. S. (2012). Green synthesis of silver nanoparticles. International J ournal of Pharmacy, Medicine and BiologyScience,1: 54-61.

23. Sastry, M., Ahmad, A., Khan, M. I., & Kumar, R. (2003). Biosynthesis of metal nanoparticles using fungi and actinomycete. Current science,85: 162-170.

24. Vanaja, M., & Annadurai, G. (2013). Coleus aromaticus leaf extract mediated synthesis of silver nanoparticles and its bactericidal activity. Applied Nanoscience,3: 217-223.