بررسی تاثیر سرد کردن با آب خنک ، محلول پراکسید هیدروژن و اوزون تراپی برکاهش بار میکروبی لاشه طیور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم دامی، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد

2 گروه علوم دامی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ابهر، ایران.

3 گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

4 گروم علوم دامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر، اصفهان، ایران

چکیده

به منظور بررسی و مقایسه تاثیر سرد کردن با روش غوطه وری در آب خنک، محلول پراکسید هیدروژن و گاز اوزون بر کاهش بار میکروبی لاشه طیور مجموع 45 لاشه مرغ گوشتی کشتار شده شده از یک واحد تولیدی در کشتارگاه طیور استان چهارمحال و بختیاری جمع آوری و به سه گروه تقسیم شدند. تعداد 15 قطعه لاشه به مدت 60 دقیقه در محلول خنک کننده آب سرد (کنترل) و 15 قطعه لاشه به مدت 60 دقیقه در خنک کننده حاوی 02/0 پراکسید هیدروژن و 15 قطعه لاشه دیگر داخل محفظه ای تحت تاثیر گاز اوزون با غلظت 7 میلی گرم در دقیقه قرار داده شدند. برای ارزیابی بار میکروبی از هر لاشه متعلق به گروه های آزمایشی یک سوآپ از ناحیه پوست سینه جمع آوری گردید و نمونه ها تحت آزمایش های استاندارد بیوشمی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در گروه های مصرف کننده پراکسید هیدروژن و اوزون کاهش معنی داری در تعداد کلی فرم ها و استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به گروه کنترل مشاهده گردید. همچنین بررسی ها نشان دهنده کاهش قابل توجهی در تعداد کلی کپک ها و مخمر ها در اثر مصرف پراکسید اکسیژن و گاز اوزون بود. استفاده از هیدروژن پروکساید در مقایسه با گاز اوزون در خصوص کاهش تعداد کلی فرم ها، کپک ها و مخمر ها و استافیلوکوکوس اورئوس موثر تر واقع شد. به صورت کلی می توان بیان کرد استفاده از پراکسید هیدروژن وگاز اوزون اثرات قابل توجهی بر کاهش بار میکروبی لاشه طیور و حفظ کیفیت آن در خط تولید کشتارگاه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. پژوهی الموتی، م محمدزاده، ع و خنجری، ع.(1393). بررسی آلودگی میکروبی لاشه طیور گوشتی در طی خط کشتار کشتارگاه صنعتی همدان.نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی).دوره 27، شماره 2. ص 8-13.
  2. توکلی، ح رنجبر، رستمی، ح. دلخوش، م، نوزآبادی، م و رستمی، ف.(1389). بررسی تاثیر گاز ازن در کاهش آلودگی کلی باکتریایی لاشه مرغ کشتار شده در یکی از کشتارگاه‌های صنعتی تهران. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. شماره۴ (۴). ص۶۶-۷۴.
  3. مفیدی، م. سعیدآبادی، م.ص. شکوهمند، م.(1390). مقایسه اثر دو روش سرد کردن بر روی تغییرات بار میکروبی کل، کلی فرم و وزن لاشه مرغ. نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی). دوره 24 , شماره 2. ص 9-13 .
  4. مکتبی، س.پارتون، ر.(1389). بررسی امکان باکتری زدایی از لاشه طیور به وسیله گاز ازن. مجله دامپزشکی و آزمایشگاه. دوره 2. شماره1. ص33-43.
  5.  مکتبی.س،  خندان.ص و درخشان، ل.(1390). بررسی تأثیرغلظت‌های متفاوت پراکسید هیدروژن و تأثیر فاکتور دما بر کاهش سالمونلا بر روی پوست مرغ.مجله دامپزشکی و آزمایشگاه.دوره 3. شماره1. ص 33-41.
  6. مفیدی، م.شکوهمکند، م.سعید آبادی، م ص و عبادی، ز.(1393). ارزیابی وضعیت لاشه از نظر کلی فرم، سالمونلا و باکتری‌های سرما دوست در خط تلیه شکم و چیلر کشتارگاه‌های صنعتی مرغ استان یزد. مجله علمی پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه یزد. شماره 1. مسلسل43.ص22-29.
  7. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.(1382).آماده کردن نمونه‌های مواد غذایی برای شمارش میکروارگانیسم‌های مختلف، چاپ دهم، شماره 356.
8. Achen, M. Yousef, A. E.(2001). Efficacy of ozone against Escherichia coli O157: H7 on apples. Journal of Food Science, 66: 1380-1384.

9. American Public Health Association "APHA". (1985).Compendium of methods for microbiological examination of food. 2Ed. Washington, DC.

10. Akhondzadeh, A., Misaghi, A., Bokaei, S., Zahraei-Salehi, T.and Eshpari, H. (2004). Effects of water chiller on bacterial quality of poultry carcasses in industrial slaughterhouses of Tehran and Gilan provinces. Journal of faculty veterinary medicine, 59: 241-244.

11. Benedict, R.C., Schultz, F.J. and Jones, S.B,(1991). Attachment and removal of Salmonella spp. on meat and poultry tissues. Journal of Food Safety,11:135-148.

12. Cason, J.A., Buhr, R.J. and Hinton, J. (2001). Unheated water in the first tank of a three tank broiler scalder. Poultry Science, 80:1643-1646.

13. Cox, J.M. and Pavic, A. (2010). Advances in enteropathogen control in poultry production. Journal of Applied Microbiology, 108:745-755.

14. Dickens JA, Whittemore AD. (1997). Effects of acetic acid and hydrogen peroxide application during defeathering on the microbiological quality of broiler carcasses prior to evisceration. Poultry Science,76: 657-60.

15. Food and Drug Administration "FDA". (2008).Works with U.S. health insurers to identify drug problems. Food and Drug Administration, 26: 913.

16. Gelman, A., Sachs, O., Khanin, Y., Drabkin, V., Glatman, L. (2005). Effect of ozone pretreatment on fish storage life at low temperatures. Journal of Food Protection,68: 778-784.

17. Hecer.C, Balci.F and Udum.C.D. (2007). The effects of ozone and chlorine applications on microbiological quality of chickens during processing. Journal of Biology and Environmental Sciences,1: 131-138.

18. James, C., Vincent, C., Andrade Lime de, T.I. and James, S.J. (2006).The primary chilling of poultry carcasses-A review.International Journal of Refrigeration, 29:847-862.

19. International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF). (1997). Salmonella. In Microorganisms in Foods. Characteristics of Microbial Pathogens. The ICMSF of the International Union of Biological Societies.

20. Lillard, H.S.(1980). Effect on broiler carcasses and water of treating chiller water with chlorine or chlorine dioxide. Poultry Science, 59:1761-1766.

21. Mulder RW, van der Hulst MC, Bolder NM. (1987). Salmonella decontamination of broiler carcasses with lactic acid, L-cysteine, and hydrogen peroxide. Poultry Science, 66:1555-1557.

22. Mostafa. N.Y. (2010). Effectiveness of immersion treatments with hydrogen peroxide in reducing microbial populations on raw chicken carcasses. Global Veterinaria, 4:362-365.

23. Niazi-shahraki, S., Rokni, N., Razavilar, V., Bahonar, A.R. and Akhondzadeh, A.(2008). Qualitative and quantitative assessment of poultry carcasses contaminated with salmonella in Tehran industrial slaughterhouses. Journal of veterinary research, 62:385-389.

24. Snedecor, G.W. and W.G. Cochran.(1967). Statistical Methods, 6 Editions, Oxford and IBH Publishing Co., Calcutta.

25. Tamblyn, K.C., D.C. Conner and S.F. Bipgipi.(1997).Utilization of skin attachment model to determine the antibacterial efficacy of potential carcasses treatments. Poultry Science, 67:76-79.

26. Zahra, A.(2001). Microbial association in cool stored poultry master of veterinary sciences (Meat Hygiene) Faculty of Veterinary Medicine Zagazig Univversity Egypt.25-75.