کلونینگ و بیان ژن NP ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در اشریشیاکلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 بخش میکروبیولوژی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

2 بخش میکروبیولوژی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز،

چکیده

 آنفلوانزای پرندگان یک بیماری عفونی خطرناک و با اهمیت جهانی است که خسارات مالی قابل توجهی به صنعت طیور تحمیل می­کند. تشخیص سرمی بر اساس بررسی آنتی­بادی تولید شده بر ضد نوکلئوپروتئین (NP) که در میان همه ویروس­های A آنفلوانزا حفاظت شده است، می­تواند برای نشان دادن سطح ایمنی ضد همه تحت تیپ­های ویروس A آنفلوانزا استفاده گردد. هدف از این مطالعه تولید پروتئین نوترکیب NP بود. بدین منظور ناحیه کدکننده ژن نوکلئوپروتئین جدایه­ای از ویروس آنفلوانزای پرندگان A/chicken/Iran/AH-1/06(H9N2) با آزمایش RT-PCR تکثیر وبه درون وکتور بیانی- پروکاریوتی (pMal-C2x) کلون شده و به داخل باکتری اشریشیا کلی سویه BL21(DE3) ترانسفورمه گردید. وکتور نوترکیب تخلیص شده جهت بررسی بیان پروتئین نوترکیب MBP-NP مورد استفاده قرار گرفت. پروتئین هدف با وزن حدود 97 کیلو دالتون از طریق SDS-PAGE و متعاقب آن وسترن بلات مورد ارزیابی قرار گرفت. مشاهده بیان پروتئین با وزن ملکولی قابل انتظار در SDS-PAGE و واکنش مثبت این پروتئین با سرم پرنده آلوده به آنفلوانزا در وسترن بلات نشان دهنده بیان موفق ژن NP در E. coli بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1- Fouchier, R. A., Schneeberger, P. M., Rozendaal, F. W., Broekman, J. M., and Osterhaun A. D. (2004). Avian influenza A virus (H7N7) associated with human conjunctivitis and a fatal case of acute respiratory distress syndrome. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 101: 1356-1361.

2- Guo, Y. (2002). Influenza activity in China: 1998- 1999. Vaccine, 20: S28-S35.

3- Jin, M., Wang, G., Zhang, R., Zhao, S., Li, H., Tan, Y., Chen, H. (2004). Development of enzyme-linked immunosorbent assay with nucleoprotein as antigen for detection of antibodies to avian influenza virus. Avian Diseases, 48: 870-878.

4- Palese, P. and Shaw, M. Orthomyxoviridae. In: Knipe, D. and Howley, P. (2007). Fields Virology. 5th ed. Lippin cott Williams Wilkins, pp: 1868-1689.

5- Protela, A., and Digard, P. (2002). The influenza virus nucleoprotein: a multifunctional RNA-binding protein pivotal to virus replication. Journal of General Virology, 83: 723–734.

6- Shu, L. L., Bean, W. J., Webstet, R. G. (1993). Analysis of the evolution and variation of the human influenza A virus nucleoprotein gene from 1933 to 1990. Journal of Virology, 67: 2723-9.

7- Starick, E., Werner, O., Schirrmeier, H., Kollner, B., Riebe, R., Mundt, E. (2006). Establishment of a competitive ELISA (cELISA) system for the detection of influenza A virus nucleoprotein antibodies and its application for field sera from differentr species. Journal of Veterinary Medicine B, 53: 370-375.

8- Watcharatanyatip, K., Boonmoh, S., Chaickhoun, k., Songserm, T., Woratanti, M., Dharakul, T. (2010). Multispecies detection of antibodies to influenza A viruses by a double-antigen sandwich ELISA. Journal of virological Methods, 163: 238-243.

9- Wu, R., Hu, S., Xiao, Y., Li, Z., Shi, D., Bi, D. (2007). Development of indirect enzyme-linked immunosorbent assay with nucleoprotein as antigen for detection and quantification of antibodies against avian influenza virus. Veterinary Research Communications, 31: 631-641.

10-  Ye, Q., Krug, R. M., Tao, Y. J. (2006). The mechanism by which influenza A virus nucleoprotein forms oligomers and binds RNA. Nature, 444: 1078-1082.