جستجوی ژنومی بروسلا ملی تنسیس، سالمونلا آبورتوس اویس، کلامیدوفیلا آبورتوس و کوکسیلا بورنتی در سقط‌جنین گوسفندان با یک روش طراحی شده PCR چندگانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای باکتری شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

2 استاد گروه پاتوبیولوژی ، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ، ایران

3 استادیار گروه پاتوبیولوژی ، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهرکرد ، شهرکرد ، ایران

4 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

5 گروه پاتوبیولوژی ، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ، ایران

چکیده

برخی تست‎های سرولوژیک که برای تشخیص بیماری استفاده می‌شود دارای واکنش متقاطع با باکتری‎های دیگر بوده و ویژگی آن پائین است. لذا کاربرد تکنیک‎های جدید تشخیصی که از یک طرف منجر به ردیابی و تشخیص سریع و دقیق باکتری می‌شود و از طرف دیگر خطر عفونت با این باکتری‎ها را در آزمایشگاه به حداقل می رساند ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین تکنیک‎های تشخیص مولکولی که ساده، سریع و دارای خطر کمتر بوده و معمولاً حساسیت بیشتری برای تشخیص دارند گسترش یافته‌اند. PCR روشی است سریع و دقیق که حساس‌تر از روش کشت بوده و دارای ویژگی بیشتری نسبت به آزمونهای سرولوژیک برای تشخیص می‌باشد. در این پژوهش PCR چندگانه به منظور شناسایی همزمان بروسلا ملی تنسیس، سالمونلا ابورتوس اویس، کلامیدوفیلا ابورتوس و کوکسیلا بورنتی که از عوامل مهم سقط جنین گوسفندان میاشند، استفاده گردید. برای این منظور تعداد 98 نمونه محتویات شیردان جنین‌های سقط شده از استان‎های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی مورد آزمایش قرار گرفت. میزان آلودگی در نمونه‌های بررسی شده، 3/15 درصد بروسلا ملی تنسیس، 2/11 درصد سالمونلا ابورتوس اویس، 1/7 درصد کلامیدوفیلا ابورتوس و صفر درصد، کوکسیلا بورنتی بود. در کل نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که این باکتریای‌ها از مهمترین عوامل سقط بوده و از آزمون PCR چندگانه، به‌خوبی می‌توان برای تشخیص عوامل سقط‌جنین در گوسفند و بز استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1397
  • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 07 اردیبهشت 1399