بررسی سطح آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی در مورد بیماری تب مالت

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 گروه بیماریهای درونی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان

3 دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

10.30495/jvm.2020.679914

چکیده

بیماری تب مالت یا بروسلوز یکی از مهمترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام با انتشار جهانی است. لذا هدف از مطالعه حاضر ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان علوم پزشکی و بررسی کفایت برنامه‌های آموزش پزشکی بود. مطالعه حاضر به روش مقطعی با استفاده از روش مورگان و با انتخاب 300 نفر از دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی لرستان به روش پرسشنامه‌ای انجام شد. با توجه به بررسی‌ها، میانگین و انحراف معیار کلی نمره آگاهی دانشجویان 25/3±22/11 بود که امتیاز بسیار پایینی است. با بررسی پاسخ دانشجویان،100 درصد دانشجویان تب مالت را از شایع‌ترین بیماری‌های مشترک انسان و دام دانستند و به ترتیب 84 و 82 درصد دانشجویان به شایع‌ترین علامت بروز بیماری در انسان و شایع‌ترین راه انتقال بیماری به انسان پاسخ صحیح داده‌اند. نتایج نشان داد، سطح تحصیلات پدر و مادر بر روی میزان آگاهی دانشجویان مورد بررسی در مطالعه حاضر تاثیر معنی‌‌داری ندارد (05/0 P>). نتایج نشان داد بین میزان آگاهی دانشجویان پسر و دختر در مورد بیماری تب مالت، اختلاف آماری معنی‌داری وجود دارد ( 0001/0 p <). همچنین استفاده از آزمون غیر پارامتریک Mann-Whitney برای ارزیابی آگاهی در مورد بیماری تب مالت مشخص کرد بین میانگین آگاهی پسر و دختر از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری برقرار است (01/0P≤). در مجموع با توجه به اینکه دانشجویان مورد بررسی در مطالعه حاضر در دانشگاه علوم پزشکی تحصیل می‌کنند، آگاهی آن‌ها از بیماری تب مالت به عنوان یکی از مهمترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام رضایت بخش نبود که این مسئله حاکی از یک خلاء آموزشی یا عدم توجه دانشجویان به محتوای آموزشی می-باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
1-    Al-ruwaili, T.H., Alruwaili, A.A., Al fuhigi, F.R. & Alshitwee, I.B. (2018). Awarness of Jouf University Medical Students about Brucellosis. The Egyptian Journal of Hospital Medicine, 72: 3846-3849. 
2-    Al-Zahrani, S., Al-Amry, F., Ghonaim, M. & Abo-Salem, O. (2013). Awarness & knowledge of medical students and interns about infection control measures. International Journal of Medical Sciences and Public Health, 2: 317-323.
3-     Askarian, M., Honarvar, B., Tabatabaee, H.R. & Assadian, O. (2004). Knowledge, practice and attitude towards standard isolation precautions in Iranian medical students. Journal of Hospital Infection, 58: 292-296.
4-    Bahrami A. (2010). Report about brucellosis. Journal of Applied Microbiology, 54: 62-68.
5-    Cutler SJ. (2005). Brucellosis new aspects of an old disease. Journal of Applied Microbiology,98: 1270-1281.
6-    Ebrahimpour, S., Youssefi, MA. & Karimi, N., (2012). The prevalence of human brucellosis in Mazandaran province, Iran. African Journal of Microbiological Research, 6: 4090–4094.
7-    Ebrahimzade, A. & Ramazanzade, K. (2017). A comparison between knowledge of Medical students at Birjand University of Medical Sciences concerning Zoonoses (Crimean-Congo fever, brucellosis, and rabies). Future of Medical Education Journal, 7: 15-19.
8-    Hamid, ZY., Akharbin, K. & Feyzi, F. (2006). Investigating the knowledge of the medical sciences student of Ardebil about the ways of getting brucellosis. Journal of Arak University Medical Sciences, 10: 45-53. (Persian)
9-    Hatami, H. (2007). Brucellosis epidemiology. Journal of Behshti University Medical Sciences, 8: 13-36.  (Persian).
10- Hatami, H., (2008). Epidemiology and control of brucellosis. Journal of Behshti University Medical Sciences, 29: 126-132. (Persian)
11- James, E., Joe, W. & Chadwick, C. (2001). Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19: 43-50.
12- Ministry of Health and Medical Education, Communicable Diseases Unit. (2004). Annual report of communicable disease control (CDC). Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education.
13-  Mohammadi, M., Salehiniya, H., Kazaei, S., Ramazanpour, J. & Mohammadian-Hafshejani, A. (2015). Epidemiological Characteristics and Incidence Rate of Brucellosis in Isfahan Province, Iran, 2012. Journal of Isfahan Medical School, 33 (355): 1784-1795.
14- Mostafaei, GR., Eskandari, A., Ghazizadeh, S., Nasrollahzadeh, Z., Hosein Doust, GR., Gilasi, HR., Gharlipour, ZA., Moazemi Godarzi, A., Vafaei, R. & Jodaki, A. (2013). Determining the Students Knowledge of Kashan University of Medical Sciences about Brucellosis. Scientific Journal of Ilam University Medical Sciences, 21: 2-15. (Persian).
15- Mostafavi, E. & Asmand, M. (2012). Trend of brucellosis in Iran from 1991 to 2008. Iran Journal of Epidemiology, 8: 94-101. (Persian).
16- Ramin, B. & Macpherson, P. (2010). Human brucellosis. British Medical Journal, 341: c4545.
17- Sadeghi Hasanabadi, A. & Kasraeian, L., (2001). Scientific Awareness of Doctors Working in Shiraz Township Regarding 4 Common Diseases (Tuberculosis, Brucellosis, Typhoid and Blood Diarrhea). Iranian Journal of Medical Education, 1: 7-13. (Persian).