مطالعه هپاتیت E ویروسی در مرغان تخمگذار در استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 بخش بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد،

2 بخش بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد

3 دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد

چکیده

عفونت ویروسی هپاتیت E از جمله بیماری‌های می‌باشد که طی چند سال اخیر در اکثر کشور­های جهان سبب افزایش تلفات در گله‌های مرغ تخمگذار و کاهش تولید تخم مرغ تا حدود 20% شده است. بیماری را سندرم هپاتیت و اسپلینومگالی یا HS می­نامند. ویروس هپاتیت E طیور در خانوادۀ هپه ویریده(Hepeviridae) قرار دارد. این ویروس بصورت تک رشته‌ای، RNA دار و بدون پوشش است. در این بررسی از 10 مزرعه مرغ تخمگذار در مناطق مختلف استان اصفهان نمونه گیری بصورت کاملاً تصادفی انجام شد. جهت اخذ نمونه‌ها پس از شناسایی گله‌ها و ثبت اطلاعات گله نمونه گیری از سرم و سواپ مدفوعی صورت گرفت. گله‌های مورد آزمایش همه دارای کاهش تولید بودند که علت این کاهش تولید نامشخص بود. از مجموع از 150 نمونه سرمی و 150 نمونه سواپ مدفوعی که مورد آزمایش PCR قرار گرفتند در 6نمونه (4 درصد) از 3 گله ژنوم ویروس ردیابی شد. از این 6 نمونه مثبت در 5 نمونهسرمی (33/3 درصد) ویروس شناسایی شد ولی در نمونه‌های مدفوع همان پرندگان ویروس ردیابی نشد. ولی در 1 نمونه (66/0 درصد) هر دو نمونه سرم و سواپ مدفوعی پرنده وجود ویروس هپاتیت E تأیید شدکه نشان دهنده شروع شیوع این ویروس در واحدهای تخمگذار در این استان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Aziz, T., and Barnes, H. (2012). Avian hepatitis-E-virus infection in chickens. World Poultry, Part 1, 28:40-41

2. Aziz, T. and Barnes, H; (2012). Avian hepatitis-E-virus infection in chickens. World Poultry-Part 2, 28:47-48

3. Billam, P., Huang, F. F., Sun, Z. F., Pierson, F. W., Duncan, R. B., Elvinger, F., Guenette, D. K., Toth, T. E., and Meng, X. J. (2005). ystematic pathogenesis and replication of avian hepatitis E virus in specific-pathogen-free adult chickens. Journal Virology, 79:3429-437.

4. Emerson, S. U., and Purcell, R. H. (2003). Hepatitis E virus. Review Medicine Virology, 13:145-54.

5. Garkavenko, O., Obriadina, A., Ming, J. and et al. (2001). Detection and characterization of swine hepatitis E virusin New Zealand. Journal Medicine Virology,65:525-529.

6. Haqshenas, G., Shivaprasad, H. L., Woolcock, P. R., Read, D. H. and Meng, X. J. (2001). Genetic identification and characterization of a novel virus related to human hepatitis E virus from chickens with hepatitis-splenomegaly syndrome in the United States. Journal of General Virology,82: 2449–2462

7. Huang, F. F., Haqshenas, G., Shivaprasad, H. L. and et al. (2002). Heterogeneity and seroprevalence of a newlyidentified avian hepatitis E virus from chickens in the United States. Journal Clinical Microbiology, 40:4197-4202.

8. Huang. F., Sun, Z. F., Shivaprasad, H. L., Emerson, S. U., Purcell, R. H., Pierson, F. W., Toth, T. E. and Meng, X. J. (2004). Determination and analysis of the complete genomic sequence of avian hepatitis E virus (avian HEV) and attempts to infect rhesus monkeys with avian HEV. Journal of General Virology,85: 1609–1618.

9. Irza, V. N., and Sprygin, A. V., (2012). Hepatitis-splenomegaly syndrome newlyidentifiedhen viral diseasein Russia. Russian Academy of Agricultural science 4: 73-77

10. Kabrane-Lazizi, Y., Fine, J. B., Glass, G. E. and et al. (1999). Evidence for widespread infection of wild rats with hepatitis E virus in the United stat American. The American journal of tropical medicine and hygiene, 61:331-5 ·

11. Kwon, H. M., Sung, H. W. and Meng, X. J. (2012). Serological prevalence, genetic identification, and characterization of the first strains of avian hepatitis E virus from chickens in Korea. Journal of General Virology,45: 237-245.

12. Meng,X. J. (2010). Recent Advances in Hepatitis E Virus. Journal of Viral Hepatitis,17: 153-161.

13. Meng, X. J., Dea, S., Engle, R. E. and et al. (1999). Prevalence of antibodies to the hepatitis E virus in pigs from countries where hepatitis E is common or is rare in the human population. Journal MedicienVirology, 59:297-302.

14. Perko,P. A. (2013). Avian Hepatitis E Virus Infection Detected in Finland. Finnish Food Safety Authority Evira, 12:14

15. Sun, ZF., Larsen, CT., Dunlop, A., Huang, FF., Pierson, FW., Toth, TE., Meng, XJ. (2004). Genetic identification of avian hepatitis E virus (HEV) from healthy chicken flocks and characterization of the capsid gene of 14 avian HEV isolates from chickens with hepatitiss plenomegaly syndrome in different geographical regions of the United States. Journal General Virology, 85: 693-700.

16. Vasickova, P., Psikal, I. and Kralik, P. (2007). Hepatitis E virus a review. VeterinarianMedicines, 52: 365–384.

17. Zhao, Q. و Zhou, E. and Dong, S. (2010). Analysis of Avian Hepatitis E Virus fromChicken China. Emerging Infectious Diseases; No. 9:16.