بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی عصاره سیتوپلاسمی مخمر کاندیدا آلبیکنس بر رده سرطانی C140

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای عمومی دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

با توجه به افزایش بیماری های مرتبط با نقص ایمنی و سرطان در سال های اخیر، تلاش های زیادی در جهت استفاده از عوامل تعدیل کننده سیستم ایمنی با منشا طبیعی به عنوان ترکیبات دارویی، شکل گرفته است که در این میان مخمرها می توانند به عنوان ترکیبات محرک ایمنی مورد استفاده قرار گیرند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی عصاره سیتوپلاسمی مخمر کاندیدا آلبیکنس بر رده سرطانی میلوئیدی مزمن C140 بود. برای این منظور عصاره‌ی سیتوپلاسمی سویه استاندارد کاندیدا آلبیکنس در زمان‌های 48،24 و72 ساعت با مقادیر 1/0، 1، 10، 50، 100، 200 میکروگرم بر میلی لیتر در مجاورت سلول‌های سرطانی C140 قرار داده شد و اثر آن با استفاده از آزمون های MTT و فلوسایتومتری بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون MTT نشان داد که در دوز‌های پائین تر از 50 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره در زمان‌های مورد مطالعه، هیچ گونه تاثیری بر روی سلول های سرطانی مشاهده نشد؛ در حالیکه از دوز 50 میکروگرم بر میلی‌لیتر به بالا خاصیت سلول کشی عصاره سیتوپلاسمی وابسته به زمان بوده و با افزایش زمان، درصد مهار رشد نیز به طور معنی داری افزایش یافت) 001/0(p

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 20 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 23 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 23 فروردین 1399