بررسی هیستوپاتولوژی علائم تحت بالینی بیماری بورسیت عفونی در ارگان بورس جوجه‌ها از دو مزرعه پرورش جوجه گوشتی در ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 ایران- ایلام- دانشگاه ایلام- دانشکده پیرادامپزشکی-گروه بافت شناسی

2 استادیار آزمایشگاه مرکزی، دانشگاه ایلام،

10.30495/jvm.2020.679911

چکیده

بیماری بورسیت عفونی در دو شکل ظاهر می­شود، یکی شکل بالینی که با مرگ و میر بالا مشخص می­شود و جوجه­های حساس و نژاد غیر گوشتی که بین سن سه تا شش هفته دارند، را مبتلا می­کند. دوم، شکل مهمترکه تحت بالینی می­نامند، که جوجه­های کمتر از سن سه هفته را مبتلا می­کند. تحقیقی که در شهرستان ایلام صورت گرفت. جوجه­ها همگی نژاد زربال بودند. سالن­ها قبل از ورود جوجه­ها ضدعفونی شدند و خوراک جیره بندی شده نوبت اول با آب مکفی برای شروع پرورش دریافت کردند. در سن روز چهارم پرورش، واکسن برونشیت عفونی و نیوکاسل اعمال شدند و درسن روز هشتم، اولین دوز واکسن بیماری بورسیت عفونی را دریافت کردند و در سن روز چهاردهم، دوز واکسن دوم نیوکاسل را دریافت کردند. در نهایت در سن روز هیجدهم، دومین دوز واکسن بیماری بورسیت عفونی را دریافت کردند. نمونه­های خون برای ارزیابی پاسخ آنتی بادی ویروس بیماری بورسیت عفونی و ویروس بیماری نیوکاسل و تستHI  صورت گرفت. ارگان بورس فابریسیوس 15 جوجه نمونه­گیری و جهت ارزیابی هیستوپاتولوژی گرفته شدند. نتایج معاینات هیستوپاتولوژی در سه مورد از همه بیشتر قابل مشاهده هستند. پاسخ آنتی بادی بیماری نیوکاسل در مرغداری اول 5/34 بود. بعد از واکسیناسیون دوم، 7 شد. پاسخ آنتی بادی بیماری نیوکاسل در مرغداری دوم 5/32 بود. بعد از واکسیناسیون دوم، 8/6 شد.  در % 100 نمونه­های ارزیابی شده آپوپتوز و نکروز، در حالی که در 10 نمونه آنها کانون­های خونریزی % 66/ 66 مشاهده شدند. وجود عفونت تحت بالینی در بیماری بورسیت عفونی فابریسیوس در جوجه­های گوشتی در شرایط مرغداری نشان داده شده است.
 

.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

  1. Alahyari-Shahrasb, M., Moravej, H., Shivazad, M. (2012). Effect of different levels of vitamin premix during the period of completion in the behavior of broiler chickens and immuno-competition in battery cage and floor systems. Journal of poultry science 46: 279-285.      
  2. Alfonso, A., Noda, J. (2012). Retrospective analysis of the epizootiological behavior of Gumboro disease in Cuba. Revista Electrónica de Veterinaria 13
  3. Alfonso, AM., Martínez, OP., Dolz, R. (2013). Spatiotemporal phylogenetic analysis and molecular characterization of infectious bursal disease viruses based on the VP2 hyper-variable region. PLOS One 8.  
  4. Ayala, Lázara., Martínez, Mayuly., Acosta, A., Dieppa, Oraida., Hernández, L. (2006). Una nota acerca del efecto del orégano como aditivo en el comportamiento productivo de pollos de ceba Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 40, núm. Instituto de Ciencia Animal La Habana Cuba 4: 455-458.
  5. Banda, A., Villegas, P., Perozo, F. (2005). Comparación de la protección contra la EIBconferida por la enfermedad infecciosa de la bolsa. Revista de Investigaciones Veterinarias del Peru 23: 484-490
  6. Babaahmady, E., Joa, R., Noda, J. (2005). Gumboro disease Histopathology of Bursa de Fabricio in natural and experimental disease in broilers. Revista Electrónica de Veterinaria 6.
  7. Berg, van., den, T.P. (2000). Acute Infectious Bursal Disease in Poultry: a Review. Avian Pathology 29: 175-194.
  8. Butcher, Gary D., Mojtaba, Yegani. (2008). Biosecurity for the Poultry Industry. Publication #VM176. University of Florida.
  9. Calnek, B.W.  (2000). 2° Edición Enfermedades de las aves. Manual. Moderno. México DF.
  10. Cardoso, TC., Sousa, RLM., Alessis, AC., Montassier, HJ., Pinto, AA. (1998). A double antibody sandwich ELISA for rapid diagnosis of virus infection and to measure the humoral response against infectious bursal disease on clinical material. Avian Pathology 27: 450-454.         
  11. Daral J. Jackwood, Susan E. Sommer-Wagner, Simone T. Stoute, Peter R. Woolcock, Beate M. Crossley, Sharon K. Hietala and Bruce R. Charlton. (2009). Characteristics of a Very Virulent Infectious Bursal Disease Virus from California. Avian Diseases 4: 592-600.
  12. Egaña, SCL. (2010). Serological study of exposure to infectious agents in FAR de la Negra (Puffinus griseus, Gmelin 1789) from a reproductive colony on Isla Guafo, Chile. Valdivia, Chile 44.
  13. Fumero, JE., Godínez, O., Torres, R. (2007). Comportamiento productivo de un híbrido cubano para la producción de carne. Revista cubana de ciencia avícola 31: 57-62.    
  14. Jackwood, D.J., Sommer, SE. (1997)Restriction fragment length polymorphisms
   in the VP2 gene of Infectious Bursal Disease Viruses.
   Avian Diseases 41: 627-
   637
  15. Jackwood, D.J., Sommer, S.E., Knoblich,H.V. (2001). Amino acid comparison of
   Infectious Bursal Disease Viruses placed inthe same or different molecular groups by
   RT/PCR-RFLP.
   Avian Diseases 45:330-
   339
  16. Lukert, P.D., Saif, Y.M. (1997). Infectious Bursal Disease. Diseases of Poultry, 10th Edition. Chapter 29: 721-738.
  17. Mwenda, R., Changula K, Hang'ombe BM, Chidumayo N, Mangani, AS., Kaira, T., Takada, A., Mweene, AS., Simulundu, E. (2018). Characterization of field infectious bursal disease viruses in Zambia: evidence of co-circulation of multiple genotypes with predominance of very virulent strains.  Avian Pathology 47:300-313.
  18. Perera, C.L., Noda, J., Cuello, S., Alfonso, P., Espinosa, V., Merino, A. (2005). Serology-assisted vaccination for infectious pouch disease. Revista Electrónica de Veterinaria, 6.
  19. Rauf, A., Khatri, M., Murgia, M.V., Jung, K., Saif, Y.M. (2011). Differential modulation of cytokine, chemokine and Toll like receptor expression in chickens infected with classical and variant infectious bursal disease virus. Veterinary Research 42: 85.
  20. Stocquart, N., Lambrecht, B., Schuurmans, R. (2001). Role of ChIFN-γ in the Pathogenesis of Infectious Bursal Disease. International Symposium on Infectious Bursal Disease and Chicken Infectious Anaemia, Rauischholzhausen, Germany, 16 - 20 June.
  21. Stoute, ST., Jackwood, DJ. Sommer-Wagner, SE. Cooper, GL., Anderson, ML. (2009). The diagnosis of very virulent infectious bursal disease in California pullets. Avian Diseases 53: 321-326.         
  22. Weiss, E., Käufer-Weiss, I. (1994). Pathology and Pathogenesis of Infectious Bursal Disease. International Symposium on Infectious Bursal Disease and Chicken Infectious Anaemia, Rauischholzhausen 21- 24 June .