بررسی سرولوژیکی دام‌های کشتارگاهی شهرستان رشت ازنظرآلودگی به انگل توکسوپلاسما بااستفاده از روش آگلوتیناسیون تغییریافته (MAT)

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، لاهیجان

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

چکیده

توکسوپلاسما گونده ای یک انگل با انتشار جهانی است که می‌تواند حیوانات و انسان را آلوده کند. عفونت با این انگل زئونوز عمدتاً با مصرف گوشت نیم‌پز یا خام، که حاوی کیست‌های بافتی است ایجاد می‌شود. مطالعه حاضر به‌منظورپایش میدانی روش MIT درتعیین میزان آلودگی دامهای کشتارگاهی شهرستان رشت به انگل توکسوپلاسماانجام گرفته است. مطالعه حاضر به‌منظور تعیین شیوع عفونت توکسوپلاسموز در حیوانات اهلی در استان گیلان صورت گرفته است. در این مطالعه تجربی نمونه‌های سرم از 166 حیوان شامل 48 گاو، 85 گوسفند و 33 بز برای شناسایی آنتی‌بادی‌های ضد توکسوپلاسما تهیه شد و با آزمون آگلوتیناسیون اصلاح‌شده (MAT)بررسی شدند. آنتی‌بادی‌های ضد توکسوپلاسما در 30 نمونه سرم به‌دست‌آمده از 166حیوان (18/1%) شناسایی گردید. بالاترین میزان عفونت در گوسفند (24/7%) و به دنبال آن آلودگی در گاو (16/7%) و بز (3 %) یافت شد. بیشتر گوسفندان (23%) تیتر آنتی‌بادی 1:20 داشتند. 8/7 درصد از حیوانات نر و 22/9 از ماده‌ها سرم مثبت بودند و این تفاوت ازنظر آماری معنی‌دار بود (5%>p). همچنین برحسب منطقه جغرافیایی اختلاف معنی‌داری دیده شد (5%>p). شیوع سرولوژیک بالای توکسوپلاسموز که در این منطقه مشاهده شد نشان می‌دهد که حیوانات اهلی می‌توانند نقش عمده‌ای در انتقال عفونت به انسان از طریق مصرف گوشت نیم‌پز داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Asgari, Q., Mehrabani, D., Moazeni, M., Mohajeri, F.A., Kalantari, M., Motazedian, M.H. (2010). The Seroprevalence of Bovine Toxoplasmosis in Fars Province, Southern Iran. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. 5: 210-6.

2. Bahrieni, M., Fasihi Harandi, M., Beigzadeh, M., Kamyabi, H., Zia-Ali, N. (2008). Risk Factors Analysis Associated with Seropositivity to Toxoplasma gondii in Sheep and Goats in Southeastern Iran Using Modified Agglutination Test (MAT). Iranian Journal of Parasitology. 3: 38-43.

3. Bonyadian, M., Hematzade, F., Manuchehri, K. (2007). Seroprevalence of antibodies to Toxoplasma gondii in sheep in center of Iran. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10: 3228-30.

4. Caballero-Ortega, H., Palma, J.M., Garcia-Marquez, L.g., Gildo-Cardenas, A., Correa, D.  (2008). Frequency and risk factors for toxoplasmosis in ovines of various regions of the State of Colima, Mexico.  Parasitology. 135: 1385-1389.

5. Cavalcante, A., Carneiro, M., Gouveia, A., Pinheiro, R.R., Vitor, R.W.A. (2008).  Risk factors  for  infection  by  Toxoplasma gondii in herds  of  goats  in  Ceara,  Brazil.  Brazilian Journal of Veterinary and Animal Science. 60: 36-41. 

6. Dannemann, B.R., Vaughan, W.C., Thulliez, P., Remington, J.S. (1990). Differential agglutination test for diagnosis of recently acquired infection with Toxoplasma gondii. Journal of Clinical Microbiology. 28: 1928-1933.

7. Dubey, J.P., Beattie, C.P. (1988). Toxoplasmosis of animals and man.CRC Press, Boca Raton, FL, USA. 1-200.

8. Farhang, H.H., Nozari, N., Moazzeni, F. (2010). Study on the seroprevalence of toxoplasmosis in sheep and goats of Tabriz area using the Elisa method. Veterinary journal.4: 753-7.

9. Fulton, J. D., Voller, A. (1964). Evaluation of immunofluorescent and direct agglutination methods for detection of specific Toxoplasma antibodies. British Medical Journal. 7:1173-1175.

10. Ghazaei, C. (2005). Serologic survey of antibodies to Toxoplasma gondii in Ardabil, Iran. The Journal of applied research in veterinary medicine. 3:44-47. 

11. Jittapalapong, S., Sangvaranond, A., Pinyopanuwat, N., Chimnoi, W., Khachaeram, W., Koizumi, S., Maruyama, S. (2005). Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in domestic goats in Satun Province Thailand.  Veterinary Parasitology. 127: 17-22.

12. Hamzavi, Y., Mostafaie, A., Nomanpour, B. (2007). Serological Prevalence of Toxoplasmosis in Meat Producing Animals. Iranian Journal of Parasitology. 2:7-11

13. Havakhah, Y., Esmaeili Rastaghi, A.R., Amiri, S., Babaie, J., Aghighi, Z., Golkar, M.  (2014). Prevalence of Toxoplasma gondii in sheep and goats in three counties of Gilan province, North of Iran; the more humid climate the higher prevalence.  Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases. 2: 80-83.

14. Islami, A., Meshgi, B., Bahonar, A., Mousavi, S, A. (2005). Comparative Study on the accuracy of different methods for diagnosis of cryptoscopic bovis in slaughtered cattle, Iranian journal of Veterinary Science and Technology. 6:178-180.

15. Keshavarz, H., Mohebali, M., Shahnazi, V., Zarei, Z. (2007). Frequency of Toxoplasma Infection in Livestock of Meshkin Shahr, by Immuno Fluorescent Antibody Test and its Health Importance. Journal of Taibah University Medical Sciences. 29:115-118

16. Ramzan, M., Akhtar, M., Muhammad, F., Hussain. I., Hiszczyńska-Sawicka, E., Haq, A.U., Mahmood, M.S.  (2009). Seroprevalence of Toxoplasma gondii in sheep and goats in Rahim Yar Khan (Punjab), Pakistan. Tropical Animal Health and Production. 41: 1225-1229.

17. Sharif, M., Gholami, S.H., Ziaei H., Daryani, A., Laktarashi, B., Ziapour, S.P., Rafiei, A. Vahedi, M. (2007). Seroprevalence of Toxoplasma gondii in cattle, sheep and goats slaughtered for food in Mazandaran province, Iran, during 2005. Veterinary Journal. 174: 422–424.

18. Teshale, S., Dumetre, A., Darde, M.L., Merga, B., Dorchies, P.  (2007). Serological survey of caprine toxoplasmosis in Ethiopia:  prevalence and risk factors. Parasite. 14: 155-159.

19. Weiss, L.M., Dubey, J.P. (2009). Toxoplasmosis: a history of clinical observations. International Journal for Parasitology.39: 895–901.