تعیین حضور مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و مایکوپلاسما سینوویه در سندرم تنفسی مرغان گوشتی شهرستان همدان با روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران.

2 گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

10.30495/jvm.2020.679864

چکیده

عفونت‌های مایکوپلاسمایی در طیور از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردارند و موجب افزایش هزینه‌های ناشی از درمان و کاهش عملکرد طیور می‌شوند. هدف از مطالعه حاضر تعیین حضور مایکوپلاسما گالی‌سپتیکوم و مایکوپلاسما سینوویه در سندرم تنفسی مرغان گوشتی شهرستان همدان با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز بود. بدین منظور از گله‌های طیور مبتلا به سندرم تنفسی درشهرستان همدان نمونه‌ها با سوآب از قسمت فوقانی نای برداشته شده و اطلاعات هر گله نیز ثبت گردید. نمونه‌ها با استفاده از آزمایش PCR از نظر حضور مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و مایکوپلاسما سینوویه ارزیابی شدند. در مجموع تعداد 279 نمونه مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایش PCR نشان داد که آلودگی به مایکوپلاسما گالی‌سپتیکوم در 58/22 درصد کل نمونه-های مورد آزمایش در 39 درصد گله‌های نمونه‌برداری شده مثبت بوده است. همچنین هیچکدام از نمونه‌ها از نظر حضور مایکوپلاسما سینوویه مثبت نبودند. عفونت‌های همزمان شامل برونشیت 83/42 درصد، کلی باسیلوزیس 57/28 درصد و نیوکاسل 77/4 درصد بود. همچنین در 57/28 درصد موارد عفونت همزمان با برونشیت و کلی باسیلوزیس، 53/9 درصد برونشیت و نیوکاسل، و 29/14 درصد برونشیت و آنفلوانزا بصورت همزمان با عفونت مایکوپلاسمایی وجود داشت. نتایج مطالعه حاظر نشان داد که میزان آلودگی با مایکوپلاسما گالی‌سپتیکوم و عفونت‌های همزمان در گله‌های طیور همدان بالا می‌باشد و بایستی در حین بررسی وضعیت گله‌های مبتلا به سندرم تنفسی احتمال عفونت چندگانه به‌ویژه مایکوپلاسما گالی‌سپتیکوم مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. طیبی درازکلا، ا.، پوربخش، س. ع.، بنائی، م.، حجتی، پ، صلاحی، ز. و ارمی، م. (1390). جداسازی و شناسایی مایکوپلاسما گالی­سپتیکوم از مرغداری های گوشتی شهرستان قائم شهر. پاتوبیولوژی مقایسه­ای، دوره 8، شماره 3، صفحات 546-539.
 2. غفوری، س. ع.، بزرگمهری­فرد، م. ح.، کریمی، و.، ناظم شیرازی، م. ح.، نورمحمدی، ا. و حسینی، ح. (1390). تشخیص و تفریق تعدادی از جدایه­های مایکوپلاسما سینوویه ایران به روش PCR براساس تکثیر بخشی از ناحیه ژن VlhA. مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره 66، شماره 2، صفحات 122-117.
 3. مومیوند، ح.، پوربخش، س. ع.، و جمشیدیان، م. (1396). جداسازی مایکوپلاسماهای بیماری­زا از مزارع پرورش شترمرغ در ایران.
 4. پاتوبیولوژی مقایسه­ای، دوره 14، شماره 3، صفحات 2288-2281.
 5. Al-ankari, A.S. and Bradbury, J.M. (1996). Mycoplasma iowea: A review. Avian Pathology, 25: 205-229                                                                                                                                                                                   Azizpour, A. and Bozorgmehri Fard, M.H. (2011). A comparative survey on              performance of Mycoplasma gallisepticum-free and Mycoplasma gallisepticum-infected layer flocks in Tabriz area of Iran. Journal of Applied Animal Research, 39: 295-297.
 6.     Bayatzade, M.A., Pourbakhsh, S.A., Homayounmehr, A.R., Ashtari, A. and Abtin, A.R. (2011). Application of culture and polymerase chain reaction (PCR) methods for isolation and identification of Mycoplasma synoviae on broiler chicken farms. Archives of Razi Institute, 66: 87-94.

      Ewing, L., Cookson, K.C., Phillips, R.A., Turner, K.R. and Kleven, S. H. (1998). Experimental infection and transmissibility of Mycoplasma synoviae with delayed serological response in chickens. Avian Diseases, 42: 230-238.

     Feizi, A., Bijanzad, P., Khakpour, M., Nikpiran, H., Kaboli, K. and Moggadam, A. R. J. (2013). Seroprevalence of Mycoplasma gallisepticum infection in Iranian north-west broiler breeder farms. Annals of Biological Research, 4: 109-111.

    Ferguson-Noel, N. (2013). Mycoplasmosis. In: Diseases of Poultry. 13th edition, Swayne, D.E., Glisson, J.R., Mcdougald, L.R., Nolan, L.K., Suarez., D.L. and Naire, V. editors. Iowa, USA,  John Wiley and Sons: 875-877.

    Haghighi-Khoshkhoo, P., Akbariazad, G., Roohi, M., Inanlo, J., Masoumi, M. and Sami-Yousefi, P. (2011). Seroprevalence of Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae infection in the commercial layer flocks of Iran. African Journal of Microbiology Research, 5: 2834-2837.

      Kaboli, K., Bijanzad, P., Jeyranimoggadam, A.R., Shahbazi, M. and Hosseini, H. (2013). Evaluation of Mycoplasma Gallisepticum infection diagnosis in rural poultry by 16S rRNA PCR methods. European Journal of Zoological Research, 2: 63-66.

      Kleven, S.H., Barnes, Y.M., Glisson, J.R., Fadly, A.M., Dougald, M C. and Swayne, D.E. (2003). Mycoplasmosis. In: Diseases of poultry, 11th edition. Iowa state press: 719-722.

      Kleven, S.H., Fulton, R.M., Garcia, M., Ikuta, V.N., Leiting, V.A., Liu, T., Ley, D.H., Opengart, K.N., Rowland, G.N. and Wallner-Pendleton, E. (2004). Molecular characterrization of Mycoplasma gallisepticum isolates from turkeys. Avian Diseases, 48: 562-569.

    Kleven, S.H., Rowland, G.N. and Kumar, M.C. (2001). Poor serologic response to upper respiratory infection whith Mycoplasma synoviae in turkeys. Avian Diseases, 45: 719-723.

     Liu, T., Garcia, M., Levisohn, S., Yogev, D. and Kleven, S.H. (2001). Molecular variability of the adhesin-encoding genepvpA among Mycoplasma gallisepticum strains and its application in diagnosis. Journal of Clinical Microbiology, 39: 1882-1888.

     Michiels, T., Welby, S., Vanrobaeys, M., Quinet, C., Rouffaer, L., Lens, L., et al. (2016). Prevalence of Mycoplasma Gallisepticum and Mycoplasma Synoviae in commercial poultry, racing pigeons and wild birds in Belgium. Avian Pathology, 45: 244-252.

     Seifi, S. and Shirzad, M. (2012). Incidence and risk factors of Mycoplasma Synoviae infection in broiler breeder farms of Iran. Veterinary World, 5: 265-268.

     Shadmanesh, A. and Mokhtari, M. (2013). Serological investigation of five diseases; Influenza, Newcastle disease, Salmonella, Mycoplasma Gallisepticum and Mycoplasma Synoviae in native hens of Eghlid, Iran. Veterinary World, 6: 126-130.

     Swayne, D.E., Mcdougald, L., Nolan, L.K., Suarez, D.L. and Nair, V. (2013). Diseases of Poultry. 13th edition, John Wiley & Sons, Iowa, USA: 877-893.

    Tebyanian, H., Mirhosseny, S.H., Kheyrkhah, B., Hassanshahian, M. and Farhadian, H. (2014). Isolation and identification of Mycoplasma synoviae from suspected ostriches by polymerase chain reaction, in Kerman province, Iran. Gundishapur Journal of Microbiology, 7: e19262.

      Wood, B. and Wilson, S. (2013). Mycoplasma iowae in turkeys (meleagris gallopavo). Worlds Poultry Science Journal, 69: 909-916.