بررسی فیلوژنیک ویروس طاعون نشخوار کنندگان کوچک شناسایی شده در دام های مبتلا در خراسان رضوی بر اساس دو ژن F و N

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه بیماریهای داخلی.دانشکده دامپزشکی. دانشگاه تهران. تهران .ایران

2 گروه بیماریهای داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران

3 گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران

4 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

چکیده

بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک یک بیماری ویروسی بسیار واگیردار، کشنده و وخیم در نشخوار کننده کوچک می باشد. عامل بیماری، ویروس طاعون نشخوار کننده کوچک بوده(Peste des petits ruminants virus ) که در جنس موربیلی ویروس قرار دارد. مطالعه حاضر جهت تعیین هویت ژنتیکی ویروس طاعون نشخوار کننده کوچک(PPRV) در حال گردش در استان خراسان رضوی انجام شد. اخیرا گزارشات متعددی از حضور بیماری در خراسان رضوی موجود است. در مطالعه پیش رو تعداد 100 نمونه (خون، طحال و غدد لمفاوی) از دام های دارای علائم بالینی و تلف شده تهیه گردید. کلیه نمونه ها از نظر حضور ژن های نوکلئوکپسید (N) و فیوژن (F)و با روش RT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفته و همه ی نمونه های مورد آزمون مثبت گزارش شدند. تعداد هفت نمونه از موارد مثبت به طور تصادفی انتخاب شده و جهت تعیین توالی ژن های N و F ارسال گردید. به طور کلی براساس آنالیز فیلوژنتیکی توالی ژن های N و F، ویروس طاعون نشخوار کننده کوچک به چهار دودمان تقسیم می شود. پس از تعیین هویت و آنالیز سکانس ژن های F و N و مقایسه آن با سایر سویه های موجود در بانک ژنی، برای هر ژن به طور مجزا درخت فیلو ژنتیکی رسم گردید. با اینکه هر یک از درخت های رسم شده برای ژن N و یا F دارای دو خوشه مجزا و زیر خوشه های متفاوت بودند اما کلیه سویه های مورد آزمون در دودمان چهار قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398
  • تاریخ دریافت: 04 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 08 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 17 اسفند 1398