بررسی آلودگی های انگلی کرمی و تک یاخته ای در موش های آزمایشگاهی یک مرکز تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

10.30495/jvm.2020.679913

چکیده

یکی از مهم‌ترین توصیه‌ها در مورد حیوانات آزمایشگاهی، استفاده از حیوانات تعریف شده با فلور میکروبی مشخص است. بر اساس توصیه فدراسیون انجمن‌های علوم حیوانات آزمایشگاهی اروپا، پایش بهداشتی حیوانات، خصوصاً در مورد عفونت‌های قابل انتقال به انسان الزامی است. بر طبق پروتکل FELASA، 50 سر موش آزمایشگاهی نژاد NIH یک مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی به صورت تصادفی انتخاب و از نظر نماتدها، سستد‌ها و پروتوزوآها بررسی شدند. 100% نمونه‌ها آلودگی به نماتد داشتند که همگی Syphacia obvelata بودند. همچنین 40% آنها، آلودگی به سستدها را داشتند که درصد آلودگی در موش-های جنس ماده 10% و در جنس نر 85% بود. تمامی سستد‌ها Rodentolepis nana بودند. در بررسی آلودگی بهCysticercus fasciolaris تمام موارد منفی و هیچ‌گونه آثاری از حضور انگل در سطح و داخل کبد‌ها مشاهده نگردید. در بررسی انگل‌های تک‌یاخته تقریباً تمامی آن‌ها آلودگی به تک‌یاخته‌ها را داشتند. بیشترین میزان تک‌یاخته‌ها مربوط به آمیب‌ها بود، همچنین آلودگی به میزان کمتر در مورد Spironucleus spp. مشاهده گردید. در بررسی تک‌یاخته Encephalitozoon cuniculi ، با روش الایزا، میزان آلودگی، 39/24% بود. در بررسی تک‌یاخته Klossiella muris پس از انجام آزمایش‌های هیستو‌پاتولوژی، انگل در نواحی مختلف کلیه به صورت واضح مشاهده نشد ولی ضایعات آسیب‌شناسی در تمامی نمونه‌های بافتی مشاهده گردید که ممکن است متأثر از مراحل مختلف انگل باشد. با توجه به آلودگی به اکثر عوامل انگلی بررسی شده خصوصاً وجود عفونت‌های قابل انتقال به انسان باید حذف کلنی آلوده و جایگزین کردن کلنی پاک صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1- فلاحی، ر.، منصوری، م.ع، (1396). پایش بهداشتی موش های آزمایشگاهی نژاد NIH موسسه رازی نسبت به باکتری کلستریدیوم پیلی فورم در سال 1395. تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 117، صفحات 84-78.
2- فلاحی، ر.، نوروزی، الف.، اسلام پناه، م، (1395). بررسی آلودگی انگلی Trichosomoides crassicauda  در رت های آزمایشگاهی یک مرکز تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی ایران، مجله پژوهشهای جانوری (مجله زیست شناسی ایران)، 29، صفحات 85-77.
3- نورانی، ح.، حبیبیان دهکردی، س.، گرامی، ر، (1392). عفونت Klossiella muris در موش های آزمایشگاهی، نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی)، 101، صفحات 12-9.
4- Baker, D.G. (2007). Flynn's parasites of laboratory animals. Second edition, American College of Laboratory Animal Medicine, Blackwell Publishing.
5- Didier, E.S., Bertucci, D.C.; Green, L.C.; Stovall, M.E., Didier, P.J. (2001). Encephalitozoon cuniculi infection in mice with the chronic granulomatous disease (CGD) disorder. Journal of Eukaryotic Microbiology, 79–80.
6- Elmadawy, R.S., Radwan, M.E.I. (2011). Klossiella muris infecting laboratory and wild mice in Egypt. Global Veterinaria, 6: 281-285.
7- Harslund, J.L.F., Mandrupsen, K., Bollen, P. (2016). Syphacia obvelata and Radfordia affinis infection in mice treatment strategy, implementation of a new health monitoring system and establishment of improved quarantine procedures, Biomedical Laboratory, University of Southern Denmark, DK-5000 Odense C, Denmark.
8- Hasanpour, H., Najafi, F., Gharagozlou, M.J., Jafarpour Azami, S., Fadavi, A., Paknezhad, N., Mowlavi, G. (2017). Cysticercus fasciolaris (Taenia taeniaeformis larval stage) in urban rats with illustration of histopathological changes in the liver. Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases, 5: 43-46.
9- Khalil, A.I., Lashein, G.H., Morsy, G.H., Abd El-Mottaleb, D.I. (2014). Oxyurids of wild and laboratory rodents from Egypt. Life Science Journal, 11: 94-107.
10- Macnish, M.G., Ryan, U.M., Behnke, J.M., Thompson, R.C. (2003). Detection of the rodent tapeworm Rodentolepis (=Hymenolepis) microstoma in humans. A new zoonosis? International Journal for Parasitology, 33: 1079–1085.
11- Mahler Convenor, M., Berard, M., Feinstein, R., Gallagher, A., Illgen-Wilcke, B., Pritchett-Corning, K., Raspa, M. (2014). FELASA recommendations for the health monitoring of mouse, rat, hamster, guinea pig and rabbit colonies in breeding and experimental units. Laboratory Animal, 48: 178-192.
12- Meade, T.M., Watson, J. (2014). Characterization of rat pinworm (Syphacia muris) epidemiology as a means to increase detection and elimination. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science, 53: 661–667.
13- Tanideh, N., Sadjjadi, S.M., Mohammadzadeh, T., Mehrabani, D. (2010). Helminthic infections of laboratory animals in animal house of Shiraz University of Medical Sciences and the potential risks of zoonotic infections for researchers. Iranian Red Crescent Medical Journal, 12: 151-157.