بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی عصاره سیتوپلاسمی مخمر کاندیدا آلبیکنس بر رده سرطانی C140

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای عمومی دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.30495/jvm.2020.672266

چکیده

با توجه به افزایش بیماری های مرتبط با نقص ایمنی و سرطان در سال های اخیر، تلاش های زیادی در جهت استفاده از عوامل تعدیل کننده سیستم ایمنی با منشا طبیعی به عنوان ترکیبات دارویی، شکل گرفته است که در این میان مخمرها می توانند به عنوان ترکیبات محرک ایمنی مورد استفاده قرار گیرند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی عصاره سیتوپلاسمی مخمر کاندیدا آلبیکنس بر رده سرطانی میلوئیدی مزمن C140 بود. برای این منظور عصاره‌ی سیتوپلاسمی سویه استاندارد کاندیدا آلبیکنس در زمان‌های 48،24 و72 ساعت با مقادیر 1/0، 1، 10، 50، 100، 200 میکروگرم بر میلی لیتر در مجاورت سلول‌های سرطانی C140 قرار داده شد و اثر آن با استفاده از آزمون های MTT و فلوسایتومتری بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون MTT نشان داد که در دوز‌های پائین تر از 50 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره در زمان‌های مورد مطالعه، هیچ گونه تاثیری بر روی سلول های سرطانی مشاهده نشد؛ در حالیکه از دوز 50 میکروگرم بر میلی‌لیتر به بالا خاصیت سلول کشی عصاره سیتوپلاسمی وابسته به زمان بوده و با افزایش زمان، درصد مهار رشد نیز به طور معنی داری افزایش یافت) 001/0(p

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-   بنیادی، ف.، نجاتی، و.، توکمه چی، ا.، حسن زاده، ش.، ریکی، م. (1392). ارزیابی اثرات آپوپتوتیک دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی استخراج شده از مخمر ساکارومیسس سرویسیه بر رده سرطانی K562. مجله ارمغان دانش، دوره 18، شماره 9، صفحات 710-699.
2-    پارسا، ن. (1390). اساس سلولی و مولکولی سرطان در انسان. مجله سلول و بافت، دوره 2، شماره 4، صفحات 376-365.
3-   حیدری، ر.، یادگاری، م. ح.، رودبار محمدی، ش.، رودباری، م. (1389). بررسی اثرات پروتئین های سیتوپلاسمیکاندیدا آلبیکنس بر روی الگوی ترشحیTh1 و Th2 در موش Balb/C . مجله دانشکده پزشکی اصفهان، دوره  28، شماره 106، صفحات 159-149.
4-   رودبار محمدی، ش.، رودباری، م.، وحیدی، م.، محمد حسن، ز.، دارابی، ن. (1391). بررسی اثرات ضد توموری ترکیبات دیواره سلولی کاندیدا آلبیکنس بر مهار تولید آنزیم های متالوپروتئینازها در رده سلولی فیبروسارکومای انسانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دوره 10، شماره 2، صفحات 110-103.
5-   شکری، ح. ا.، اسدی، ف.، خسروی، ع. ر. (1385). استخراج و تخلیص بتا گلوکان از دیواره سلولی مخمر ساکارومایسس سرویزیه و تاثیر آن بر فعالیت فاگوسیتوز و ترشح TNFα در موش های Balb/C . مجله پزشکی کوثر، دوره 11، شماره 3، صفحات 259-251.
6-   کبیری، ف.، نجاتی، و.، توکمه چی، ا.، دلیرژ، ن.، نیک بخش، پ. (1389). مهار رشد رده سرطانی K562 لوکمیای میلوییدی مزمن انسان با استفاده از عصاره سیتوپلاسمی لاکتوباسیلوسهای جدا شده از روده ماهی کپور معمولی در شرایط  آزمایشگاهی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 68 ، شماره 12، صفحات 698-691.
7-    محمودآبادی، ا. (1386). لوکمی (سرطان خون) به زبان ساده. چاپ اول، انتشارات کردگاری، مشهد، صفحات 55-11.
8-   مکریانی، س.، توکمه چی، ا.، نوجوان، م. (1394). مهار رشد رده سرطانی با استفاده از دیواره سلولی استخراج شده از پروبیوتیک های Saccharomyces cerevisiaوSaccharomyces boulardiبه همراه نانوذرات روی. مجله علوم پزشکی رازی، دوره 22، شماره 132، صفحات 45-35.
9-   نصرالهی، ز.، رودبار محمدی، ش.، اطیابی، ف.، حسن، ز.، یادگاری، م. ح.، اسفندیاری منش، م.، ملارضی، ا. (1392). مجله علوم پزشکی مدرس: آسیب شناسی زیستی، دوره 16، شماره 1، صفحات 97-89.
10-    Agrawal, P. B., Pandi, A. B. (2003). Isolation of alphaglucosidase from Saccharomyces cerevisiae: Cell disruption and adsorption. Biochemical Engineering Journal,15: 37-45.
11-    Chang, K. H., Park, J. S., Choi, J. H., Kim, C. J., Paik, H. D. (2007). Cytotoxic effects of partially purified substances from Bacillus polyfermenticus SCD supernatant toward a varity of tumor cell lines. Food Science and Biotechnology,16:163-6.
12-    Chin-Feng, L., Tzu-Ming, P. (2010). In vitro effects of lactic acid bacteria on cancer cell viability and antioxidant activity. Journal of Food and Drug Analysis,18: 77-86.
13-    Deininger, M. V., Goldman, J. M., Melo, J. V. (2000). The molecular biology of chronic myeloid Leukemia. Blood, 96: 3343-3356.
14-    Dwyer, M. (2002). Multifacted approach to the treatment of bcr-abl-positive leukemias. The Oncologist, 7:34-38.
15-    Ghoneum, M., Badr El-Din, N. K., Noaman, E., Tolentino, L. (2007). Saccharomyces cerevisiae, the Baker's Yeast, suppresses the growth of Ehrlich carcinoma-bearing mice. Cancer Immunology, Immunotherapy, 57:581-592
16-    Ghoneum, M., Gollapudi, S. (2004). Phagocytosis of Candida albicans by metastatic and non metastatic human breast cancer cell lines in vitro. Cancer Detection and Prevention, 28: 17-26.
17-    Jemal A, Siegel R, Xu J, Ward E. (2010). Cancer statistics, 2010. A Cancer Journal for Clinicians, 60: 277-300.
18-    Kim, J., Woo, H. J., Kim, Y. S., Kim, K. H. Lee, H. J. (2003). Cell cycle dysregulation induced by cytoplasmic of Lactococcus lactis ssp. lactis in SNUC2A, a colon cancer cell line. Nutrition and Cancer, 46: 197-201.
19-    Lee, J. W., Shin, J. G., Kim, E. H., Kang, H. E., Yim, I. B., Kim, J. Y., Joo, H.G., Woo, H. J. (2004). Immunomodulatory and antitumor effects in vivo by the cytoplasmic fraction of Lactobacillus casei and Bifidobacterium longum. Journal of Veterinary Science, 5: 41-48.
20-    Magnelli, P., Cipollo, J. F., Abeijon, C. (2002). A refined method for the determination of Saccharomyces cerevisiae cell wall composition and beta-(1, 6)-D glucan fine structure. Analytical Biochemistry,301: 136-150.
21-    Rodriguez, A., Cuesta, A., Ortuno, J., Esteban, M. A., Meseguer, J. (2003). Immunostimulant properties of a cell wall-modified whole Saccharomyces cerevisiae strain administered by died to seabream (Sparus aurata L.). Veterinary Immunology and Immunopathology, 96:183-192.
22-    Simon, J. A., Bedalov, A. (2004).Yeast as a model system for anticancer drug discovery. Nature Reviews Cancer,4: 1-8.
23-    Tukmechi, A., Rahmati Andani, H. R., Manaffar, R., Sheikhzadeh, N. (2011). Dietary administration of betamercapto- ethanol treated Saccharomyces cerevisiae enhanced the growth, innate immune response and disease resistance of the rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Fish and Shellfish Immunology, 30:923-8.
24-    Zhong, N., Chen, H., Zhao, Q., Wang, H., Yu, X., Eaves A. M., Sheng, W., Miao, J., Cui, F., Wang, J. (2010). Effects of griseofulvin on apoptosis through caspase-3– and caspase-9–dependent pathways in K562 leukemia cells: an in vitro study. Current Therapeutic Research, 71: 384-397.