تفکیک و تایپینگ مولکولی گونه های بروسلا جداسازی شده از سقط جنین دام های اهلی در شمال و شرق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بیماری بروسلوز یا تب مالت، همواره از دو بعد اقتصادی و بهداشتی حائز اهمیت بوده به نحوی که هر ساله خسارت های اقتصادی فراوانی را برای سرمایه دامی کشور به بار می‌آورد. از سوی دیگر از آنجایی که بروسلوز یک بیماری مشترک بین انسان و دام می باشد، اهمیت موضوع از نظر بهداشت عمومی دو چندان می‌شود. بنابراین لازم است با انجام مطالعات اپیدمیولوژیک به عنوان گام اول، به سمت شناسایی عامل بیماری و سپس کنترل و کاهش موارد ابتلا به آن در کشور قدم برداشت. در این مطالعه، 170 نمونه سقط جنین مربوط به گوسفند و گاو در طی سال های 94 تا 97 از استان های گلستان و خراسان رضوی جمع آوری گردید. پس از کالبد شکافی، از ارگان های مختلف جنین‌ها در محیط کلمبیا آگار و مک کانکی کشت داده شد و با استفاده از رنگ آمیزی گرم و تست های استاندارد بیوشیمیایی، تمام نمونه ها مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع، 60 ایزوله بروسلا شناسایی گردید. در نهایت با استفاده از تکنیک های مولکولی Bruce-ladder Multiplex PCR و ERIC-PCR، تفکیک گونه و تایپینگ مولکولی ایزوله های جداسازی شده انجام پذیرفت. از میان ۶۰ ایزوله شناسایی شده، ۵۹ گونه مربوط به بروسلا ملی تنسیس و 1 گونه مربوط به بروسلا آبورتوس بود. تمامی ایزوله های شناسایی شده، علیرغم مناطق جغرافیایی متفاوت، دارای الگوی ژنتیکی مشابهی بودند. تکنیکBruce-ladder Multiplex PCR به عنوان یک روش سریع، دقیق و ایمن جهت شناسایی بروسلا در سطح جنس و گونه بسیار موثر است. با وجود اینکه تکنیک ERIC-PCR در بسیاری از مطالعات روش قدرتمندی در تمایز مولکولی باکتری ها بشمار می رود، در صورت امکان بهتر است که برای تایید نتایج این مطالعه از تکنیک های دقیق تر و با قدرت تفکیک بالا همچون MLVA و MLST نیز استفاده گردد.

کلمات کلیدی: بروسلا، دام های اهلی، Bruce-ladder Multiplex PCR، ERIC-PCR.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Aparicio ED. (2013). Epidemiology of brucellosis in domestic animals caused by Brucella melitensis, Brucella suis and Brucella abortus. International Office of Epizootics. 32: 53-60.
2.Arabestani MR, Gholami A, Alikhani MY, Bahmani N, Hashemi SH. (2016). Evaluation of Multiplex Real-time Polymerase Chain Reaction in Detecting Common Species of Brucella. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 27: 97-107.
3.Bahmani N, Hashemi SH, Arabestani MR, Mirnejad R, Masjedianjazi F, Keramat F. (2018). Molecular Typing of Brucella Species Isolated from Humans and Animals Using Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism Technique. Archives of Clinical Infectious Diseases. (In Press).
4.Boluki Z, Bahonar A, Amiri K, Akbarin H, Sharifi H, Akbari Sari A. (2017). Estimation of Economic Direct Losses due to Livestock Brucellosis in Iran (2003-2014). Iranian Journal of Epidemiology. 12: 12-21.
5. Boroujeni H, Boroujeni S, Kaboli H. Epidemiological Evaluation of Brucellosis Disease in Borujen. 1st National Congress on Zoonoses, Isfahan, Isfahan Veterinary Organization. 1: 59-60.
6. Cao X, Li S, Li Z, Liu Z, Ma J, Lou Z. (2018). Enzootic situation and molecular epidemiology of Brucella in livestock from 2011 to 2015 in Qingyang, China. Emerging Microbes & Infections. 7: 58-67.
7.Christopher S, Umapathy BL, Ravikumar KL. (2010). Brucellosis: review on the recent trends in pathogenicity and laboratory diagnosis. Journal of Laboratory Physicians. 2: 55-60.
8.Godfroid J. (2018). Brucella spp. at the Wildlife-Livestock Interface: An Evolutionary Trajectory through a Livestock-to-Wildlife “Host Jump”?. Veterinary Sciences. 5: 81-90.
9.Godfroid J, Nielsen K, Saegerman C. (2010). Diagnosis of brucellosis in livestock and wildlife. Croatian Medical Journal. 51: 296-305.
10. Haran M, Agarwal A, Kupfer Y, Seneviratne C, Chawla K, Tessler S. (2011). Brucellosis presenting as septic shock. British Medical Journal case reports. 2011: bcr1220103586.
11.Hashemifar I, Yadegar A, Jazi FM, Amirmozafari N. (2017). Molecular prevalence of putative virulence-associated genes in Brucella melitensis and Brucella abortus isolates from human and livestock specimens in Iran. Microbial Pathogenesis. 105: 334-9.
12. Júnior GN, Megid J, Mathias LA, Paulin L, Vicente AF, Cortez A. (2017). Performance of microbiological, serological, molecular, and modified seminal plasma methods in the diagnosis of Brucella abortus in semen and serum of bovine bulls. Biologicals. 48: 6-9.
13.Leylabadlo HE, Bialvaei AZ, Samadi Kafil H. (2015). Brucellosis in Iran: why not eradicated?. Clinical Infectious Diseases. 61: 1629-30.
14.Linares M, Hicks C, Bowman AS, Hoet A, Stull JW. (2018). Infectious agents in feral swine in Ohio, USA (2009-2015): a low but evolving risk to agriculture and public health. Veterinary and Animal Science. 6: 81-85.
15.Liu ZG, Di DD, Wang M, Liu RH, Zhao HY, Piao DR. (2017). MLVA genotyping characteristics of human Brucella melitensis isolated from Ulanqab of Inner Mongolia, China. Frontiers in Microbiology. 8: 6-16.
 
16.López-Goñi I, García-Yoldi D, Marin CM, De Miguel MJ, Munoz PM, Blasco JM. (2008). Evaluation of a multiplex PCR assay (Bruce-ladder) for molecular typing of all Brucella species, including the vaccine strains. Journal of Clinical Microbiology. 46: 3484-7.
17.McDermott J, Grace D, Zinsstag J. (2013). Economics of brucellosis impact and control in low-income countries. Revue Scientifique Et Technique. 32: 249-61.
18.Mustafa AS, Habibi N, Osman A, Shaheed F, Khan MW. (2017). Species identification and molecular typing of human Brucella isolates from Kuwait. Plos One. 12: 111-30.
19.Ntirandekura JB, Matemba LE, Kimera SI, Muma JB, Karimuribo ED. (2018). Association of Brucellosis with Abortion Prevalence in Humans and Animals in Africa: A Review. African Journal of Reproductive Health. 22: 120-36.
20. Oliveira MS, Dorneles EM, Soares PM, Junior AA, Orzil L, de Souza PG. (2017). Molecular epidemiology of Brucella abortus isolated from cattle in Brazil, 2009–2013. Acta Tropica. 166: 106-13.
21. Pappas G, Papadimitriou P, Akritidis N, Christou L, Tsianos EV. (2006). The new global map of human brucellosis. The Lancet infectious diseases. 6: 91-9.
22.Piao DR, Liu X, Di DD, Xiao P, Zhao ZZ, Xu LQ. (2018). Genetic polymorphisms identify in species/biovars of Brucella isolated in China between 1953 and 2013 by MLST. BioMed Central Microbiology. 18: 7-14.
23. Ramin B, MacPherson P. (2010). Human brucellosis. British Medical Journal. 341: c4545.
24. Sadeghi A, Rezaei Pour V, Mokhtari Sang Cheshmeh M. (2014). Seroepidemiological study of brucellosis in sheep and goat population of Mazandaran province during 2006-2010. Veterinary Researches and Biological Products. 27: 17-24.
25. Shafiee B, Ahmadi M, Dashtmalchi Saee H. (2013). Diagnosis of Brucella abortus and Brucella melitensis in milk of cattle and sheep in Kurdistan province using polymerase chain reaction. Journal of Veterinary Microbiology. 2: 127-35.
26.Yoon H, Moon OK, Lee SH, Lee WC, Her M, Jeong W. (2014). Epidemiology of brucellosis among cattle in Korea from 2001 to 2011. Journal of Veterinary Science. 15: 537-43.
27.Yumuk Z, O’Callaghan D. (2012). Brucellosis in Turkey—an overview. International Journal of Infectious Diseases. 16: 228-35.