بررسی پاسخ به واکسن تب برفکی در گاوهای شیری آلوده به ویروس لوسمی گاو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

10.30495/jvm.2020.1906715.1148

چکیده

ویروس تب برفکی از خانواده پیکورناویریده و جنس آفتوویروس است که منجر به ایجاد بیماری با واگیری بالا در میان گاوها می‌شود. پیشگیری از این بیماری همواره به عنوان چالش اصلی در گله‌های گاو شیری مطرح است. گرچه اینرو واکسیناسیون همواره به عنوان گام نخست در موازین پیشگیرانه از این بیماری مورد نظر می‌باشد اما بنا به دلایلی همواره با موفقیت همراه نیست. یکی از دلایل شکست واکسیناسیون آلودگی گاوها به بیماریهایی مانند لکوز است که با نقضان ایمنی همراه هستند. لذا این مطالعه به منظور اثر آلودگی به لکوز بر چاسخ گاوها به واکسن تب برفکی صورت گرفته است. بدین منظور 60 راس تلیسه (30 راس آلوده به BLV و 30 راس عاری از BLV) که از نظر ابتلا به BVD منفی بودند به منظور انجام این مطالعه در نظر گرفته شدند. سپس به هرگروه مقدار 5 میلی‌لیتر واکسن تب برفکی در 2 نوبت به فاصله 21 روز از هم دیگرتزریق شد. در روزهای صفر، 7، 14 و21 پس از تزریق اول و روزهای 7، 14 و 21 پس از تزریق مرحله دوم واکسن به مقدار 10 میلی‌لیتر نمونه خون اخذ شد. با استفاده از روش خنثی‌سازی سرم حضور پادتن برعلیه ویروس تب برفکی در نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر افزایش تیتر پادتن در هر دو گروه پس از واکسیناسیون بود اما تجزیه و تحلیل آماری اختلاف معنی‌داری را میان دو گروه نشان نداد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

  1. حاجی حاجیکلایی، محمد رحیم.، صیفی آبادشاپوری، مسعودرضا.، اکبری، مهران.(1385) .مطالعه سرولوژیکی آلودگی به ویروس لکوز گاوی (BLV) در گاوهای اهواز.نشریه پزوهش و سازندگی، 19، 30-26.
  2. 2-توکلی، ح.، نقوی، س.، شهریاری، م.(1385). تب برفکی.فصلنامه علمی و آموزشی دفتر توسعه آموزش، دانشکده بهداشت. دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، سال 10، شماره 37.
  3. Constable, PD.; Hinchcliff, KW.; Done, SH. And Granberg, W. (2017). Veterinary Medicine. 11 th ed.W.B. Saunders Copmpany, London, UK.785-795.
  4. Erskine, J.,. Bartlett, C., Sabo, , Sordillo, L.(2011). Bovine Leukemia Virus Infection inDairy Cattle: Effect on Serological Response to Immunization against J5Escherichia coliBacterin. Veterinary medicine international. Article ID 915747, 5 pages.
  5. Feldman, B.V., Zinkl, J.G. and Jain, N.C.(2000). Schalm veterinary hematology. 5 th ed. Philadelphia, USA: 614-619.
  6. Jaworski, J.P., Sala, J.M., Capozzo, A.(2018).Bovine leukemia virus infection in adult cows does not interfere with foot-and-mouth disease vaccination. Journal of Dairy Science,101:11247–11250
  7. Maclachlan, J., Barthold, W., Swayne, E., Dubovi, J., Winton, R.(2016).Feener veterinary virology. 5 th ed.lonfon, UK.283-284, 484-488.
  8. Nikbakht Brujeni, Gh., Taghi poorbazargani, T., Davis, S., Tolooie, M., Barjesteh, N.(2010).Bovine immunodeficiency virus and bovine leukemia virus and their mixed infection in Iranian Holstein cattle. The Journal of Infection in Developing Countries,4:576-579.
  9. Puentes, R., Brun, L., Algorta, A., Silva, V., Mansilla, F., Sacco, G., Lambi, S., Capozza, A.(2016).Evaluation of serological response to foot-and-mouth disease vaccination in BLV infected cows.BMC Veterinary Research,12:119.
  10.   Rashid, A., Rasheed, K., Akhtar, M.(2009).Factors influencing vaccine efficacy- A general review.The Journal ofAnimal & Plant Sciences, 19:  22-25.
  11. Sandev, N., Koleva, M., Binev, R., Ilieva, D.(2004).Influence of enzootic bovine leukosis virus upon the incidence of subclinical mastitis in cows at a different stage of infection. Veterinarskiarhiv,74, 411-416.
  12. Smith, BP. (2015). Large Animal Internal Medicine. 5 th ed. Mosby, London,1070-1074.
  13. Trainin, Z., Brenner, J., Meirom, R., Waron, H.(1996). Detrimental effect of bovine leukemia virus (BLV) on the immunological state of cattle.Veterinary Immunology and Immunopathology. 54:293-302.