تشخیص ویروس آکابان همراه با نشانه‌های بالینی و کالبدگشایی آن در گوساله‌های شیرخوار در اطراف تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه بیماریهای داخلی.دانشکده دامپزشکی. دانشگاه تهران. تهران .ایران

3 استادیار بخش علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

4 دانشیارگروه پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 دانشیارگروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ویروس آکابان در خانواده Peribunyaviridae، راسته Bunyavirales قرار دارد. این ویروس توسط پشه جنس کولیکوئیدس به دام‌های نشخوارکننده منتقل شده و با عبور از سد جفت قادر به ایجاد نواقص مادرزادی در جنین است. ضایعات ایجاد شده بسته به سن جنین از سقط و مومیایی شدن تا بروز هیدراننسفالی و آرتروگریپوزیس می‌تواند متغیر باشد. در یکی از دامداری‌های شیری صنعتی اطراف تهران در سال 1395 تعداد 33 راس گوساله نژاد هلشتاین با نشانه‌های عصبی و آرتروگریپوزیس (18 راس مبتلا به نشانه‌های عصبی و 15 راس مبتلا به آرتروگریپوزیس) متولد شدند. در همه مبتلایان کوری، افسردگی، کودنی، عدم درک از محیط پیرامون، ناتوانی در مکیدن سرپستانک، عدم یادگیری و آرتروگریپوزیس نشانه بالینی متداول بود. کم خونی، لکوسیتوز و نوتروفیلی سه یافته مشخص خونشناسی در گوساله‌های مبتلا به هیدراننسفالی بود. در کالبدگشایی جمجمه گوساله‌های مبتلا عدم تشکیل نیمکره‌های مغز و جایگزین شدن آن‌ها توسط کیسه‌های مملو از مایع مغزی-نخاعی دیده می‌شد. ساقه مغز و مخچه به صورت طبیعی در همه مبتلایان شکل گرفته بود. بررسی باقیمانده بافت مغز به روش RT-PCR نشان داد که ضایعات ایجاد شده نتیجه آلودگی گوساله‌ها با ویروس آکابان در دوران جنینی است. یافته‌های حاضر توصیف بالینی و کالبدگشایی بیماری آکابان در گوساله‌های شیرخوار در ایران است که نقش ویروس آکابان در ایجاد آن به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 16 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 07 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 13 شهریور 1398