شناسایی ویروس عامل بیماری هپاتیت به همراه گنجیدگی (IBH) به روش PCR در ماکیان گوشتی استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی رشته بهداشت و بیماری‌های طیور، بخش علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 بخش بیماری‌های طیور، دانشکده دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد شبستر

چکیده

چکیده
آدنوویروس‌های پرندگان به‌طور گسترده‌ای در گله‌های تجاری جهان پراکنده هستند و گستره‌ی وسیعی از حدت‌ و علائم بالینی را نشان می‌دهند. برخی جدایه‌های آدنوویروس مرغی می‌توانند عامل بیماری هپاتیت به همراه گنجیدگی (IBH) باشند. اهمیت حضور ویروس عامل IBH علاوه بر خسارات اقتصادی، همراهی آن با سایر بیماری‌های ویروسی هست. تضعیف سیستم ایمنی به دنبال درگیری با ویروس بیماری بورس عفونی (IBDV) بیماری‌زایی ویروس عامل IBH را تسهیل می‌کند و علاوه بر این، درگیری هم‌زمان ویروس کم‌خونی عفونی ماکیان (CIAV) با ویروس عامل IBH میزان جراحات قلبی و تلفات را افزایش می‌دهد. میزان مرگ ‌و میر در بیماری ویروس عامل IBH ممکن است به 10 ٪ برسد، اما در بعضی موارد تا 30 ٪ هم گزارش‌شده است. مطالعه حاضر برای اولین بار به شناسایی ویروس IBH به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) و حضور ژن هگزون در ناحیه متغیر LOOP1 در ماکیان گوشتی استان اصفهان پرداخته شد. در این راستا 69 نمونه کلینیکی از 35 مرغداری مختلف در هشت شهرستان استان، با علائم کبدی موردبررسی قرار گرفت، درمجموع پنج نمونه مثبت (25/7 ٪) از سه شهرستان کاشان، اردستان و گلپایگان در آزمایش PCR تأیید شدند و وجود آلودگی برای اولین بار در استان اصفهان تأیید گردید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. وفایی، ع. (1392). آنالیز فیلوژنی آدنوویروس مرغی از گله‌های نیمچه‌ی گوشتی ایران در سال 1391. پایان‌نامه دکترا حرفه‌ای، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، صفحه 66.
2. Alvarado, I.R.P., Villegas, J., El-Attrache, E., Jensen, G., Rosales, F., Perozo, L.B. (2007). Genetic characterization, pathogenicity, and protection studies with an Avian adenovirus isolate associated with inclusion body hepatitis. Avian Diseases 51: 27-32
3. Balamurugan, V., Kataria, J.M. (2004). The hydro pericardium syndrome in poultry- A current scenario. Veterinary Research Communications 28:127-48
4. Christensen, N.H., Saifuddin, M. (1989). A primary epidemic of inclusion body hepatitis in broilers. Avian Diseases 33: 622-30
5. Correldor, J.C., Garacac, A., Krell, P.J., Nagy, E. (2008). Sequence comparison of the right end of fowl adenovirus genomes. Virus Genes 36: 331-34
6. Cowen, B.S. (1988). Chicken embryo propagation of type I avian adenoviruses. Avian Diseases 32: 282-97
7. Erny, K.M., Barr, D.A., Fahey K.J. (1991). Molecular characterization of highly virulent fowl adenoviruses associated with outbreaks of inclusion body hepatitis. Avian Pathology 20: 606
8. Fadly, A.M., Winterfield, R.W. (1973). Isolation and some characteristics of an agent associated with inclusion body hepatitis, hemorrhages, and aplastic anemia in chickens. Avian Diseases 20: 467-72
9. Ganesh, K., Suryanarayana, V.V., Raghavan, R. (2002). Detection of fowl adenovirus associated with hydro pericardium hepatitis syndrome by a polymerase chain reation. Veterinary Research Communications 26: 73-80
10. Ganesh, K., Suryanarayana,V., Raghavan R., Gowda, S. (2001). Nu cleotide sequence of L1 and part of P1 of hexon gene of fowl adenovirus associated with hydropericardium hepatitis syndrome differes with the corresponding region of other fowl adenoviruses. Veterinary Microbiology 78: 1-11
11. Hess, M. (2000). Detection and differentiation of avian adenoviruses: a review. Avian Pathology 29: 195-206
12. Ivanics, E., Palya, V., Markos, B., Dan, A., Ursu, K., Harrach, B., Kaján, G., Glávits, R. (2010). Hepatitis and hydro pericardium syndrome associated with adenovirus infection in goslings. Acta Veterinaria Hungarica 58: 47-58
13. Khodakaram-Tafti, A., Asasi, K., Namazi, F. (2015). Molecular Identification of Fowl Adenovirus Associated with Inclusion Body Hepatitis in Iran. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine 10: 1311-477
14. Kovács, G.M., LaPatra, S.E., D'Halluin, J.C., Benki, M. (2003). Phylogenetic analysis of the hexon and protease genes of a fish adenovirus isolated from white sturgeon (Acipenser transomontanus) supports the proposal for a new adenovirus genus. Virus Research 98: 27- 34
15. Macpherson, I., McDougall, J.S., Laursen-Jones A.P. (1974). Inclusion body hepatits in a broiler bintegration. Veterinary Recoed 95: 286-9
16. McCracken, R.M., McFerran, J.B., Evans, R.T., Connor, T.J., (1976). Experimental studies on the aetiology of inclusion body hepatitis. Avian Pathology 5: 325-39
17. Nateghi, E.1., Razmyar, J., Bassami, M.R. (2013). Molecular characterization of avian adenoviruses in Iranian broiler flocks, Iranian Journal of Veterinary Research Shiraz University 2: 164-67
18. Saifuddin, M., Wilks, C.R. (1990). Reproduction of inclusion body hepatitis in conventionally raised chickens inoculated with a New Zealand isolate of avian adenovirus. New Zealand Veterinary Journal 38: 62-5
19. Toro, H., Gonzales, C., Cerda, L., Hess, M., Reyes, E., Geissea, C. (2000). Chicken anemia Virus and fowl adenoviruses: Association to induce the inclusion body hepatitis/hydro pericardium Syndrome. Avian Diseases 44:51-8
20. Toro, H., Prusas, R., Raue, R., Cerda, L., Geisse, C., Gonzalze, C., Hess, M. (1999). Characterization of fowl adenoviruses from outbreaks of inclusion body hepatitis hydro pericardium syndrome in chile. Avian Diseases 43: 262-70
21. Von Bülow, V., Rudolph R., Fuchs, B. (1986). Folgen der Doppelinfektion von küken mit adenovirus oder reovirus und dem Erreger der Aviären Infektiösen Anämie (CAA). Journal of Veterinary Medicine B 33: 717-26