تأثیر پری بیوتیک دیواره سلولی مخمر Saccharomyces cerevisia بر شاخص‌های خون‌شناختی و آنزیم‌های کبدی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus. 1758)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه شیلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، بخش آبزی پروری گنبدکاووس

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

3 دانشجوی دکتری گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

مطالعه حاضر باهدف بررسی تأثیر سطوح مختلفپری­بیوتیک دیواره سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae بر برخی از شاخص‌های  خون‌شناختی و آنزیم‌های کبدی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio) انجام شد. بدین منظور تعداد 600 قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی 85/0±1/5 گرم تهیه و پس از انتقال به آزمایشگاه با گذراندن یک دوره یک‌هفته‌ای جهت سازگاری با شرایط جدید، به‌طور تصادفی در 12 مخزن پلی‌اتیلنی با تراکم 50 قطعه بچه ماهی در هر تیمار توزیع و طی مدت 60 روز، در قالب چهار جیره آزمایشی حاوی سطوح صفر (شاهد)، (F1) 4/0، (F2) 8/0 و (F3) 2/1 گرم پری­بیوتیک در هر کیلوگرم جیره غذایی به‌طور جداگانه در چهار تیمار هرکدام با سه تکرار تغذیه شدند. در انتهای دوره، مقایسه آماری نتایج به‌دست‌آمده از نمونه‌های خون جمع‌آوری‌شده از ۱۵ عدد ماهی به‌ظاهر سالم (با میانگین وزنی 3/1±۲۵) موجود در هر مخزن به روش خون‌گیری از ساقه دمی نشان داد، با این‌که پری­بیوتیک دیواره سلولی مخمر تأثیری در تعداد مونوسیت، لنفوسیت‌ و حجم متوسط گلبولی نداشت (05/0p>)، اما باعث ایجاد اختلاف معنی‌دار در تعداد گلبول‌های سفید، گلبول‌های قرمز، میزان هموگلوبین، درصد هماتوکریت، میزان متوسط هموگلوبین گلبولی، غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی قرمز و تعداد نوتروفیل در نمونه‌های خون بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با تیمار شاهد شد (05/0p<)؛ همچنین بررسی آنزیم‌های کبدی نیز اختلاف معنی‌داری در میزان فعالیت آنزیم‌های آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز در تیمارهای حاوی پری­بیوتیک در مقایسه با تیمار شاهد نشان داد (05/0p<)، درحالی‌که تجزیه ‌و تحلیل‌های آماری هیچ‌گونه تأثیر معنی‌داری بین مقادیر آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد نشان ندادند (05/0p>). بر اساس این نتایج می‌توان این چنین بیان نمود که استفاده از پربیوتیک دیواره سلولی مخمر S. cerevisiae در جیره‌های غذایی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی دارای عملکردهای متفاوتی بر شاخص‌های خون‌شناختی بوده و احتمالاً دارای اثرات تقویت‌کننده سیستم ایمنی غیراختصاصی در این‌گونه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1- اکرمی، ر.، قلیچی، ا.، حمدی، ا. (1389). تأثیر پربیوتیک اینولین بر پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمی سرم خون فیل‌ماهیان (Huso huso) جوان پرورشی. مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره ۶۶، شماره ۲، ۱۳۶-۱۳۱.

2- اکرمی، ر.، چیت‌ساز، ح.، رزاقی منصور، م.، قاسم پور علمدار، ا. (1392). تأثیر پربیوتیک ایمکس (A-Max) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss). فصلنامه علوم تکثیر و آبزی‌پروری، سال اول، پیش‌شماره اول، صفحات 20-9.

3- امانی دنجی، ک.، رزاقی منصور، م.، قبادی، ش.، اکرمی، ر.، صالحی، م. (1394). تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگوساکارید جیره غذایی در برخی پیراسنجه های هماتولوژیک و بیوشیمی سرم خون بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله منابع طبیعی ایران، شیلات، دوره 68، شماره 2، صفحات 186-177.

4- پورداود، م.، سجادی، م.م.، بحریف، ا.ه. (1389). بررسی اثرات جیره‌های غذایی حاوی مخمر ساکارومایسیس سرویزیا بر رشد، زنده‌مانی و مقاومت در برابر استرس‌های محیطی ماهی سوروم (Heros severus). مجله علمی آبزیان و شیلات، سال اول، پیش‌شماره 1، صفحات 31-21.

5- جواهری بابلی، م.، دائر، ن. (1393). اثر سطوح مختلف پربیوتیک دیواره سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiaeدر رشد، بقا، بازماندگی و شاخص‌های خونی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله منابع طبیعی ایران، شیلات، دوره 67، شماره 4، صفحات 522-511.

6- ناصری، س. (1387). بررسی تأثیر پروبیوتیک و آهن بر رشد و بازماندگی لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792). پایان‌نامه کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، 154 صفحه.

7.Adams, S.M. (2002). Biological Indicators of Aquatic Ecosystem Stress. American Fisheries Society, Bethesda, MD: 644 pp.

8.Affonso, E. G., Polez, V. L. P., Correa, C. F., Mazoa, A. F., Araujo, M. R. R., Moraes, G. (2002). Blood parameters and metabolites in teleost fish Colossomamacropomumexposed to sulfide or hypoxia. Comparative Biochemistry and Physiology Part C Toxicology & Pharmacology 33: 375-382.

9.Ahmdifar, E., Akrami, R., Ghelichi, A., Zarejabad, A.M. (2011). Effects of different dietary prebiotic inulin levels on blood serum enzymes, hematologic, and biochemical parameters of great sturgeon (Huso huso) juveniles. Comparative Clinical Pathology 20: 447-451.

10.Andrews, S.R., Sahu, N.P., Pal, A.K., Kumar, S. (2009). Hematological modulation and growth of Labeo rohita fingerlings: effect of dietary mannan oligosaccharide, yeast extract, protein hydrolysate and chlorella. Aquaculture Research 41: 61-69.

11.Asadi, M., Mirvaghefei, A., Nematollahi, M., Banaee, M., Ahmadi, K. (2012). Effects of Watercress (Nasturtium nasturtium) extract on selected immunological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Open Veterinary Journal 2: 32-39.

12.Ballarin, L., Dalloro, M., Bertotto, D., Libertini, A., Francescon, A., Barbaro, A. (2004). Haematological parameters in Umbrianacirrosa(Teleostei, Scianidae): a comparison between diploid andtriploid specimen. Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular & Integrative Physiology 183:45-51.

13.Bombail, V., Aw, D., Gordon, E., Batty, J. (2001). Application of the comet and micronucleus assays to butterfish (Pholis gunnelus) erythrocytes from the Firth of Forth. Scotland, Chemosphere 44: 383-392.

14.Borges, A., Scotti, L.V., Siqueira, D.R., Jurinitz, D.F., Wassermann, G.F. (2004). Hematologic and serum biochemical values for jundia (Rhamdia quelen). Fish Physiology and Biochemistry 30: 21-25.

15.Cabib, E., Roberts, R., Bowers, B. (1982). Synthesis of the yeast cell wall and its regulation. Annual Review of Biochemistry 51: 763-793.

16.Chitsaz, H., Akrami, R., Arab Arkadeh, M. (2016). Effect of dietary synbiotics on growth, immune response and body composition of Caspian roach (Rutilus rutilus). Iranian Journal Fisheries Sciences 15: 170-182.

17.Dawood, M. A.O., Koshio, Sh. (2016). Recent advances in the role of probiotics and prebiotics in carp aquaculture: A review. Aquaculture 454: 243–251.

18.Demigné, C., Rémésy, C. (1985). Stimulation of absorption of volatile fatty acids and minerals in the cecum of rats adapted to a very high fiber diet.  The Journal of Nutrition 115: 53-60.

19.Etisamipour, M., Zamini, A., Farokhrooz, M. (2014). Comparison of growth indices, some blood parameters and immune system among juvenile Rainbow trout fishes (Oncorhynchus mykiss) feed up with different levels of prebiotic of yeast cell wall (Saccharomyces cerevisiae). Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 4: 438- 448.

20.Ghosh, K., Sen, S.K., Ray, A.K. (2003). Supplementation of an isolated fish guts bacterium, Bacillus circulance, in formulated diets for rohu, Labeo rohita, fingerling. The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh 55: 13-21.

21.Gibson, G.R., Roberfroid, M. B. (1995). Dietary modulation of the colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics. Journal of Nutrition 125: 1401- 1412.

22.Jee, J.H., Masroor, F., Kang, J.C. (2005). Responses of cypermethrin-induced stress in hematological parameters of Korean rockfish, Sebastes schlegeli (Hilgendorf). Aquaculture Research 36: 898-905.

23. Kori-Siakpere, O., Ake, J.E.G., Idoge, E. (2005). Hematological characteristics of the African snakehead (Parachanna obscura). African Journal of Biotechnology 4: 527-530.

24.Mahious, A. S., Gatesoupe, F. J., Hervi, M., Metailler, R., Ollevier, F. (2005) Effect of dietaryinulin and oligosaccharides as prebiotics for weaning Turbot (Psetta maxima). Aquaculture International 14:219-229.

25.Martin, O., Okolie, P. (2012). N-nitrosodimethylamine (NDMA), Liver Function Enzymes, Renal Function Parameters and Oxidative Stress Parameters: A Review. British Journal of Pharmacology and Toxicology 3:165-176.

26.Mitchelmore, C.L., Chipman, J.K. (1998). DNA strand breakage in aquatic organisms and the potential value of the comet assay in environmental monitoring. Mutation Research 399: 135-147.

27.Mohamadi-Azarrm, H., Abedian, A., Abtahi, B. (2004). Effects of probiotic on growth and survival in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Marine Science 2-3: 69-75.

28.Ortuno, J., Cuesta, A., Rodriguez, A., Esteban, M.A., Meseguer, J. (2002). Oral administration of yeast, Saccharomyces cerevisiae, enhances the cellular innate immune response of gilthead sea bream (Sparus aurata L). Veterinary Immunology and Immunopathology 85: 41-50.

29.Pourgholam R. (2002). Effects of environmental conditions on hematological and biochemical factors in sturgeon fishes. Published by Organization of Iran Fisheries. Tehran, Iran.

30.Racicot, J. G., Gaudet, M., leray, C. (1975) Blood and liver enzymes in rainbow trout (Salmo gairdneri) with emphasis on their diagnostic use: study of CC l4 toxicity and a case of Aeromonas infection. Journal of Fish Biology 7: 825-835.

31.Reddy, P.M., Bashamohideen, M. (1989). Fenvalerate and cypermethrin induced changes in the haematological parameters of Cyprinus carpio. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica 17: 101-107.

32.Řehulka, J. (2002). Aeromonas Causes Severe Skin Lesions in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss): Clinical Pathology, Hematology, and Biochemistry. Acta Veterinaria Brno. 71: 351-360.

33.Rehulka, J. (2003). Hematological analyses in rainbow trout Oncorhynchus mykiss affected by viral hemorrhagic septicemia (VHS). Diseases of aquatic organisms 56: 185-193.

34.Rumsey, G.L., Kinsella, J.E., Shetty, K.J., Hughes, S.G. (1991). Effect of high dietary concentrations of brewer's dried yeast on growth performance and liver uricase in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Animal Feed Science and Technology 33: 177-183.

35.Sado, R., Bicudo, A., Cyrino, J. (2008). Feeding dietary mannan oligosaccharides to juvenile Nile tilapia, Oreochromis niloticus, has no effect on hematological parameters and showed decreased feed consumption. Journal of the World Aquaculture Society 39: 821-827.

36.Sakai, M. (1999). Current research status of fish immunostimulants. Aquaculture 172:63–92.

37.Satheeshkumar, P. Ananthan, G. Kumar, D. S., Jagadeesan, L. (2012). Hematology and biochemical parameters of different feeding behaviour of teleost fishes from Vellar estuary, India. Comparative Clinical Pathology 21: 1187-1191.

38.Selvaraj, V., Sampath, K., Sekar, V. (2005). Use of glucan from Saccharomyces cerevisiae an immunostimulant in Carp: impact on hematology, phagocyte function and infection with Aeromonas hedrophila. The Israeli Journal ofAquaculture- Bamidgeh 57: 39-48.

39.Shahsavani, D., Mohri, M., Kanani, H.G. (2010). Determination of normal values of some blood serum enzymes in Acipenser stellatus Pallas. Fish Physiology and Biochemistry 36: 39-43.

40.Shariffi, M., Jayawardena, P. A., Yusoff, F. M., Subasinghe, R. (2001). Immunological parameters of Javanese carp Puntiusgonionotus (Bleeker) exposed to copper and challengedwith Aeromonas hydrophila. Fish & Shellfish Immunology 11: 281–291.

41.Stoskopf, M.K. (1993). Fish medicine. WB Saunders Company, Philadelphia, Pennsylvania: 882 pp.

42.Tukmechi, A., Bandboni, M. (2014). Effects of Saccharomyces cerevisiae supplementation on immune response, hematological parameters, body composition and disease resistance in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792). Applied Ichthyology 30: 55- 61.

43.Tukmechi, A., Rahmati Andani, H.R., Manaffar, R., Sheikhzadeh, N. (2011). Dietary administration of beta-mercapto-ethanol treated Saccharomyces cerevisiae enhanced the growth, innate immune response and disease resistance of the rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Fish & Shellfish Immunology 30: 923-928.

44.Verdegem, M.C.J., Hilbrands, A.D., Boon, J.H. (1997). Influence of salinity and dietary composition on blood parameter values of hybrid red tilapia (Oreochromis niloticus & O. mossambicus). Aquaculture Reserch 28: 453-459.

45.Waagbø, R., Sandnes, K., Espelid, S., Lie, Ø. (1988). Hematological and biochemical analyses of Atlantic salmon, Salmo solar L., suffering from cold water vibriosis (‘Hitra disease’). Journal of Fish Diseases 11: 417-423.

46.Zaccorate, I., Gasco, L., Sicuro, B., Palmegiano, G. B., Luzzana, U. (1996). Use of by-product from poultry slaughtering in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Rivista Italiana Diaquacoltura 31: 145-156.

47.Zhou, X., Li, M., Abbas, K., Wang, W. (2009). Comparison of haematology and serum biochemistry of cultured and wild Dojo loach Misgurnus anguillicaudatus. Fish Physiology and Biochemistry 35: 435-441.