شناسایی مولکولی وارزیابی توکسین زایی سویه‌های کلستریدیوم پرفرینجنز تیپ D جدا شده ازموارد آنتروتوکسمی در موسسه رازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

بخش تولید واکسن‌های باکتریایی بیهوازی، موسسه واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

چکیده

باکتری کلستریدیوم پرفرینجنز عامل بیماری انتروتوکسمی در گوسفند می‌باشد. هدف از این مطالعه انتخاب بهترین سویه کلستریدیوم پرفرینجنزتیپ D ازایران و مقایسه آن با سویه واکسینال به وسیله تست‌های پتنسی و MLD است. در این تحقیق، ۱۵ سویه تیپ D مورد مطالعه قرار گرفت. در ابتدا آزمایشات میکروبیولوژی و بیوشیمیایی انجام شد، سپس نمونه‌هابه وسیله تست PCR تأیید شدند. در نهایت بهترین سویه‌ها به وسیله MLD انتخاب شد و واکسن انتروتوکسمی از نمونه سویه واکسینال و این سویه‌ها تهیه شد. واکسن برای مدت ۴۵ روز در یخچال نگه‌داری شد. سپس تست پتنسی طبق دستورالعمل‌های استاندارد بر روی نمونه‌ها انجام شد. نتایج نشان داد که شرایط توکسین اپسیلون واکسن سویه‌های جدا شده در موسسه رازی با توکسین اپسیلون نمونه واکسن سویه واکسینال برابر می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


1-Ahsani, M. R. , Shamsaddini, B. M.  (2013). Compare of two methods of direct PCR and PCR with DNA extraction in Clostridium perfringens typing. Scientific-Research Iranian Veterinary Journal 8: 5-12.

 2-Ardehali, M. (1969). Some observations on Clostridium perfringensstrains isolated in Iran..Archives of Razi Institute21: 60 – 66.

 

3-Ardehali, M., Darakhshan, H. (1976). Production and standardization of Clostridium perfringens polyvalent vaccine in Iran.Developmental Biology32: 31-34

  4-ARDEHALI, M., DARAKHSHAN, H.,MOOSAWI, M. (1984). THE EXISTENCE AND PRESENT SITUATION

OF CLOSTRIDIAL DISEASES OF DOMESTIC ANIMALS IN IRAN. ARCHIVES OF RAZI INSTITUTE 34: 27.

   5- Ardehali, M., Moosawi, M., Pilehchian, R. (1994). Isolation of toxigenic strains of Clostridium perfringens     from the soil of farms in Iran. Archives of Razi Institute44,45: 95-100.                                                           

6-Baums, C. G., Schotte, U., Amtsberg, G., Goethe, R. (2004). Diagnostic multiplex PCR for toxin genotyping of Clostridium perfringens isolates. Veterinary Microbiology100:11-16                                                                                                                                                                                                       

7-European Pharmacopoeia. Clostridium perfringens for veterinary use.2005.5thedition.1 :744-747.                      

 8-European Pharmacopoeia. Clostridium perfringens Vaccines for Veterinary use. 2008: 363.                                      

9-Ghazi, F., Younan, M., Ardehali, M., Muller,W. (1997). Differentiation of proteinase (minor toxin lambda) in Clostridium perfringens strains from sheep and goats in Iran. Deutsche TierarztlicheWochenschrift104: 443-445
10-Jabbari, A.R., Afshari Far, S., Esmaelizad, M., PilehchianLangroudi, R., MoosawiShooshtari, M.,                     AbdolmohammadiKhiav, L. (2011). Molecular typing of toxigenic Clostridium perfringens isolated from sheep in Iran. Archives of RaziInstitute66: 81-86 .

  11- Jansen, B.C., Clark, R., Louw, J.G., De Kock, V.E., Alexander, R.A. (1961). The beta  toxin of Clostridium welchii type B, Wilsdon, in relation to the production of a vaccine against lamb dysentery.Onderstepoort. Journal of Veterinary Research28: 495-549.

 

 12-Kaveh, M. (1957). Journal of Veterinary Medicine 3: 1-8.                                                                                                                                                                            

13-Nijland, R., Lindner, C., Hartskamp, M., Hamoen, L.W., Kuipers, O.P. (2007). Heterologous production and secretion of Clostridium perfringens beta- toxoid in closely related Gram-positive hosts. Journal of                    Biotechnology127: 361-372.                                                                                                                                                                                                                                                              

14-Nillo, L. (1980). Clostridium perfringens in animal disease: A review of current knowledge. The Canadian Veterinary Journal21:141-148.                                                                                                                                                                                                                                          

15- PilehchianLangroudi, R., Aghaei Pour, K., Shamsara, M., Ghorashi, S.A. (2012). In silico fusion of epsilon and beta toxin genes of Clostridium perfringens types D and B. Iranian Journal of Biotechnology10: 54-60.
16-Pilehchian Langroudi, R., Aghaei Pour, K., Shamsara, M., Jabbari, A.R., Habibi, G.R., Goudarzi, H., et al. (2011). Fusion of Clostridium perfringens type D and B epsilon and beta toxin genes and it,s cloning in E.coli. Archives of RaziInstitute66:1-10.                                                                                                                                                                                                                                     

17-Rafyi, A., Ardehali.M. (1961). Diseases of animals caused by Clostridium welchii. Bulletin - Office               International Des Epizooties 55: 5-6.                                                                                                                                                                   

 18-Rood, JI., Cole, ST. (1991). Molecular genetics and pathogenesis of Clostridium perfringens. Microbiological reviews 55:621-648.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

19-Songer, J. G., Meer, R. R. (1996). Genotyping of Clostridium perfringensby polymerase chain reaction is a useful adjunct to diagnosis ofClostridial enteric disease in animals.Anaerobe2: 197-203                                  

20-Sterne, M., Batty, I. (1975). PathogenicClostridia.Butterworth&Co.London.                                                                          

21-Tavakoli, HR., Razavilar,V. (2003). Isolation of Clostridium botiulinum (Types A, B, E) in sediments from Coastal Areas in the North of Iran. Iranian Journal of Public Health 32: 37-40.