فعالیت ضدباکتریایی وآنتی‌اکسیدانی چند نوع بره موم زنبور عسل جمع آوری شده از مناطق جغرافیایی مختلف استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسامی، آزادشهر، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

3 گروه شیمی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

بره موم یکی از مهم‌ترین فرآورده‌های فرعی زنبورعسل است. فعالیت‌های بیولوژیکی بره موم به  موقعیت جغرافیایی و پوشش گیاهی منطقه مرتبط است. هدف از مطالعه حاضر بررسی فعالیت ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی سه نوع بره موم با  موقعیت جغرافیایی مختلف از استان گلستان بود. ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی بر اساس انتشار در آگار و با روش چاهک انجام شد. کمترین غلظت مهارکنندگی و کمترین غلظت باکتری کشی با روش ماکرودایلوشن تعیین شد. محتوای کل فنلی و فلاونوئیدی و توانایی مهار رادیکال آزاد نمونه های بره موم نیز تعیین گردید. باکتری‌های گرم مثبت در مقایسه با باکتری‌های گرم منفی حساسیت بیشتری به غلظت‌های مختلف نمونه‌های بره موم نشان دادند به طوریکه کمترین غلظت مهارکنندگی بره موم جمع آوری شده از منطقه جغرافیایی شصت کلا برایباسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 048/0 و 19/0 میلی گرم بر میلی لیتر و برای شیگلا دیسانتری و اشریشیا کلی به ترتیب12/3 و 12/3 میلی گرم بر میلی لیتر گزارش شد. بره موم منطقه جهان نما با میانگین67/142 میلی گرم معادل اسیدگالیک در هرگرم و 24/35 میلی گرم معادل کوئرستین در هر گرم نمونه به ترتیب بیشترین محتوای کل فنلی و فلاونوئیدی را نشان دادند. نمونه شصت کلاً بیشترین فعالیت مهار رادیکال DPPH را نشان داد. بین فعالیت ضد باکتریایی نمونه های بره موم با محتوای فنلی و فلاونوئیدی آنها ارتباط مستقیم دیده شد و عدم ارتباط بین محتوای کل فنلی و فلاونوئیدی با مهار رادیکال آزاد DPPH توجیه کننده این مطلب است که فعالیت آنتی اکسیدانی بره موم به دیگر ترکیبات موجود در آن نیز مربوط شود. لذا مطالعه در خصوص شناسایی دیگر ترکیبات بره موم پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Bankova, V.B., De Castro, S.L., Marcucci, M.C. (2000). Propolis: recent advances in chemistry and plant origin. Apidologie 31: 3–15.

2. Bankova, V. (2009). Chemical diversity of propolis makes it a valuable source of new biologically active compounds. Journal of Api Product and Api Medical Science 1: 23-28.

3. Bankova, V., Atanassov, A., Denev, R., Shishinjova, M. (2012). Bulgarian Bee Products and Their Health Promoting Potential. Biotechnology & Biotechnological Equipment 26: 30.

 4. Bankova, V. (2005). Chemical diversity of propolisand the problem of standardization. Journal of Ethnopharmacology 100: 114–117.

5. Banskota, A.H., Tezuka, Y., Kadota, S.H. (2001).Recent progress in pharmacological research of propolis. Phytotherapy Research 15: 561–571.

6. Boufadi, Y.M., Soubhye, J., Riazi, A., Roubhye, J., Vanhaeverbeek, M., Neve, J., Boudjeltia, K.Z., Antwerpen, P.V. (2014). Characterization and Antioxidant properties of six Algerian propolis Extract: Ethyl Acetate Extracts Inhibit Myeloperoxidase Activity. International journal of molecular sciences 15: 2328-2347.

7. Dobrowolski, J.W., Vohora, S.B., Sharma, K., Shah, S.A., Naqvi, S.A.H., Dandiya, P.C. (1991). Antibacterial, antifungal, antiamoebic, anti inflammatory and anti pyreticstudies on propolis bee products. Journal of Etnopharmacology 35: 77-82.

8. Dziedzic, A.,  Kubina, R., Wojtyczka, R.D., KabaBa-Dzik, A., Tanasiewicz, M., Morawiec, T. (2013). The Antibacterial Effect of Ethanol Extract of Polish Propolis on Mutans Streptococci and Lactobacilli Isolated from Saliva. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2013: 1-12.

9. Franklin, R., Cockerill, I.I.I., Matthew, A., Wikler, M.B.A., FIDSA Jeff Alder, Michael, N., and et al. (2012). Methods forDilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically; Approved Standard—Ninth Edition. Clinical and Laboratory Standards Institute M07-A9 32(2).

10. JafarzadehKashi, T.S., KasraKermanshahi, R., Erfan, M., VahidDastjerdi, E., Rezaei, Y., Tabatabaei, F.S. (2011). Evaluating the In-vitro Antibacterial Effect of Iranian Propolis on Oral Microorganisms. Iranian Journal of Pharmaceutical Research 10: 363-368.

11. Katirciolu, H., Mercan, N. (2006). Antimicrobial activity and chemical compositions of Turkishpropolis from different regions. African Journal of Biotechnology 5: 1151-1153.

12. Krittika, N. (2007). Antimicrobial effect of five Zingiberaceae Essential oils. Molecules 12: 2047-2060.

13. Kujumgiev, A., Tsvetkova, I., Serkedjieva, Y.U., Bankova, V.S., Christov, R., Popov, S. (1999). Antibacterial, antifungal and antiviral activity of propolis of different geographic origin. Journal of Ethnopharmacology 64: 235-240.

14. Kumazawa, S., Hamasaka, T., Nakayama, T. (2004). Antioxidant activity of propolis of variousgeographic origins. Food Chemistry 84: 329-370.

15. Marcucci, M.C. (1995). Propolis: chemical composition, biological properties and therapeutic activity. Apidologie 26: 83-99.

16.Miguel, M.G., Nunes, S., Dandlen, S.A., Cavaco, A.M., Antunes, M.D. (2014). Phenols and antioxidant activity of hydro-alcoholic extracts of propolis from Algarve South of Portugal. Food Science and Technology 34: 16-23.

17. Moein, M.R., Moein, S., Ahmadizadeh, S. (2008). Radical scavenging and reducing Power of Salvia mirzayaniiubfractions. Molecules 13:2804-2013.

18. Moreira, L., Dias, L.G., Pereira, J.A., Estevinho, L. (2008). Antioxidant properties, total phenols and pollen analysis of propolis samples from Portugal. Food and Chemical Toxicology 46: 3482-3485.

19. Nieva, M.M.I., Isla, M.I., Cudmani, N.G., Vattuone, M.A., Sampietro, A.R. (1999). Screening of antibacterial activity of Amaichadel Valle (Tucuman, Argentina) propolis. Journal of Ethnopharmacology 68: 97-102.

20. Nikaido, H. (2003). Molecular basis of bacterial outer membrane permeability revisited. Microbiology and Molecular Biology Reviews 67: 593-656.

21. Popova, M., Bankova, V.S., Bogdanov, S., Tsvetkova, I., Naydenski, C.H., Marcazzan, G.L., Sabatini, A.G. (2007). Chemical Characteristics of poplar Type propolis of different geographic origin. Apidologie 38: 306-311.

22. Sforcin, J.M., Fernandes, A., Lopes, C.A.M., Bankova, V., Funari, S.R.C. (2000). Seasonal effect on Brazilianpropolis antibacterial activity. Journal of Ethnopharmacology 73: 243-249.

23. Sharifa, A.A., Neoh, Y.L., Iswadi, M.I., Khairul, O., Abdul Halim, M., Jamaludin, M., Mohamed Azman, A.B., Hing, H.L. (2008). Effects of Methanol, Ethanol and Aqueous Extract of Plantago major on Gram Positive Bacteria, Gram Negative Bacteria and Yeast. Annals of Microscopy. 8: 42-44.

24. Uzel, A., Sorkun, K., Oncag, O., Cogulu, D., Gencay, O., Salih, B. (2005). Chemical compositions and antimicrobial activities of four different Anatolian propolis samples. Microbiological Research 160: 189-195.

25. Yaghobi, S.M.J., Ghorbani, G.R., Soleimanianzad, S., Satari, R. (2007). Antimicrobial activity of Iranian Propolis and Its chemical composition. DARU 15: 45-48.

26. Yang, H., Dong, Y., Du, H., Shi, H., Peng, Y., Li, X. (2011). Antioxidant Compounds from Propolis Collected in Anhui, China. Molecules 16: 3444-3455.