بررسی آلودگی موش‌های آزمایشگاهی یک مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی به ویروس تیلر عامل انسفالومیلیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

چکیده
یکی از توصیه­های مهم انجمن­های مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی، استفاده از حیوانات با فلور میکروبی مشخص است زیرا که نتایج کار بر روی آنها بایستی تکرار پذیر، مطمئن و قابل تعمیم باشد. بنابراین انجام پایش­های بهداشتی حیوانات جهت صدور گواهی وضعیت سلامت آنها در مراکز تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی الزامی است. از میان ویروس­های توصیه شده توسط FELASA ، ویروس تیلر عامل انسفالومیلیت از مهمترین آنها بوده  که در این تحقیق به بررسی حضور آن در جمعیت موش­های آزمایشگاهی نژاد NIH یک مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی پرداخته شده است. روش تحقیق در این بررسی، RT-PCR ، با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ویروس مورد نظر بوده است. طراحی و تهیه نمونه کنترل مثبت، با استفاده از ترانسفورمیشن پلاسمید حاوی مناسب­ترین قطعه ژن ویروس در  E.coli  جهت تکثیر ژن بود و سپس استخراج آن صورت گرفت. نمونه­ها  از بافت روده (کولون) حاوی مدفوع حیوانات، تهیه و به روش استاندارد آماده­سازی و سپس روش RT-PCR انجام گرفت. نتایج نشان می­دهد تعداد 13 نمونه از 29 نمونه و با میزان شیوع 45% در بین موش­های نژاد NIH  مبتلا به این ویروس بوده­اند. محصول  PCR  انجام شده تخلیص و تعیین توالی  گردید. در بررسی همترازی (alignment) جهت تعیین استرین، با توالی­های هشت گونه دیگر کسب شده از  بانک ژن NCBI مقایسه شد. در درخت فیلوژنی، سویه KX774639 0.15874  متعلق به این تحقیق بیشترین قرابت را، با گونه M20562 از کشور اتریش و گونه NC_001366  از کشور انگلیس نشان داد. از آنجاکه این عفونت قابل انتقال به انسان نیست، حذف فوری کلنی ضرورت ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1- فلاحی، ر.، منصوری، م.ع، (1395). پایش بهداشتی موش­های آزمایشگاهی نژاد NIH موسسه رازی نسبت به باکتری کلستریدیوم پیلی فورم در سال 1395. تحقیقات دامپزشکی و فرآورده­های بیولوژیک، 117، صفحات 84-78.

2- فلاحی، ر.، منصوری، م. ع،  (1394). بیولوژی، پرورش، بیماریها و اصول کار کردن با حیوانات آزمایشگاهی. انتشارات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی.

 

3- Ausubel, F.M., Brent, R., Kingston, R.E., Moore, D.D., Seidman, J.G., Smith, J.A. (2003). Current Protocols in molecular biology. John Wiley and Sons, Inc.  

4- Dal Canto, M.C., Melvold, R.W., Kim, B.S. (1995). A hybrid between a resistant and a susceptible strain of mouse alters the pattern of Theiler's murine encephalomyelitis virus-induced white matter disease and favors oligodendrocyte-mediated remyelination. Multiple Sclerosis Journal 1:95-103.

5- DePaula-Silva, A.B., Hanak, T.J., Libbey, J.E., Fujinami, R.S. (2017). Theiler’s Murine Encephalomyelitis Virus Infection of SJL/J and C57BL/6J Mice: Models for Multiple Sclerosis and Epilepsy. Journal of Neuroimmunology 15: 30–42.

6- Fiette, L., Brahic, M., Pena-Rossi, C. (1996). Infection of Class II-Deficient Mice by the DA Strain of Theiler’s Virus.  Journal of Virology 4811–4815.

7-  Gicovate, D.G., Berria, M.I. 2001. Theiler virus-GDVII strain (TMEV-GDVII) infection of cultured astrocytes. An image analysis of its effects on cell activation.  Revista Argentina de Microbiologia 33:155-159.

8- Hubrecht, R., Kirkwood, J. (2010). The UFAW handbook on the care and management of laboratory and other research animals. 8th Edition; The laboratory mouse, pp: 304-309.
9- Kanga, B.S., Palmaa, J.P., Lymana, M.A., Cantob, M.D., Kim, B.S. (2005). Antibody response is required for protection from Theiler’s virus-induced encephalitis in C57BL/6 mice in the absence of CD8+ T cells. Virology 340: 84 – 94.

10- Law, K.M., Brown, T.D.K. (1990). The complete nucleotide sequence of the GDVII strain of Theiler's murine encephalomyelitis virus (TMEV). Nucleic Acids Research 18: 6707, Oxford University Press.

11- Maclachan, N., Dubovi, E.J. (2017). Fenner's Veterinary Virology. Academic Press.

12- Mahler Convenor, M., Berard, M., Feinstein, R., Gallagher, A., Illgen-Wilcke, B., Pritchett-Corning, K., Raspa, M. (2014). FELASA Recommendations for the Health Monitoring of Mouse, Rat, Hamster, Guinea Pig and Rabbit Colonies in Breeding and Experimental Units. Laboratory animals 48:178-92.

13- Miyata, H., Sato, H. (1990). Theiler's murine encephalomyelitis virus--characterization of newly isolated viruses from Japanese mouse colonies. Jikken Dobutsu 39: 539-48.

14- Modica, C.M., Sudyn1, M.L., Zivadinov, R., Pawlowski, D.R. (2016). Shedding Risk with Intracerebral Inoculation of Theiler’s Murine Encephalomyelitis Virus: Informing a Risk Assessment, Applied Biosafet. Journal of ABSA International 21: 142-150.

15- Oleszak, E.L., Chang, J.R., Friedman, H., Katsetos, C.D., Platsoucas, C.D. (2014). Theiler’s Virus Infection: a Model for Multiple Sclerosis. Clinical Microbiology Reviews 174–207.

16- Percy, D.H., Barthold, S.W. (2007). Pathology of Laboratory Rodents and Rabbits. Ames: Iowa State University Press.

17- Prajeeth, C.K., Beineke, A., Iskandar, C.D., Gudi, V., Herder, V., Gerhauser, I., Haist, V., Teich, R., Huehn, J., Baumgartner, W., Stangel, M. (2014). Limited role of regulatory T cells during acute Theiler virus-induced encephalitis in resistant C57BL/6 mice. Journal of Neuroinflammation 11:180.

18- Sambrook, J., Fritschi, E.F., Maniatis, T. (19890. Molecular cloning: a laboratory manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York.

19- Seidman, C.E., Stuhl, K., Sheen, J., Jessen, T. (1997). Introduction of plasmid DNA into Cells, Plasma DNA into cells. Current protocols in Molecular Biology 37: 1.8.1-1.8.10.

20- Zenner, L., Regnault, J.P. (2000). Ten-year long monitoring of laboratory mouse and rat colonies in French facilities: a retrospective study. Laboratory Animals 34: 76-83.

 21- Zhang, J., Lipton, H.L., Perelson, A.S., Daharia, H. (2013). Modeling the Acute and Chronic Phases of Theiler Murine Encephalomyelitis Virus Infection. Journal of Virology 87: 4052–4059.