ژنوتایپینگ ویروس برونشتی عفونی پرندگان در گله های گوشتی استان اردبیل در سال 2016

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پایه - دانشگاه ازاد اسلامی قم ایران

2 دانشکده دامپزشکی د انشگاه تهران - گروه میکروبیولوژی

3 - گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

چکیده
ویروس برونشیت عفونی (IBV) عامل بیماری ویروسی حاد تنفسی در طیور همراه با رال‌های تنفسی و سرفه و عطسه می‌باشد. کرونا ویروس‌ها طیف گسترده‌ای از بیماری‌های تنفسی، روده‌ای، کبدی، عصبی با حدت‌های مختلف در گربه‌ها، سگ‌ها، خوک‌ها، جوندگان، گاو، پرندگان و انسان ایجاد می‌کنند. ویروس برونشیت عفونی عامل بسیار واگیردار بیماری برونشیت عفونی در طیور می‌باشد. کرونا ویروس‌ها توانایی نوترکیبی و جهش زیادی دارند. توالی‌یابی ژنS1  برای مطالعات اپیدمیولوژی مولکولی و مشخصات ژنوتیپی ویروس برونشیت عفونی کاربرد دارد. به منظور فراهم شدن درک بهتری از اپیدمیولوژی مولکولی ویروس برونشیت عفونی در ایران جدایه‌های ژن S1 ویروس برونشیت عفونی طیور که در مزارع گوشتی در استان اردبیل جمع‌آوری شده بود، در این مطالعه توالی یابی شد. در سال 1395 در محدوده استان اردبیل 30 عدد سواب نای از گله‌های گوشتی به صورت تصادفی برای ردیابی و تعیین ژنوتیپ ویروس جمع‌آوری گردید. سپس RNA آنها با استفاده از کیت تخلیص RNA استخراج گردید. ساخت cDNA با روش RT-PCR صورت گرفت و محصول RT-PCR با روش Nested- PCR با پرایمرهای کد کننده5'UTR، تکثیر شد. این کار جهت شناسایی ویروس برونشیت عفونی صورت گرفت.برای تعیین ژنوتیپ نمونه‌های مثبت (توالی یابی ژن گلیکوپروتئین S) با ارسال به شرکت کره‌ای انجام شد. 70 درصد نمونه‌های نایی مثبت بودند که در ادامه شناسایی سروتیپ‌ها بر اساس پروتکل‌های موجود انجام شد. در این مطالعه مراحل استخراج و RT-PCR بر روی نمونه‌های مشکوک مثبت چندین بار تکرار شد. می‌توان نتیجه گرفت که کرونا ویروس در بین گله‌های گوشتی کشور در حال چرخش است. در طول مراحل آزمایش از دو کنترل منفی شامل کنترل منفی استخراج و کنترل منفی واکنش RT-PCR استفاده گردید. آنالیز ژنتیکی بر اساس توالی نوکلئوتیدی بخش بسیار تغییر پذیر ژن S1 نشان داد که میزان کلی عفونت 65-70% بود و این ژنوتیپ‌ها با این درصد مشخص شد: (واریانت2 (IS/1494), 52.3%، 793/B  33.5% , MASS 9.5%، QX 4.7% )

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-Aghakhan, S. M., Abshar, N. Fereidouni, S. R. N. Marunesi, C. Khodashenas, M. (1994). Studies on avian viral infections in Iran. Archives de l'Institut Razi, (44/45): 1-10.

2-Belouzard Sandrine, Jean K. Millet, Beth N. Licitra and Gary R. Whittaker .(2012). Mechanisms of coronavirus cell entry mediated by the viral spike protein. Viruses, 4: 1011-1033.

3- Bijanzad, P., Momayez, R., Bozorgmehrifard, MH., Hablolvarid, MH., Pourbakhsh, SA.(2013). Experimental study on histopathological changes and tissue tropism of Iranian infectious bronchitis serotype 793/B-like virus in SPF chickens. Journal of the South African Veterinary Association 84: 00-00.

4-Bochkov, Y. A., Batchenko, G. V., Shcherbakova, L. O., Borisov, A. V., & Drygin, V. V. (2006). Molecular epizootiology of avian infectious bronchitis in Russia. Avian Pathology, 35: 379-393.     

5-Cavanagh, D. (2005). Coronaviruses in poultry and other birds. Avian pathology 34: 439-448.     

6-De Wit, J. (2000). Detection of infectious bronchitis virus. Avian pathology 29: 71-93.

7-De Wit, J. J., Cook, J. K., Van der Heijden, H. M. (2011). Infectious bronchitis virus variants: a review of the history, current situation and control measures. Avian Pathology, 40: 223-235.     

8-Ganapathy, K., Ball, C., Forrester, A. (2015). Genotypes of infectious bronchitis viruses circulating in the Middle East between 2009 and 2014. Virus research, 210: 198-204.

9-Ghahremani, N., Fard, M. B., Shoushtari, H., Momayez, R., Sheikhi, N., Khoshzahmat, A., Eshratabadi, F. (2011). Molecular Analysis of Infectious Bronchitis Viruses Isolated in Iran from 1998-2008. Journal of Animal and veterinary advances, 10: 2961-2967.        

10-Hashemzadeh, M., V. Karimi, S. Masoudi, A. H. Shoushtary, A. G. Langeroudi, R. Momayez, M. H. N. Shirazi, H. Maghsodloo, R. Hasanzadeh, F. Eshratabadi (2013). Phylogenetic study of Iranian infectious bronchitis virus isolates during 2010-2011 using glycoprotein S1 gene. Journal of Veterinary Research, 68: 135-141..    

11-Hemida, M. G., Al-Hammadi, M. A., Daleb, A. H. S., Gonsalves, C. R. (2017). Molecular characterization and phylogenetic analyses of virulent infectious bronchitis viruses isolated from chickens in Eastern Saudi Arabia. VirusDisease, 28: 189-199.

12-Jackwood, M. W. (2012). Review of infectious bronchitis virus around the world. Avian diseases 56: 634-641.

13- Jahantigh, M., Salari, S., Hedayati, M (2013). Detection of infectious bronchitis virus serotypes by reverse transcription polymerase chain reaction in broiler chickens. SpringerPlus, 2: 36.

14-Jordan, F. T. and M. Pattison (1996). Poultry diseases.

15-Kalokhoran, A. Y., et al. (2017). Co-circulation of three clusters of 793/B-like avian infectious bronchitis virus genotypes in Iranian chicken flocks. Archives of virology 162: 3183-3189.

16-Lee, S. K., Sung, H. W., Kwon, H. M. (2004). S1 glycoprotein gene analysis of infectious bronchitis viruses isolated in Korea. Archives of virology 149: 481-494.

17- Liu, S., Han, Z., Chen, J., Liu, X., Shao, Y., Kong, X., Tong, G., Rong, J. (2007). S1 gene sequence heterogeneity of a pathogenic infectious bronchitis virus strain and its embryo-passaged, attenuated derivatives. Avian Pathology 36: 231-234.

18-Mahmood, Z. H., Sleman, R. R., & Uthman, A. U. (2011). Isolation and molecular characterization of Sul/01/09 avian infectious bronchitis virus, indicates the emergence of a new genotype in the Middle East. Veterinary microbiology 150: 21-27.

19- Meulemans, G., Boschmans, M., Decaesstecker, M., Van den Berg, T. P., Denis, P., Cavanagh, D. (2001). Epidemiology of infectious bronchitis virus in Belgian broilers: a retrospective study, 1986 to 1995. Avian Pathology 30: 411-421.

20- Mohammadi, M.P., Karimi, V., Hashemzadeh, M., Ghalyanchi Langeroudi, A., Ghafouri, SA., Khaltabadi Farahani, R., Maghsoudloo, H., And Abdollahi, H. (2014). Combination of H120 and 793/B Types of Infectious Bronchitis Virus Vaccine Protects Chickens against Challenge with OX Like Strain of the Virus. Iranian Jornal Of Virology 8:20-24

21- Momayez, R., Pourbakhsh, S. A., Khodashenas, M., Banani, M. (2002). Isolation and Identification of Infectious Bronchitis Viruse Frome Commercial Chicken. Archive of Razi institute 53:1-10

22-Momeni-Moghaddam, M. (2015). Development of a Nested Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Assay to Detect Infectious Bronchitis Virus. Journal of Genes and Cells 1: 51-56.

23-Najafi, H., Langeroudi, AG., Hashemzadeh M., Karimi, V., Madadgar, O., Ghafouri, SA., Maghsoudlo, H., Farahani RK. (2016). Molecular characterization of infectious bronchitis viruses isolated from broiler chicken farms in Iran, 2014-2015. Archives of virology 161: 53-62.

24-Pohuang, T., Chansiripornchai, N., Tawatsin, A., Sasipreeyajan, J., (2009). Detection and molecular characterization of infectious bronchitis virus isolated from recent outbreaks in broiler flocks in Thailand. Journal of veterinary science 10: 219-223.

25-Shokri, S., Karimi, V., Langeroudi, AG., Marandi, MV., Hashamzadeh, M., Zabihipetroudi, T., Najafi, H., Tehrani, F. (2018). Seroprevalence and genotyping of avian infectious bronchitis virus detected from Iranian unvaccinated backyard chickens. Iranian Journal of Microbiology 10: 65.        

26-Shoushtari, A. H., Toroghi, R., Momayez, R., & Pourbakhsh, S. A. (2008). 793/B type, the predominant circulating type of avian infectious bronchitis viruses 1999-2004 in Iran: a retrospective study. Archive of Razi institute 63:1-5

27-Terregino, C., Toffan, A., Serena Beato, M., De Nardi, R., Vascellari, M., Meini, A., Ortali, G., Mancin, M. and Capua, I. (2008). Pathogenicity of a QX strain of infectious bronchitis virus in specific pathogen free and commercial broiler chickens, and evaluation of protection induced by a vaccination programme based on the Ma5 and 4/91 serotypes. Avian Pathology 37: 487-493.

28-Vasfi-Marandi, M., M. Bozorgmehrifard (2001). Isolation and identification of infectious bronchitis viruses in chickens between 1997-2000 in Iran.Journal Faculty Veterinary Medicine University Tehran 56: 119-124.

29-Vasfi, Marandi M., Amineh H. Keyvani , Azad G. Akbari. (2007). Molecular analysis of three Iranian isolates belonged to 793/B serotype of Infectious bronchitis viruses. Journal of Veterinary Reaserch, 62:69-80

30- Wang, C., Miguel, B., Austin, F. W., Keirs, R. W. (1999). Comparison of the immunofluorescent assay and reverse transcription-polymerase chain reaction to detect and type infectious bronchitis virus. Avian diseases,43: 590-596.

31-Worthington, K. J., Currie, R. J. W., & Jones, R. C. (2008). A reverse transcriptase-polymerase chain reaction survey of infectious bronchitis virus genotypes in Western Europe from 2002 to 2006. Avian Pathology 37: 247-257.

32-Zwaagstra, K. A., Van der Zeijst, B. A., & Kusters, J. G. (1992). Rapid detection and identification of avian infectious bronchitis virus. Journal of clinical microbiology 30: 79-84.