تعیین ارتباط میان باکتری های جدا شده با یافته‌های اولتراسونوگرافی و اکومورفومتریک پستان، مخزن و سرپستانک گاو ها ی شیری مبتلا به ورم پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

2 دانش آموخته دوره دکترای عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحدگرمسار، دانشگاه ازاد اسلامی، گرمسار، ایران.

10.30495/jvm.2021.684535

چکیده

به‌منظور تعیین شاخص‌های اولتراسونوگرافی پستان در گاو‌های مبتلا به ورم پستان 30 رأس گاو مبتلا به ورم پستان کلینیکی که در شیر چرک، در پستان ورم، درد و قرمز شدن و گاه علائم عمومی را نیز نشان‌ دادند انتخاب شدند. قطر کانال سرپستانک، مجاری شیری مخزن پستان و آلوئول‌های پارانشیم غدد شیری در بالای پستان مبتلا با پراب 7 مگاهرتز رکتال ارزیابی شد. موارد فوق در پستان سالم مقابل به‌عنوان گروه شاهد نیز برآورد گردید. نمونه شیر از پستان آلوده تهیه و در آزمایشگاه کشت داده‌ شد. در پایان شاخص‌های اولتراسونوگرافی فوق در دو گروه ورم پستانی و سالم با آزمون آماری غیرپارامتری من ویتنی- یو و ویلکاکسون رنک و نیز آزمون پارامتری Student T مقایسه شد.قطر سرپستانک در سالم‌ها (cm 8/0=میانه و 67/0 ± 82/0)، در ورم پستان‌ها (cm 97/0=میانه و 13/0 ± 99/0) (P<0.05)، قطر اپیتلیوم مخزن شیر پستان در سالم‌ها (cm 65/0=میانه و 17/0 ± 68/0)، در ورم پستان‌ها (cm 65/0=میانه و 18/0 ± 68/0) (P>0.05)، قطر آلوئول‌ها در سالم‌ها (cm 9/0=میانه و 31/0 ± 98/0) و در ورم پستان‌ها (cm 8/0=میانه و 3/0 ± 88/0) (P>0.05) بود. باکتری‌های استاف اورئوس (12 مورد)، استرپ یوبریس (4 مورد) تروپرلا پیوژنز (2 مورد) و کورینه باکتریوم بوویس (2 مورد) از موارد ورم پستانی جدا شد ولی توزیع آن‌ها در بین درجات مختلف ورم پستان اختلاف معنی‌داری نداشت.
از این تحقیق نتیجه‌گیری شد که از میان شاخص‌های قطر سرپستانک، مخزن شیر پستان و آلوئول‌های پستانی تنها قطر سرپستانک در موارد ورم پستانی افزایش نشان ‌داد. ارتباطی میان نوع باکتری جداشده و محل التهاب در ورم پستان یافت نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. 1-محمدصادق، م. آینه چیان، م. بکایی، س.(1385). بررسی کاراییی محلول شیرآزما در شناسایی ورم پستان تحت درمانگاهی. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد گرمسار.3 (1)،12 -6.

  2-محمد صادق، م.(1379). دانستنی­های روز در ورم پستان گاو. ناشر دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار-آییژ، صفحه،38-19.

  3-محمدصادق، م .(1388). ورم پستان در دام­های شیری. ناشر دانشگاه آزاد اسلامی،گرمسار، 335-1.

  1. , R.L., Guimarães, S.E.F., Daniels, K.M., Fontes, M.M.S., Machado, A.F., Dos Santos G.B., Marcondes, M.I. (2016). Technical note: Mammary gland ultrasonography to evaluate mammary parenchymal composition in prepubertal heifers. Journal of Dairy Sciences 100:1–4, https://doi.org/10.3168/jds.2016-11668.

   

  1. Cartee, R.E., Ibrahim, A.K., Leary, Mc. (1986). B-mode ultrasonography of the bovine udder and teat. Journal American Veterinary Medicine Association 188:1284–87.
  2. Caruolo, , Mochrie, RD. (1967). Ultrasonograms of lactating mammary glands. Journal of Dairy Sciences 50:225–30.
  3. Condino, M., Ajito, T., Sato, K. Hyakutake,K., Suzuki,K., Taguchi,K. (2012). Milk-flow, ultrasonographic, theloscopic, and histopathological characteristics of the teat in cows with toxic mastitis. Research in Veterinary Science 93: 865–71.
  4. Constable, P.D., Hinchcliff, K.W., Done, S., Gruenberg, W. (2017). Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep Pigs, and Goats. 11Ed Edition, Elsevier, Missury: 1905-1991.
  5. Erskine, R.J., Wagner, S.A., Degraves, F.J. (2003). Mastitis therapy and pharmacology. Veterinay Clinic of North America, Food Animal Practice 19:109-38.
  6. Franz, S., Floek, M., Hofmann-Parisot, M. (2009). Ultrasonography of the Bovine Udder and Teat. Veterinary Clinics North America, Food Animal 25: 669–85.
  7. Fasulkov, I.R. (2012). Ultrasonography of the mammary gland in ruminants: a review. Bulgarian journal of veterinary medicine 15: 1-12.
  8. Hallowell, G.D. (2010). Ultrasound of the bovine mammary gland and its role in mastitis control. International Dairy Topics (11) 5: 41-3.
  9. Radostitis, O.M., Gay, C.C., Hichiff, K.W., and Constable, P.D. (2007). Veterinary Medicine.10th Edition. WB Saunders-Elsevier, Edinburg: 673-762.
  10. Santos, K.D., Oliveira, M.G., Noriler, E.P., Vrisman, D.P., Borges, L.P.B, Santos, V.J.C., Coutinho, L.N., Teixeira, P.P.M. (2016). Mammary gland ultrasound evaluation of jersey cattle breeds. Acta Scientiae Veterinariae, 44: 1410.
  11. Saratis, P., Grunert, E. (1993). Ultrasonography in the cow for determination of dimension and localization of pathological teat changes. Dtsch Tierarztl Wochenschr 100: 159–63.
  12. Seker, I., Risvanli, A., Yuksel, M., Saatb, N., and Ozm, O. (2009). Relationship between California Mastitis Test score and ultrasonographic teat measurements in dairy cows. Australian Veterinary Journal 87:480–3.
  13. Smith B.P. (2015) Large Animal Internal Medicine, 5th Elsevier-Mosby Pub, Missouri: 1019 – 1037.

  18.    Stocker, H., Bättig, U., Duss, M., Zähner, M.Flückiger, M., Eicher, R., Rüsch, P. (1989) Clarification of teat stenosis in cattle by ultrasound. Tierarztl Prax 17:251–6.

  1. Wieland, M., Melvin, J.M., Virkler, P.D., Nydam, D.V., Heuwieser, W. (2018). Technical note: Development and evaluation of a standard operating procedure for ultrasound-based measurements of teat canal dimensions in dairy cows. Journal of Dairy Sciences 101:1–6.