تشخیص ویروس آکابان همراه با نشانه‌های بالینی و کالبدگشایی آن در گوساله‌های شیرخوار در اطراف تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه بیماریهای داخلی.دانشکده دامپزشکی. دانشگاه تهران. تهران .ایران

3 استادیار بخش علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

4 دانشیارگروه پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 دانشیارگروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30495/jvm.2020.673133

چکیده

ویروس آکابان در خانواده Peribunyaviridae، راسته Bunyavirales قرار دارد. این ویروس توسط پشه جنس کولیکوئیدس به دام‌های نشخوارکننده منتقل شده و با عبور از سد جفت قادر به ایجاد نواقص مادرزادی در جنین است. ضایعات ایجاد شده بسته به سن جنین از سقط و مومیایی شدن تا بروز هیدراننسفالی و آرتروگریپوزیس می‌تواند متغیر باشد. در یکی از دامداری‌های شیری صنعتی اطراف تهران در سال 1395 تعداد 33 راس گوساله نژاد هلشتاین با نشانه‌های عصبی و آرتروگریپوزیس (18 راس مبتلا به نشانه‌های عصبی و 15 راس مبتلا به آرتروگریپوزیس) متولد شدند. در همه مبتلایان کوری، افسردگی، کودنی، عدم درک از محیط پیرامون، ناتوانی در مکیدن سرپستانک، عدم یادگیری و آرتروگریپوزیس نشانه بالینی متداول بود. کم خونی، لکوسیتوز و نوتروفیلی سه یافته مشخص خونشناسی در گوساله‌های مبتلا به هیدراننسفالی بود. در کالبدگشایی جمجمه گوساله‌های مبتلا عدم تشکیل نیمکره‌های مغز و جایگزین شدن آن‌ها توسط کیسه‌های مملو از مایع مغزی-نخاعی دیده می‌شد. ساقه مغز و مخچه به صورت طبیعی در همه مبتلایان شکل گرفته بود. بررسی باقیمانده بافت مغز به روش RT-PCR نشان داد که ضایعات ایجاد شده نتیجه آلودگی گوساله‌ها با ویروس آکابان در دوران جنینی است. یافته‌های حاضر توصیف بالینی و کالبدگشایی بیماری آکابان در گوساله‌های شیرخوار در ایران است که نقش ویروس آکابان در ایجاد آن به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-        Ahourai, P., Gholami, M.R., Ezzi, A., Kargar, R., Khedmati, K., Aslani, A., Rahmani, F., Zarrin-Naal, E. (1992). Bovine Congenital Arthrogryposis & Hydranencephaly oulbreaks attributed to Akabane virus infection in Iran. Archives of Razi Institute. 42:51-56
2-        Ahi, M.R., Pourmahdi-Borujeni, M., Haji-Hajikolaei, M.R., Seifi-Abad-Shapouri, M.R. (2015). A serological survey on antibodies against Akabane virus in sheep in southwest of Iran. Iranian Journal of Virology. 9:22-7
3-        Akashi, H., Onuma, S., Nagano, H., Ohta, M., Fukutomi, Y. (1999). Detection and differentiation of Aino and Akabane Simbu serogroup bunyaviruses by nested polymerase chain reaction. Archives of virology. 144:2101–2109
4-        Alsaad, K.M., Alautaish, H.H.N., Alamery, M.A.Y. (2017). Congenital arthrogryposis-hydranencephaly syndrome caused by Akabane virus in newborn calves of Basrah Governorate, Iraq. Veterinary World. 10:1143- 1148
5-        Geoghegan, J.L., Walker, P.J., Duchemin, J.B., Jeanne, I., Holmes, E.C. (2014). Seasonal drivers of the epidemiology of Arthropod-Borne viruses in Australia.  Neglected Tropical Diseases. 8:3325
6-        Hirashima, Y., Kitahara, Sh., Kato, T., Shirafuji, H., Tanaka, Sh., Yanase, T. (2017). Congenital malformations of calves infected with Shamonda virus, Southern Japan. Emerging Infectious Diseases. 23:993-996
7-        Inaba, Y. (1979). Akabane disease: An epizootic congenital Arthrogryposis-Hydranencephaly syndrome in cattle, sheep and goats caused by Akabane virus. Japan Agricultural Research Quarterly. 13:123-133
8-        Kirkland, P.H. (2015). Akabane virus infection. Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics). 34:403-410
9-        Kojouri, G.A., Davoodi. Z., Momtaz, H. (2015). Serological and molecular detection of Akabane virus in Iran. Iranian Journal of Applied Animal Science. 5:737-740
10-    Konno, S., Moriwa, M., Nakagawa, M. (1982). Akabane disease in cattle: Congenital abnormalities caused by viral infection. Spontaneous disease. Veterinary Pathology. 19: 246-266
11-    Konno, S., Nakagawa, M. (1982). Akabane disease in cattle: Congenital abnormalities caused by viral infection. experimental Disease. Veterinary Pathology. 19: 267-279
12-    Konol, R., Hirata, M., Kaji, M., Goto, Y., Ikeda, Sh., Yanase, T., Kato, T., Tanaka, Sh., Tsutsui, T., Imada, T., Yamakawa, M. (2008). Bovine epizootic encephalomyelitis caused by Akabane virus in southern Japan. BMC Veterinary Research. 4:20
13-    Lee, H., Jeong, H., Park, S., Yang, M.S., Kim, J., Bae, J., Kwon, Y., Kim, M.S., Oem, J.K., Lee, M.H., Lim, C.W., Kim, B. (2016). Experimental infection of cows with newly isolated Akabane virus strain (AKAV‑7) causing encephalomyelitis. Veterinary Research. 47: 62
14-    Lee, J.K., Park, J.S., Choi, J.H., Park, B.K., Lee, B.C., Hwang, W.S., Kim, J.H., Jean, Y.H., Haritani, M., Yoo, H.S., Kim, D.Y. (2002). Encephalomyelitis associated with Akabane virus infection in adult cows. Veterinary Pathology . 39:269–273
15-    Line, S. (2016). Akabane disease: The Merck Veterinary Manual. 11th Edition, Merck & Co. Inc., Kenilworth, USA.
16-    Morceau, F., Dicato, M., Diederich, M. (2009). Proinflammatory cytokine-mediated anemia: regarding molecular mechanisms of erythropoiesis. Mediators of Inflammation.2009:1-11
17-    Oluwayelu, D.O., Aiki-Raji, C.O., Umeh, E.Ch., Mustapha, S.O., Adebiyi, A.I. (2016). Serological investigation of Akabane virus infection in cattle and sheep in Nigeria. Advances in Virology. 5:1-4
18-    Taghipour Bazargani, T., Helan, J.A., Gorgidooz, M., Sasani, F., Najafi, J., Gholami, M.R., Alidadi, N. (2004). Occurrence of congenital cortical blindness in association with uninteligence in holstein calves in a dairy in Varamin area of Tehran state. 23rd World Buiatrics Congress, Quebec City, Canada, pp: 26
19-    Uchida, K., Murakami, T., Sueyoshi, M., Tsuda, T., Inai, K., Acorda, J.A., Yamaguchi, R., Tateyama, S. (2000). Detection of Akabane viral antigens in spontaneous lymphohistiocytic encephalomyelitis in cattle. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. 12:518–524
20-    Yanase, T., Kato, T., Hayama, Y., Akiyama, M., Itoh, N., Horiuchi, S., Hirashima, Y., Shirafuji, H., Yamakawa, M., Tanaka, S., Tsutsui, T. (2017). Transition of Akabane virus genogroups and its association with changes in the nature of disease in Japan. Transboundary and Emerging Diseases. 65:1-10