جستجوی ژنومی بروسلا ملی تنسیس، سالمونلا آبورتوس اویس، کلامیدوفیلا آبورتوس و کوکسیلا بورنتی در سقط‌جنین گوسفندان با یک روش طراحی شده PCR چندگانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 استاد گروه پاتوبیولوژی ، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ، ایران

2 دانشجوی دکترای باکتری شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

3 استادیار گروه پاتوبیولوژی ، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهرکرد ، شهرکرد ، ایران

4 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

5 استاد یارگروه پاتوبیولوژی ، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ، ایران

چکیده

واکنش زنجیره‎ای پلیمراز چندگانه (PCR Multiplex) یک روش پیشرفته از تکنیک‌های تشخیص مولکولی است که امکان شناسایی همزمان چند عامل بیماریزا را در یک نمونه فراهم می کند. مزایای استفاده از روش واکنش زنجیره‎ای پلیمراز چندگانه در مقایسه با نتایج تشخیص به دست آمده با روشهای متداول دیگر توسط محققان مختلف بررسی شده است. در این پژوهش از PCR چندگانه طراحی شده در آزمایشگاه به‌منظور شناسایی هم‌زمان عوامل مهم سقط‌جنین گوسفندان شامل: Brucella melitensis ، Salmonella abortusovis ، Chlamydophila abortus وCoxiella burnetii ، استفاده شد. برای این منظور تعداد 98 نمونه محتویات شیردان جنین‌های سقط شده از سه منطقه جغرافیایی ایران شامل استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی، مورد آزمایش قرار گرفت. میزان آلودگی در نمونه‌های بررسی‌شده، 15/3 درصد  Brucella melitensis، 11/2 درصد Salmonella abortusovis، 7/1 درصد Chlamydophila abortus و صفر درصد Coxiella burnetii بود. در کل نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که  Brucella melitensis ، Salmonella abortusovisوChlamydophila abortusاز مهمترین عوامل سقط جنین نشخوارکنندگان کوچک بوده و از آزمون PCR چندگانه، به‌خوبی می‌توان برای تشخیص عوامل سقط‌جنین در گوسفند و بز استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-      Asadi, J., Kafi, M., Khalili, M. (2013): Seroprevalence of Q fever in sheep and goat flocks with a history of abortion in Iran between 2011 and 2012. Veterinaria Italiana. 49: 163-168.
2-      Aslani, M. R (1386). Abortion in Sheep: Main Factors and Their Diagnosis, Scientific Publikation Abortion Studies and Infant Mortality in Ruminants, p. 15-39.
3-      Ayatollah, J., Mellat, A., Ayatollah, J., Hashemi, A., Taghipour, Z. Sh., Ghasemi, N. (1389). Application of PCR in diagnosis of infectious diseases, Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, 18: 578-584.
4-      Berri, M.U., RekikiK, A.B., Boumedine, K.S., Rodolakis, A. (2009): simultaneous differential detection of Chlamydophila abortus, Chlamydophila pecorum and Coxiella burnetii from aborted ruminant's clinical samples using multiplex PCR. BioMed Central's Microbiology. 9:130.
5-      Ebrahimi, A., Milan, J., Mahzoonieh, M., Khaksar, K. (2014): Shedding Rates and SeroPrevalence of Brucella melitensis in Lactating Goats of Shahrekord, Iran. Jundishapur Microbiology. 7: 1-4.
6-      Esmaili, H., Hamedi, M., Boroumandfar, S., Rezaei, A. (1391). Country Guide for the Diagnosis, Study and management of complications of abortion of ruminants, First Edition, Veterinary Medicine, Tehran, Iran, p. 138-103.
7-      Ghorbanpoor, M., Goraninejad, D., Heydari, R. (2007): Serological study on enzootic abortion of ewes in Ahvaz, Iran. Animal and Veterinary Advances. 6: 1194-1196.
8-      Mahzounieh, M.R., Golboy, D.S., Pourahmad, R. (1393). The search for Chlamydophila abortus in cases of abortion of sheep in Chaharmahal and Bakhtiari province using Nested PCR method, Veterinary Medicine, 10: 74-80.
9-      Masala, G., Porcu, R., Daga, C., Denti, S., Canu, G., Patta C. (2007): detection of pathogens in ovine and caprine abortion samples from Sardinia, Italy, by PCR. Veterinary Diagnostic Investigation. 19: 96-98.
10-  Masala, G., Porcu, R., Sanna, G., Chessa, G., Cillara, G., Chisu, V. (2004): Occurrence, distribution, and role in abortion of Coxiella burnetii in sheep and goats in Sardinia, Italy, Veterinary Microbiology. 99: 301-305.
11-  Mirnejad, R., Doust, H., Kachuei, R., Mortazavi, S., Khoobdel, M., Ahamadi, A. (2012): Simultaneous detection and differentiates of Brucella abortus and Brucella melitensis by combinatorial PCR. Asian Pacific Tropical Medicine. 24-28.
12-  Moshkelani, S., Javaheri, M., Fatahpour, H., Alirezaei, M. (2011): Detection of Brucella melitensis from aborted caprine fetuses in Iran. Global Veterinary. 6:495-497.
13-  Niemczuk, K., Szymańska, M. (2012): Epidemiology, Zoonotic Aspect and Current Epidemiological Situation of Q Fever in Poland. National Veterinary Research Institute. 51: 380-392.
14-  Papp, J., Shewen, P. (1996): Localization of chronic Chlamydia psittaci infection in the reproductive tract of sheep. Infectious Diseases.174:1296-1302.
15-  Rad, M., Naseri, Z., Malvandi, A. (2012): Detection of Chlamydophila abortus from Ovine Abortion by Cell Culture and PCR. The 13th Iranian and the 2nd International Congress of Microbiology. Ardabil University of Medical Sciences:210.
16-  Rodolakis, A. (2006): Q fever, state of: Epidemiology, diagnosis and prophylaxis. Small ruminant Research. 62: 121-124.
17-  Sharifi Yazdi, H., Khazraiinia, P., Zahraei Salehi, T., Behroozikhah, A.M. (2008): Development of a multiplex polymerase chain reaction assay for differentiation of field strain isolates and vaccine strains S19 and RB51 of Brucella in Iran. Veterinary Research, Shiraz University. 9: 19-24.
18-  Sharifzadeh, A., Dostadi, A., Jafarian, M. (2009). Comparison of Cultures and Molecular Methods in the Detection of Brucella and Salmonella Abortion Factors in Shahrekord Sheep. World of Microbes Magazine, 2: 104-101.
19-  Truong, Q., Byung-il, Y., Tae-Wook, H. (2012): Development of a multiplex PCR to identify Salmonella, Leptospira and Brucella species in tissue samples Korean Veterinary Research. 52: 75-82.