سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در طیور بومی استان مازندران سال 1393

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد انگل‌شناسی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 گروه انگل‌شناسی دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل

3 گروه انگل‌شناسی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

عامل بیماری توکسوپلاسموز، تک یاخته‌ای درون سلولی اجباری به نام توکسوپلاسما گوندی است که قدرت عفونت زایی بیشترمهره داران خونگرم رادارد. این بیماری به علت ایجاد عفونت مادرزادی وسقط جنین دارای اهمیت فراوان در پزشکی و دامپزشکی می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در طیور استان مازندران با استفاده از روش لاتکس آگلوتیناسیون می‌باشد. در این بررسی پس از خونگیری و ثبت مشخصات شامل سن و جنس از طیور مورد نظر نمونه‌های خون به آزمایشگاه انتقال داده شده و پس از سانتریفیوژ سرم آنها تهیه و در شرایط منهای 20 درجه نگهداری شدند. سپس برای بررسی آلودگی به توکسوپلاسموز از کیت تشخیصی لاتکس آگلوتیناسیون ساخت شرکت زیست فراوران پارس(ZFP) استفاده شد و نتایج و داده‌ها مورد آنالیز و بررسی قرار گرفتند. دراین بررسی بااستفاده از روش سرولوژی لاتکس آگلوتیناسیون میزان شیوع آلودگی توکسوپلاسموز در طیور بومی استان مازندران، مرغ (%11/13)، خروس (%40)، اردک (%82/16)، غاز (%41/10)، بوقلمون (%56/21) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-  ادریسیان، غ ح.، رضائیان، م.، قربانی، م.، کشاورز، ح.، محبعلی، م. (1386). تک یاخته‌شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران، صفحات 123-145.

2- صائبی، ا.، (1382 ). بیماری‌های انگلی در ایران (بیماری‌های تک یاخته‌ای)، چاپ هفتم، موسسه فرهنگی انتشارات حیان صفحه 213-201.

3- Butty, E. T. (2009). Diagnostic study of Toxoplasma gondii in turkey (Meleagris gallopavo) in some regions in Ninevah governorate. Iraqi Journal of Veterinary Sciences, 4: 57-62.

4-   Child, J. E., Seegar W. S. (1998). Epidemiologic observation oh infection with toxoplasma gondii in three species of unban mammals from Baltimore Maryland, USA. International Journal of zoonpses; 13: 249- 261.

5-    Dubey, J. P. Graham, D. H., Dahl, E., Hilali, M., El-Ghaysh, A., Sreekumar, C., Kwok O. C. H., Shen S. K., Lehmann T. (2003). Isolation and molecular characterization of Toxoplasma gondii from chickens and ducks from Egypt. Veterinary Parasitology; 114: 89–95.

6-  Hokmabad, R. V. Khanmohammadi. M., Farhang. H. H. (2011). Seropervalence of Toxoplasma gondii antibodies in Sheep by Sabin Feldman Dye Test (SFDT) and Latex Agglutination Test (LAT) in Northwest Iran. Annals of Biological Research. 2:135-139.

7-  Martinez-Diaz, R. A. Simmons, B. Ponee-Gordo, F. (2007). Serologic screening to detect Toxoplasma gondii antibodies in farmed ostriches (Struthio camelus) in Spain. Neuroendocrinol Lett.; 28:110-4

8-  Roberts, A., Hedman K, Luyasu V. (2001). Multicenter evaluation of strategies for serodiagnosis of primary infection with Toxoplasma gondii. Europian Journal of Clinical Microbiology and Infection Diseseas; 20: 467–74.

9-   Wei, C., Dong-Hui, Z., Min-Jun, X., Song-Ming, W., Si-Yang, H., Chao, Y., Quan, Z., Hui-Qun, S., Xing-Quan, Z. (2012). First report of Toxoplasma gondii infection in market-sold adult chickens, ducks and pigeons in northwest China. Parasites & Vectors, 5:110-114.

10-  Yang, Na., Ming, Mu., Hong-Kui, Li., (2012). Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in slaughtered chickens, ducks, and geese in Shenyang, northeastern China. Parasites & Vectors. 5:237-241.