نقش ویروس برونشیت عفونی در کمپلکس‌های تنفسی گله‌های گوشتی در دو استان آذربایجان شرقی و گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 بهداشت و بیماری‌های طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 بخش طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

10.30495/jvm.2020.679909

چکیده

برونشیت عفونی یک بیماری حاد و بسیار واگیردار است که با نشانه‌های تنفسی در جوجه‌های در حال رشد و کاهش تولید و کیفیت تخم در مرغ تخم‌گذار همراه است. هدف مطالعه بررسی نقش ویروس برونشیت عفونی در کمپلکس‌های تنفسی گله‌های گوشتی استان‌های آذربایجان شرقی و گلستان می‌باشد. بدین منظور از 20 گله گوشتی مشکوک به برونشیت عفونی در مناطق مختلف استان‌های آذربایجان شرقی و گلستان جمع‌آوری و از بافت‌های نای، ریه و لوزه‌های سکومی نمونه‌گیری انجام شد. نمونه‌ها به تخم‌مرغ‌های جنین دار 9 تا 11 روزه تلقیح شد پس از جمع‌آوری مایع آلانتوئیک، آزمون RT-PCR جهت تشخیص برونشیت عفونی انجام گرفت. پس از RT-PCR نمونه‌های IBV مثبت بر اساس بخشی از توالی ژن S1 بیشتر موردبررسی قرار گرفتند. نتایج RT-PCR نشان داد به ترتیبات 30 و 40 درصد گله‌های استان گلستان و آذربایجان شرقی دارای کمپلکس‌های تنفسی ویروس IBV جدا گردید. نتایج مقایسه توالی نوکلوئیدی و اسیدآمینه، سه جدایه به‌دست‌آمده از استان گلستان بیش‌ترین شباهت توالی اسیدآمینه و نوکلئوتید را با ویروس‌های شبه QX عراق و ایران داشتند. از چهار جدایه استان آذربایجان شرقی در جدایه بیشترین شباهت را به سویه پاکستانی/B793 و یک جدایه 96 تا 98 درصد شباهت با جدایه‌های واریانت 2، ایران داشت. سویه های بدست آمده با توجه به توالی‌های مختلف و مناطق جغرافیایی، پیچیدگی و تنوع را در این دو استان نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. اکبری آزاد، گ. (1۳۸۲). شناسایی و تعیین خصوصیات مولکولی ویروس‌های برونشیت عفونی طیور با استفاده از روش RT-PCR/RFLP ، پایان‌نامه جهت دریافت دکترای تخصصی بیماری‌های طیور. دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه تهران، شماره 1۷۷.
2. برومند، ز. جعفری، ر.ع. و میاحی، م. (1394). بررسی سرولوژیک و ردیابی مولکولی ویروس‌های عامل آنفلوانزا (H9N2)، نیوکاسل و برونشیت عفونی در ماکیان بومی منطقه اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره طرح 1227.
3. جعفری، ر.ع. برومند، ز. و میاحی، م. (1393). نقش عوامل ویروسی در ایجاد عفونت‌های تنفسی شایع در ماکیان گوشتی منطقه خوزستان و تعیین ماهیت مولکولی آن‌ها. دانشگاه شهید چمران اهواز و اداره کل دامپزشکی استان خوزستان، شماره  . 71447/2/91.
4. خراسانی نژاد، س. (1397). مطالعه تجربی بر روی کارایی دو واکسن زنده تخفیف حدت یافته سروتیپ H120 و 793/B ویروس برونشیت عفونی علیه چالش زودهنگام با سویه وحشی مزرعه‌ای واریانت 2 در جوجه‌های گوشتی تجاری، پایان‌نامه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران. شماره: 814 ت.
5. غلامی آهنگران، م.، شوشتری، ع.ح.، چرخکار، س.، بزرگمهری فرد م.ح. (1۳۸۷). تعیین تیپ و آنالیز مولکولی ژن S1 ویروس برونشیت عفونی در جوجه‌های گوشتی استان اصفهان. پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران، جامعه دامپزشکان ایران.
6. مهران پور، م.ج. و عمادی، ش. (1395). تشخیص مولکولی سروتیپ 793/B ویروس برونشیت عفونی در جوجه‌های گوشتی اطراف شیراز. نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، دوره 12، شماره اول، صفحات 21-37.
7. وصفی مرندی، م. بزرگمهری فرد، م ح. (1۳۸۰). جداسازی و شناسیی ویروس‌های برونشیت عفونی طیور در بین سال های ۷۹- 1۳۶۷ از مرغداری‌های صنعتی ایران. مجله دانشکده دامپزشکی تهران،دوره 56 شماره 3 صفحات 1۲۴- 119.
8. Aghakhan, S.M. Afshar Fereidouni, N.A., Marunesi, C., Khodashenas, M. (1994). Studies on avian viral infection in Iran, Archives of Razi institute. 44: 1-10
9. Amin OG, Valastro V, Salviato A, et al. (2012). Circulation of QX-like infectious bronchitis virus in the Middle East. Veterinary Record, 171:530
10. Bozoggmehri-Fard, M.H., Charkhkar, S., Hoseini, H. (2014). Detection of the Chinese genotype of infectious bronchitis virus (QX-type) in Iran. Iranian Journal of virology, 7:21-24
11. El-Mahdy. S.S., El-Hady, M.M., Soliman, Y.A. (2010). Isolation and Characterization of Nephropathogenic Strain of Infectious Bronchitis Virus in Egypt. Journal of American Science, 6: 669-675
12. Franzo, G., Tucciarone, C.M., Blanco, A., Nofrarías, M., Biarnés, M., Cortey, M., Majó, N., Catelli, E., Cecchinato, M., (2016). Effect of different vaccination strategies on IBV QX population dynamics and clinical outbreaks. Vaccine 34: 5670-5676
13. Gelb Jr, J., Weisman, Y., Ladman, B., Meir, R. (2005). S1 gene characteristics and efficacy of vaccination against infectious bronchitis virus field isolates from the United States and Israel (1996 to 2000). Avian pathology, 34: 194-203
14. Ghahremani, N., Bozorgmehri Farc M.H., Shoushtari, A.H., Momayes, R., Sheikhi, N., Khoshzahmat, A., Eshratabadi, F. (2011). Molecular analysis of infectious bronchitis virus isolated in Iran from 1998- 2008. Animal Veterinary Advance, 10: 2961-2967
15. Gough, R.E., Randall, C.J., Dagless, M., Alexander, D.J., Cox, W.J., and Pearson, D. (1992). A “new” Strain of Infectious Bronchitis virus infecting domestic fowl in Great Britain. Veterinary Record,130: 493-494
16. Habibi, M., Karimi, V., Langeroudi, A., Ghafouri, S., Hashemzadeh, M., Farahani, R., Maghsoudloo, H., Abdollahi, H., Seifouri, P. (2017). Combination of H120 and 1/96 avian infectious bronchitis virus vaccine strains protect chickens against challenge with IS/1494/06 (variant 2)-like infectious bronchitis virus. Acta virologica, 61: 150-160
17. -Hashemzadeh, M., V. Karimi, S. Masoudi, A. Shoushtary, A. Langeroudi, R. Momayez, M. Shirazi, H. Maghsodloo, R. Hasanzadeh and F. Eshratabadi. (2013). Phylogenetic study of Iranian infectious bronchitis virus isolates during using glycoprotein S1 gene. Journal of Veterinary Research 68:135-141
18. Homayounimehr, A., Pakbin, A., Mornayyez, R., Rastegar Fatemi, M. (2016). Detction and identification of infectious bronchitis virus by RT-PCR in Iran. Regular Articles, 48: 973-978
19. Hosseini, H., Bozorgmehri Fard, M.H., Charkhkar, S., Morshed, R. (2015). Epidemiology of Avian Infectious Bronchitis Virus Genotypes in Iran 2010–2014. Avian diseases, 59: 431-435
20. Kahaya, S., Coven, F., Temelli, S., Eyigor, A., Tayfun Carli. (2013). Presence of IS/1494/06 genotype related infectious bronchitis virus in Turkey, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,  60: 27-31
21. Liu, S.W., Zhang, Q.X., Chen, J.D., Han, J.D., Liu, X., Feng, L., Shao, Y.H., Rong, J.G. Kong, X.G., and Tong, G.Z. (2006). Genetic diversity of avian infectious bronchitis coronavirus strains isolated in chicken between 195 and 2004. Archive of virolrgy, 151: 1133-1148
 22.  Mahdavi, S., Tavasoly, A., Pourbakhsh, S.A., Momayes, R. (2007). Experimental histopathologic study of the lesions induced by serotype 793/B (4/91) infectious bronchitis virus. Archive of Razi institute, 62(2): 15-22
23. Meir, R., Rosenblut, E., Peri, S., Kass, N., Ayali, G., Perk, S. & Hemsani, E. (2004). Folentification of a novel nephropathogenic infectious bronchitis virus in Israel. Avian Diseases, 48:635-641
24. Modiri, A., GhalyanchiLangerodui, A., Hashemzadeh, M., Hosseini H., Karimi, V., Yahyaraeyat, R., Najafi, H. (2017). Genotyping of Avian Infectious Bronchitis Viruses in Iran (2015-2017) Reveals Domination of IS-1494 like Virus. Virus Research, 240: 101-106
25. Momayez, R., Pourbakhsh, S.A., Khodashenas, M. and Banani, M. (2002). Isolation and identification of infections Bronchitis Virus from commercial chickens. Archives of Razi institute, 53: 1-10
26. Najafi, H., Langeroudi, A.G., Hashemzadeh, M., Karimi, V., Madadgar, O., Ghafouri, S.A., Maghsoudlo, H., Farahani, R.K. (2016). Molecular characterization of infectious bronchitis viruses isolated from broiler chicken farms in Iran, 2014-2015. Archives of virology, 161: 53-62
27. Nouri, A. Assasi, K., Seyfi Abad Shapouri, M.R. (2003). Field study of infectious bronchitis virus using type specific RT-PCR. Archive Razi Institute, 55: 1-10
28. Sasipreeyajan TPJ. (2012). The pathogenesis of a new variant genotype and QX-like infectious bronchitis virus isolated from chickens in Thailand. Thai Journal of Veterinary Medicine, 42: 51-57
29. Seyfi Abad Shapouri, M., M. Mayahi, K. Assasi, and S. Charkhkar. (2004). A survey of the prevalence of infectious bronchitis virus type 4/91 in Iran. Acta veterinaria Hungarica, 52:163-166
30. Swayne DE, Glisson JR, Jackwood MW, et al.( 1998). A Laboratory manual for the isolation and identification of avian pathogens. 4th ed. Texas, USA: American Association of Avian Pathologists, 169-174