جداسازی و شناسایی مایکوپلاسما بووی‌جنیتالیوم از شیر گاو‌های مبتلا به ورم پستان بالینی با روش-های کشت و PCR

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان

2 گروه میکروبیولوژی، آزمایشگاه رفرانس مایکوپلاسما، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج

چکیده

هدف: مایکوپلاسما بووی­جنیتالیوم یکی از پاتوژن­های ایجاد کننده ورم پستان در گاو­های شیرده است. عوارض ناشی از این بیماری شامل کاهش شیر دهی، تغییر کیفیت شیر، تورم کارتیه­ها، ورم مفاصل، عفونت دستگاه تنفسی، عفونت سیستم ادراری، عفونت گوش داخلی و سپتی سمی می­باشد. هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسایی مایکوپلاسما بووی جنیتالیوم از شیر گاو­های مبتلا به ورم پستان بالینی با روش­های کشت و PCR بود. روش کار: در این مطالعه توصیفی در سال 1395، تعداد 156 نمونه­ی شیر از گاوهای مشکوک به اورام پستان بالینی در گاوداری­های صنعتی ایران اخذ گردید. نمونه­‌ها در محیط PPLO broth و PPLO agar کشت داده شدند. برای استخراج DNA از روش فنل کلروفرم استفاده گردید. نمونه‌ها از نظرحضور جنس مایکوپلاسما و گونه مایکوپلاسما بووی جنیتالیوم به روش PCR مورد آزمایش قرار گرفتند. به منظور تشخیص این میکروارگانیسم به روش مولکولی از پرایمرهای اختصاصی Mbg F و Mbg R استفاده گردید. نتایج بدست آمده: در روش کشت از تعداد 156 نمونه، 57 (37%) نمونه کلنی‌های تخم مرغ نیمرو شده مایکوپلاسما را از خود نشان دادند؛ در حالیکه در آزمون PCR از این تعداد نمونه، 62 (40%) نمونه از نظر حضور پرایمر جنس مایکوپلاسما مثبت گزارش گردید و در آزمون PCR اختصاصی گونه نیز، یک نمونه (2%) مثبت مایکوپلاسما بووی جنیتالیوم گزارش شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق، PCR را به عنوان یک روش سریع، با حساسیت و ویژگی بالا جهت تشخیص مایکوپلاسماها معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. Bushnell, RB. (2005). Mycoplasma mastitis: a review of Transmission and Control. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice. 52: 153-160.
  2. Cullor, J. S., Tyrer, J. W. (2002). Large animal internal medicine,3th ed. Mosby Company. 1012-1032.
  3. Fox, L. K., Kirk, J. H., Britten, A. (2005). Mycoplasma mastitis. Journal of veterinary medicine. B, Infectious diseases and veterinary public health. 52:153-160.
  4. Ghadersohi, A., Hirst, R. G., Frobes, J., Coelen, R. G. (1999). Preliminary studies on the prevalence of Mycoplasma bovis mastitis in dairy cattle in Australia. Veterinary Microbiology 65:185-94.
  5. Gonzalez, R. N., Wilson, D. J. (2003). Mycoplasma mastitis in dairy herds. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice. 19:199-221.
  6. Hale, H., Helmboldt, CF., Plastridge, W. N., Stula, E. F. (1962). Bovine mastitis caused by a Mycoplasma species. Cornell University College of Veterinary Medicine: 582-591.
  7. Hirose, K., Kawasaki, Y., Kotani, K., Tanaka, A., Abiko, K., Ogawa, H. (2001). Detection of Mycoplasma Milk by PCR Analysis and Culture Method. Journal of Veterinary Medical Science 63: 691-693.
  8. Htzel, H., Heller, M., Sachse, K. (1999). Enhancement of Mycoplasma bovis detection in milk samples by antigen capture prior to PCR. Molecular and Cellular Probes 13:175-178.
  9. Jasper, D. E. (1981). Bovine mycoplasma mastitis. Veterinary Science and Comparative Medicine 25:121-57.

10.Kirk, J. H., DeGraves, F., Riddell, F., Tyler, J. W. (1992). Mycoplasma mastitis in Alabama. Alabama Veterinary Medical Association 3:29.

11.Kobayashi, H., Hirose, K., Worarach, A. (1998). In vitro amplification of the 16S rRNA genes from Mycoplasma bovirhinis, Mycoplasma alkalescens and Mycoplasma bovigenitalium by PCR. Journal of Veterinary Medical Science 60: 1299-1303.

12.Kojima, A., Takahashi, T., Kijima, M., Ogikubo, Y., Nishimura, M., Nishimura, S., et al. (1997). Detection of Mycoplasma in Avian Live Virus Vaccines by Polymerase Chain Reaction. International Association of Buddhist Studies. 25: 365-371.

13.Kumar, A., Garg, D. N. (1991). Isolation of mycoplasma F-38 from the milk of matitic cows. Veterinary Record. 128: 429 -441.

14.Nadeem, S., Rahman, S. U. (1996). Rapid Detection of Mycoplasma Bovis from Mastitis Milk Samples of Buffalo Using Polymerase Chain Reaction. Journal of Applied Microbiology. 80:505-10.

15.Pinho, L. G., Thompson, M., Carvalheira, J. (2013). Management practices associated with the bulk tank milk prevalence of Mycoplasma spp. in dairy herds in Northwestern Portugal. Preventive Veterinary Medicine 1; 108:21-7.

16.Roy, J. P., Francoz, D., Labrecque, O. (2008). Mastitis in a 7-week old calf caused by Mycoplasma bovigenitalium. The Veterinary Journal. 176:403-404.

17.Sharifzadeh, A., Hassani Tabatbaei, A., pourbakhsh, S. A. (2006). Study on frequency of Mycoplasma in Bulk Tank Milks of Industrial and Semi-Industrial Dairy Farms at Shahrekord by culture and PCR Methods. Iranian Journal of Veterinary Research. 395-402.

18.Thomas, C. B., Willeberg, P., Jasper, D. E. (1981). Case-control study of bovine mycoplasma mastitis in California Am. American journal of veterinary research. 42: 511-515.

19.Tully, J. G., Bove, J. M., Laigret, F., andwhitcomb, Rf. (1993). Revised taxonomy of the class Mollicutes: Proposed elevation of a monophyletic cluster of arthro associated Mollicutes to ordinal rank, with provision for familial rank to separate species with nonhelical morphology. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 43: 378-385.

20.Van den Bush, T. J., Rosenbusch, R. F. (2003). Characterization of the immune responseto Mycoplasma bovislung infection. Veterinary Immunology and Immunopathology. 15; 94:23-33.

21.Zaitoun, A. M. A. (2009). Molecular detection of mycoplasma infection in milk of clinically mastitic buffaloes. Assiut Veterinary Medical Journal 55: 191-205.