بررسی فعالیت ضد باکتریایی دمنوش‌های گیاهی تهیه شده با چای سیاه، سبز، به لیمو و نعناع علیه استافیلوکوکوس اورئوس، شیگلا دیسانتری و باسیلوس سرئوس به روش سطح پاسخ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

2 استادیار، گروه میکروبیولوژی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

3 استادیار، گروه علوم وصنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

دمنوش‌های گیاهی به دلیل خواصی که در سلامتی از خود نشان داده اند، به عنوان نوشیدنی های کاربردی محبوبیت پیدا کرده اند. هدف از مطالعه حاضر بررسی فعالیت ضدباکتریایی دمنوش‌های گیاهی تهیه شده با چای سیاه، سبز، به لیمو و نعناع به روش سطح پاسخ می باشد. چهار دمنوش گیاهی شامل چای سیاه، سبز، به لیمو و نعناع با سه غلظت ساکارز (2، 5 و 8 درصد) شیرین شدند. فعالیت ضدباکتریایی محلول رویی حاصل از سانتریفیوژ این دمنوش‌ها پس از 4، 7 و 21 روز نگهداری، علیه استافیلوکوکوس اورئوس، شیگلا دیسانتری و باسیلوس سرئوس با روش چاهک مورد ارزیابی قرار گرفت. تاثیر غلظت ساکارز، زمان نگهداری و نوع گیاه بر فعالیت ضدباکتریایی دمنوش‌ها با روش سطح پاسخ آنالیز شد. نوع گیاه در فعالیت ضدباکتریایی دمنوش‌های گیاهی علیه هر سه باکتری مورد آزمون تاثیر معناداری نشان داد (001/0 < P). دمنوش تهیه شده با چای سبز با 8 درصد ساکارز پس از 21 روز نگهداری بیشترین فعالیت ضدباکتریایی علیه شیگلا دیسانتری نشان داد. دمنوش چای سبز شیرین شده با غلظت 2 درصد ساکارز بعد از 21 روز نگهداری بیشترین فعالیت ضدباکتریایی علیه استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد. برای حصول به بیشترین فعالیت ضد باکتریایی علیه باسیلوس سرئوس تهیه دمنوش چای سبز با 2 درصد ساکارز پس از 7 روز نگهداری پیشنهاد می شود. مدل های پیشگویی به دست آمده توسط نرم افزار، مطلوب بودن و قابلیت ناوبری مدل ها را نشان داد. در بین دمنوش‌های تهیه شده، چای سبز بیشترین فعالیت ضدباکتریایی را علیه همه باکتری های مورد آزمون نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 19 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 14 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 15 اردیبهشت 1399