آلودگی میکروبی لاشه گوسفند در فصول مختلف سال در کشتارگاه های سنتی استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 استادیار بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

2 گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

در این پژوهش میزان آلودگی گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه‌های سنتی استان چهارمحال و بختیاری در چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری به طور تصادفی در انتهای خط کشتار و قبل از توزیع لاشه های گوسفند از کشتارگاه‌های سنتی شهرهای شهرکرد، جونقان و بارده در فصول مختلف سال و به تعداد 30 لاشه در هر فصل( تعداد 10 لاشه در هر شهر) صورت گرفت. نمونه های اخذه شده درنایلون‌های استریل محفوظ و در مخازن سرد به آزمایشگاه ارسال گردید. برخی ویژگی-های میکروبی نظیر شمارش کلی میکر ارگانیسم‌ها، کلی فرم ها، استافیلو کوکوس اورئوس، کپک و مخمر و میکروب‌های سرما دوست و وجود باکتری‌های بیماری زا اشرشیا کولی و سالمونلا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد میزان بارمیکروبی لاشه‌ها در فصول مختلف با یکدیگر اختلاف معنی‌دار داشت(5/0p <) و با افزایش میزان سرمای محیطی در فصل زمستان از میزان بار میکروبی کاسته شد (01/0p <). لگاریتم تعداد باکتری در هر گرم گوشت برای شمارش کلی بار میکروبی در فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب20/5، 42/5 ،68/4 و52/4 بود. نتایج تغییرات کلی فرم ها، استافیلو کوکوس اورئوس، کپک و مخمر و میکروب‌های سرما دوست در فصول مختلف سال نیز با یکدیگر متفاوت بود(5/0p <). نتایج این مطالعه همچنین نشان داد در فصول مورد بررسی لاشه‌های گوسفند فاقد سالمونلا بوده ولی باکتری اشرشیاکلی در تمام نمونه‌های لاشه مورد مطالعه وجود داشت که خصوصا در فصول گرم میزان آن بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. آخوندزاده بستی، ا. و  حاجی محمدی، ب. (1389) اصول بهداشت گوشت و کشتارگاه های دامی.انتشارات دانشگاه تهران. صفحات 148-20.
 2. سازمان برنامه و بودجه. (1396) مرکز آمار ایران، نهاد ریاست جمهوری، نتایج تفصیلی از آمار دامداری های کشور.
 3. سالار آملی، ج، خانقاهی ابیانه،ح و رکنی، ن. (1395).بهداشت گوشت. انتشارات دانشگاه تهران. صفحات 400-4.
 4. عبادی، ز. (1393).اثر فصل بر میزان آلودگی لاشه گوسفند و بز در کشتارگاه های سنتی استان تهران .فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی.شماره 13. صفحات 32-27.
 5. قائم مقامی، س. (1383). بهداشت و بازرسی کشتارگاهی گوشت. انتشارات موسسه عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی. صفحات 170-10.
 6. کشتکار، م. و معاضدی. ر. (1385). بهداشت و بازرسی گوشت و انواع فرآورده های دامی.انتشارات پرتو واقعه. صفحات 36-5.
 7. کوهدار، و.، رادمهر، ب و  مشاک، ز.(1395). اصول بازرسی و بهداشت گوشت در کشتارگاه‌های دام و طیور. انشتارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. صفحات200-10.
  1. Alexander. G, Sandeep. T and Y. Xianqin. (2019). Relative response of populations of Escherichia coli and Salmonella enterica to exposure to thermal, alkaline and acidic treatments. International Journal of Food Microbiology. 293: 94-101.
  2. Beutin, L., D. Geier, H. Steinru ck, S. Zimmermann, and F. Scheutz. (1993). Prevalence and some properties of verotoxin (Shiga-like toxin) producing Escherichia coli in seven different species of healthy domestic animals. JournalClinical Microbiology. 31:2483–2488.
  3. Finegold, S. M. and Martin, W. J. (1982). .Diagnostic microbiology. 6th Ed., C.V.Mosby Co., St. Louis, Toronto, London.
  4. Jeyachchandran. V, Yang L. and Xianqin Y. (2017). Impact of dry chilling on the genetic diversity of Escherichia coli on beef carcasses and on the survival of E. coli and E. coli O157. International Journal of Food Microbiology. 244: 62-66.
  5. Hancock, D. D, Besser, T. E., Kinsel, M. L., Tarr, P. I., Rice, D. H., Paros, M. G. (1994). The prevalence of Escherichia coli O157:H7 in dairy and beef cattle in Washington State. Epidemiology Infection. 113:199–207.
  6. Kudva, I. T., Hunt, C. W., Williams, C. J., Nance, U. M., Hovde, C. J. (1997). Evaluation of dietary influences on Escherichia coli O157:H7 shedding by sheep. Application of Environment Microbiology. 63:3878–3886.
  7. Kukay, C. C., Holcamb, L.H., Sofos, J.N. and Smith, J.C. (1996). Application of meat processing. Dairy, Food and Environmental sanitation. 16: 74-80.
  8. Liu, Y. Youssef. M. K. and YANG, X. (2017). Effects of Dry Chilling on the Micro flora on Beef Carcasses at a Canadian Beef Packing Plant. Journal of Food Protection. 79:4, 538-543.
  9. Mechie, S. C., Chapman, P. A., Siddons, C. A. (1997). A fifteen month study of Escherichia coli O157:H7 in a dairy herd. Epidemiology Infection. 118:17–25.
  10. Moon, H. W, Whipp, S. C., Argenzio, R. A., Levine, M. M., Giannella, R. A. (1983). Attaching and effacing activities of rabbit and human entero-pathogenic Escherichia coli in pig and rabbit intestines. Infection Immunology. 41:1340–1351.
  11. Rubini, S., Cardeti, G., Amiti, S., Manna, G., Onorati, R., (1999). E.coli O157 in raw sheep milk. Int VTEC/STEC News.12:2.
  12. SAS Institute Inc, (2001). SAS User's guide: Statistics. Version.9.1.SAS Institute Inc., Cary, NC.
  13. Sofos, J.N, Kochevar, S. L., Bellinger, G. R., Buege, D. R.,  Hancock, D. D., Ingham, S. C., Morgan, J. B., Reagan, J. O., Smith. G. C. (1999). Sources and Extent of Microbiological Contamination of Beef Carcasses in Seven United States Slaughtering Plants. Journal of Food Protection. 62: 140-145.
  14. Tahamtan, Y., Hayati, M., Namavari M. (2010). Contamination of   sheep carcasses with verocytotoxin producing Escherichia   coli    during    slaughtering. Transbound Emergency Disease. 57:25-7.