مطالعه فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه‌های اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال در ماکیان صنعتی استان آذربایجان‌ شرقی، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، شعبه شمال غرب کشور

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

3 بخش تحقیقات بیماری‌های طیور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کرج

4 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی- شعبه شمال غرب کشور

10.30495/jvm.2020.679912

چکیده

اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT) ارگانیسم مرتبط با بیماری­های تنفسی، کاهش تولید تخم­، کاهش رشد و مرگ­ و میر در مرغ­ها و بوقلمون­ها است. هدف پژوهش حاضر جداسازی، شناسایی، تعیین الگوی مقاومت دارویی و انگشت­نگاری مولکولی این باکتری در گله­های ماکیان صنعتی استان آذربایجان­ شرقی -شمال غرب ایران- با استفاده از روش مرسوم باکتریایی و نیز تکنیک واکنش زنجیره­ای پلیمراز (PCR) بود. بدین منظور تعداد 400 نمونه سواب نایی از 33 گله مرغ گوشتی در حال کشتار و هفت گله مرغ تخمگذار جمع­آوری گردید. بر اساس نتایج این مطالعه، از 330 نمونه حاصل از گله­های مرغ گوشتی، 14 جدایه (4/2 درصد) از سواب­های نای پنج گله (15/1 درصد) به عنوان اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال شناسایی شدند. همچنین یافته­های پژوهش جاری مشخص نمود که هیچکدام از گله­های مرغ تخمگذار تحت­بررسی آلوده به این ارگانیسم نبودند. بر اساس نتایج آزمایش تعیین الگوی مقاومت دارویی جدایه­ها به روش انتشار دیسک، بالاترین حساسیت دارویی به ترتیب نسبت به پنی­سیلین (85/7 درصد)، تتراسایکلین (71/4 درصد) و داکسی­سایکلین (57/1 درصد) بوده و بیشترین مقاومت دارویی نیز مقابل اریترومایسین (71/4 درصد) و نئومایسین (0/50 درصد) مشاهده گردید. بر طبق داده­های انگشت­نگاری جدایه­ها با تکنیک تکثیر مناطق بین­ژنی تکراری حفاظت­شده انتروباکتریایی (ERIC-PCR)، این جدایه­ها در دو الگوی ژنتیکی E1 و E2 تیپ­بندی شدند که اغلب جدایه­ها (13=n،د92/8 درصد) در الگوی E1 قرار داشتند. تمام سویه­های ORT جدا شده در این مطالعه از گله­های مرغ گوشتی بودند که نشان­دهنده میزان بالای آلودگی این پرندگان نسبت به ماکیان تخمگذار صنعتی تحت ­بررسی در استان آذربایجان­ شرقی است (05/0 > P). همچنین نتایج ما نشان می­دهد که اغلب جدایه­های ORT حاصل از ماکیان صنعتی مناطق شمال غرب ایران از نظر ژنتیکی بسیار شبیه به هم بوده و به یک پروفایل ژنتیکی خاص وابسته می­باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Allymehr, M. (2006). Seroprevalence of Ornithobacterium rhinotracheale infection in broiler and broiler breeder chickens in West Azerbaijan province, Iran. Journal of Veterinary Medicine. A, Physiology, Pathology, Clinical Medicine 53: 40-42.                                
 2. Amonsin, A., Wellehan, J.F., Li, L.L., Vandamme, P., Lindemann, C., Edman, M., Robinson, R., Kapur, V. (1997). Molecular epidemiology of Ornithobacterium                    rhinotracheale. Journal of Clinical Microbiology 35: 2894-2898.                                          
 3. Asadpour, Y., Banani, M., Pourbakhsh, S.A. (2011). Isolation, identification and            antibiotic sensitivity determination of Ornithobacterium rhinotracheale in slaughtering broiler chicken flocks of Guilan province. Iranian Journal of Veterinary Research 12: 345-349.                                                                                                   
 4. Banani, M., Pourbakhsh, S.A., Khaki, P. (2001). Characterization of Ornithobacterium rhinotracheale isolates from commercial chickens. Archives of Razi Institute 52: 27-34.
 5. Canal, C.W., Leão, J.A., Ferreira, D.J., Macagnan, M., Pippi Salle, C.T., Back, A. (2003). Prevalence of antibodies against Ornithobacterium rhinotracheale in broilers and breeders in southern Brazil. Avian Diseases 47: 731-737.                                                       
 6. Chansiripornchai, N., Wanasawaeng, W., Sasipreeyajan, J. (2007). Seroprevalence and identification of Ornithobacterium rhinotracheale from broiler and broiler breeder flocks in Thailand. Avian Diseases 51: 777-780.                                                                  
 7. Chou, C.H., Lin, S.Y., Chen, C.L., Tsai, H.J. (2009). Use of random amplified                 polymorphic DNA analysis and single-enzyme amplified fragment length polymorphism in molecular typing of Ornithobacterium rhinotracheale strains. Avian Diseases 53: 108-114.
 8. Devriese, L.A., Hommez, J., Vandamme, P., Kesters, K. (1995). In vitro antibiotic           sensitivity of Ornithobacterium rhinotracheale strains from poultry and wild birds. The           Veterinary Record 137: 435-436.                                                                               
 9. Doosti, A., Sharifzadeh, A., Ghasemi, H., Vaez, J. (2011). Molecular identification of        Ornithobacterium rhinotracheale in turkeys in Isfahan province of Iran. African Journal of       Biotechnology 10: 7911-7914.                                                                                   
 10. Erganis, O., Hadimli, H.H., Kav, K., Çorlu, M., Ozturk, D. (2002). A comparative study on detection of Ornithobacterium rhinotracheale antibodies in meat type turkeys by dot           immuno binding assay, rapid agglutination test and serum agglutination test. Avian       Pathology 31: 201-204.                                                                                           
 11. Erganis, O., Hadimli, H.H., Kav, K., Sayin, Z. (2013). Phenotypic and molecular               characterization of strains of Ornithobacterium rhinotracheale isolated from poultry in  Turkey. African Journal of Microbiology Research 7: 82-88.                                      
 12. Fitzgerald, S.L., Greyling, J.M., Bragg, R.R. (1998). Correlation between ability of            Ornithobacterium rhinotracheale to agglutinate red blood cells and susceptibility to              fosfomycin. The Onderstepoort Journal of Veterinary Research 65: 317-320.                        
 13. Hassanzadeh, M., Karimi, V., Fallah, N., Ashrafi, I. (2010). Molecular characterization of Ornithobacterium rhinotracheale isolated from broiler chicken flocks of Iran. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 34: 373-378.
 14. Joubert, P., Higgins, R., Laperle, A., Mikaelian, I., Venne, D., Silim, A. (1999). Isolation of Ornithobacterium rhinotracheale from turkeys in Quebec, Canada. Avian Diseases 43: 622-626.                                                                                                         
 15. Koga, Y., Zavaleta, A.I. (2005). Intraspecies genetic variability of Ornithobacterium          rhinotracheale in commercial birds in Peru. Avian Diseases 49: 108-111.                          
 16. Leroy-Sétrin, S., Flaujac, G., Thénaisy, K., Chaslus-Dancla, E. (1998). Genetic diversity    of Ornithobacterium rhinotracheale strains isolated from poultry in France. Letters in Applied Microbiology 26: 189-193.                                                                                       
 17. Mayahi, M., Gharibi, D., Ghadimipour, R., Talazadeh, F. (2016). Isolation, identification  and antimicrobial sensitivity of Ornithobacterium rhinotracheale in broilers chicken flocks of Khuzestan, Iran. Veterinary Research Forum 7: 337-342.
 18. Mirzaie, S., Hassanzdeh, M., Bozorgmehrifard, M.H., Banani, M. (2011). Isolation and characterization of Ornithobacterium rhinotracheale in the commercial turkey, quail flocks and domestic pigeons by bacteriological and molecular methods. Archives of Razi Institute 66: 121-127.                                                                                
 19. Ozbey, G., Ongor, H., Balik, D.T., Celik, V., Kilic, A., Muz, A. (2004). Investigations on Ornithobacterium rhinotracheale in broiler flocks in Elazig province located in the East of Turkey. Veterinární medicína 49: 305-311.                                                                  
 20. Roussan, D.A., Al-Rifai, R.H., Khawaldeh, G.Y., Totanji, W.S., Shaheen, I. (2011).         Ornithobacterium rhinotracheale and Mycoplasma synoviae in broiler chickens in Jordan.        Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics) 30: 931-937.                   
 21. Sakai, E., Tokuyama, Y., Nonaka, F., Ohishi, S., Ishikawa, Y., Tanaka, M., Taneno, A. (2000). Ornithobacterium rhinotracheale infection in Japan: Preliminary investigations. The Veterinary Record 146: 502-503.                                                                              
 22. Schuijffel, D.F., Van Empel, P.C., Pennings, A.M., Van Putten, J.P., Nuijten, P.J. (2005). Successful selection of cross-protective vaccine candidates for Ornithobacterium             rhinotracheale infection. Infection and Immunity 73: 6812-6821.                                   
 23. Soriano, V.E., Vera, N.A., Salado, C.R., Fernandez, R.P., Blackall, P.J. (2003). In vitro       susceptibility of Ornithobacterium rhinotracheale to several antimicrobial drugs. Avian  Diseases 47: 476-480.                                                                                     
 24. Szabó, R., Wehmann, E., Makrai, L., Nemes, C., Gyuris, E., Thuma, A., Magyar, T.          (2017). Characterization of Ornithobacterium rhinotracheale field isolates from Hungary. Avian Pathology 46: 506–514.                                                                                 
 25. Thachil, A.J., Velayudhan, B.T., Lopes-Berkas, V.C., Halvorson, D.A., Nagaraja, K.V. (2007). Application of polymerase chain reaction fingerprinting to differentiate              Ornithobacterium rhinotracheale isolates. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 19: 417-420.                                                                                                         
 26. Thieme, S., Mühldorfer, K., Lüschow, D., Hafez, M.H., Woo, P.C.Y. (2016a). Molecular     characterization of the recently emerged poultry pathogen Ornithobacterium rhinotracheale by multilocus sequence typing. PLoS ONE 11: e0148158.                                             
 27. Thieme, S., Hafez, M.H., Gutzer, S., Warkentin, N., Lüschow, D., Mühldorfer, K. (2016b). Multilocus sequence typing of Ornithobacterium rhinotracheale isolated from pigeons and birds of prey revealed new insights into its population structure. Veterinary and Animal Science 1: 15-20.                                                                                              
 28. Tsai, H.J., Huang, C.W. (2006). Phenotypic and molecular characterization of isolates of Ornithobacterium rhinotracheale from chickens and pigeons in Taiwan. Avian Diseases 50: 502-507.                                                                                                           
 29. Turan, N., Ak, S. (2002). Investigation of the presence of Ornithobacterium rhinotracheale in chickens in Turkey and determination of the seroprevalence of the infection using the enzyme-linked immunosorbent assay. Avian Diseases 46: 442-446.                            
 30.  Van Empel, P., Hafez, M.H. (1999). Ornithobacterium rhinotracheale: a review. Avian            Pathology 28: 217-227.