استفاده از آزمون لکه گذاری نقطه ای با پیکره بورخولدریا مالئی برای تشخیص بیماری مشمشه در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 بخش رفرانس مایکوباکتریوم‌های بیماریزای دام، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج

2 رئیس بخش توبرکولین و مالئین و یونین / موسسه واکسن و سرم سازی رازی

3 مسئول فرمولاسیون واکسن/موسسه واکسن و سرم سازی رازی بخش بی هوازی

چکیده

مشمشه یکی از مهم­ترین بیماری های قابل انتقال از حیوانات تک سمی بوده که عامل آن بورخولدریا مالئی است. با توجه به کانون بیماری در ایران و احتمال آلودگی انسان و خطرات ناشی از انتقال این باکتری، شناسایی سریع آن در حیوانات از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. لذا هدف از این مطالعه طراحی یک روش تشخیص سریع شامل لکه­نمایی نقطه‌ای برای تعیین حضور حضور آنتی‌بادی بود. برای این منظور ۴۰ نمونه سرم اسب از  استان‌های مختلف اخذ و به همراه نمونه آنتی­ژن پیکره باکتری بورخولدریا مالئی (کنترل مثبت) و سرم اسب­های سالم (کنترل منفی) مورد آزمون قرار گرفتند. غلظت بهینه آنتی‌ژن-آنتی‌بادی با استفاده از چکر بورد برای سرم های مثبت و منفی مشخص گردید. پس از طراحی آزمون لکه­گذاری نقطه­ای، آنتی ژن روی چاهک کاغذ نیتروسلولز قرار داده شد و تثبیت آنتی­ژن  با محلول بلاکینگ و سپس افزودن سرم اسب مشکوک به همراه کنترل مثبت و منفی انجام شد. در ادامه به آن آنتی­بادی کونژوگه اضافه و نهایتا با افزودن سوبسترا به چاهک ها نتیجه‌ی واکنش به صورت ایجاد رنگ قرائت گردید. در این بررسی از ۴۰ نمونه، شش مورد مثبت شناسایی گردید. با در نظر گرفتن مالئیناسیون به عنوان آزمون استاندارد و مقایسه آن با لکه­گذاری نقطه­ای به ترتیب حساسیت و ویژگی ۱۰۰٪ و ۹/۹۱٪  شد. نتایج نشان داد روش لکه­گذاری نقطه‌ای به‌ دلیل حساسیت بالا، سرعت، سهولت قرائت و قابلیت کاربردی صحرایی آن، در صورت تایید مراجع مسئول تشخیص در عفونت با بورخولدریا مالئی می‌تواند استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1- Akbarin, H. D., Bahonar, A., Dabbagh Moghaddam, A.,  Bloki, Z., Hosseini, J. (2013). New look glanders, ancient biological weapons, Journal of Military Medical Sciences, Iran,10: 143-162. (In Farsi).

2- Al-Ani, F. (1993). A micro-enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for detection of antibody to Pseudomonas mallei infection in horses, Pakistan Veterinary Journal, 13: 70-73.

3- Bazargani, T., Tadjbakhsh, H., Badii, A., Zahraei, T. (1996). The outbreak of glanders in some racehorses in three states of Iran, Journal of Equine Veterinary Science, 16: 232-236.

4- Broumandfar, S. (2015). Equids notifiable diseases monitoring and surveillance system in Iran. The 3th international congress of large animal practitioners. 41-45.

5- Broumandfar, S., Rezae, A. (2012). Glanders situation in Iran. OIE Regional Conference of Glanders in Dubai, United Arab Emirates. 23-25.

6- Firouzbakhsh, G. (1960). The current situation of Glanders in Iran. DVM thesis. University of Tehran, Iran.

7- Godoy, D., Randle, G., Simpson, A. J., Aanensen, D. M., Pitt, T. L., Kinoshita R., Spratt, B. G. (2003). Multilocus sequence typing and evolutionary relationships among the causative agents of melioidosis and glanders, Burkholderia pseudomallei and Burkholderia malleiJournal of Clinical Microbiology, 41: 2068-2079.

8- Hussain, M. H. (2011). Sero-survey of equine infectious anemia, glanders and piroplasmosis in five draught equine populated urban areas of Punjab. PhD thesis. University of agriculture faisalabad, Pakistan.

9- John, J. M. (2008). Studies on Serodiagnosis of glanders using various antigens. M.V.Sc thesis. CCS Haryana Agricultural University, Hisar.

10- John, J. M., Kapoor, P., Malik, P. (2010). Serodiagnosis of glanders by Dot-ELISA using various antigens, Indian Journal of Animal Sciences, 80: 1084-1086.

11- Khaki, P., Mosavari, N., Khajeh, N. S., Emam, M., Ahouran, M., Hashemi, S., Taheri, M. M.,  Jahanpeyma, D., Nikkhah, S. (2012). Glanders outbreak at Tehran Zoo, Iran, Iranian Journal of Microbiology, 4: 3-7.

12.Khan, I., Wieler, L.H., Saqib, M., Melzer, F., Santana, V.L., Neubauer, H., Elschner, M.C. (2014). Effect of incubation temperature on the diagnostic sensitivity of the glanders complement fixation test. Revue scientifique et technique, 33:869-75.

13- Merk, S., Neubauer, H., Meyer, H.,  Greiser-Wilke, I. (2001). Comparison of different methods for the isolation of Burkholderia cepacia DNA from pure cultures and waste water, International Journal of Hygiene and Environmental Health, 204: 127-131.

14- Office International des Epizooties (OIE), 2. 5. 11. OIE Terrestrial Manual, OIE. 2008. Paris, France.

15- Rowland, C. A., Lever, M. S., Griffin, K. F., Bancroft, G. J., Lukaszewski, R. A. (2010). Protective cellular responses to Burkholderia mallei infection, Microbes and Infection, 12: 846-853.

16- Sermswan, R. W., Wongratanacheewin, S., Anuntagool, N., Sirisinha, S. (2000). Comparison of the polymerase chain reaction and serologic tests for diagnosis of septicemic melioidosis, The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 63: 146-149.

17- Sprague, L. D., Zachariah, R., Neubauer, H., Wernery, R., Joseph, M., Scholz, H. C., Wernery, U. (2009). Prevalence-dependent use of serological tests for diagnosing glanders in horses, BMC Veterinary Research, 5: 32.

18- Ulrich, R. L., Ulrich, M. P., Schell, M. A., Kim, H. S., DeShazer, D. (2006). Development of a polymerase chain reaction assay for the specific identification of Burkholderia mallei and differentiation from Burkholderia pseudomallei and other closely related Burkholderiaceae, Diagnostic Microbiology and Infectious Disease55: 37-45.

19- Van Zandt, K. E., Greer, M. T., Gelhaus, H. C. (2013). Glanders: an overview of infection in humans, Orphanet Journal of Rare Diseases, 8: 131-138.

20- Verma, R., Mishra, V. (1989). Research on epizootic diagnosis and control of glanders with a view to eradicate the disease from India, Project Closure Reported Submitted ICAR, Ministry of Agriculture, Govt of India, New Delhi: 1-54.

21- Verma, R., Sharma, J., Venkateswaran, K.,  Batra, H. (1990). Development of an avidin-biotin dot enzyme-linked immunosorbent assay and its comparison with other serological tests for diagnosis of glanders in equines, Veterinary Microbiology, 25: 77-85.

22- Wongratanacheewin, S., Amornpunt, S., Sermswan, R., Tattawasart, U., Wongwajana, S. (1995). Use of culture-filtrated antigen in an ELISA and a dot immunoassay for the diagnosis of melioidosis, The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 26: 329-334.