دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 39، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-119 (پاییز و زمستان) 

مقاله پژوهشی (اصیل)

1. تشخیص مولکولی لپتوسپیراهای بیماری زا با استفاده از روش PCR بر اساس ژن lipl32

صفحه 1-9

10.30495/jvm.2020.676084

فاطمه رحیمی زارچی؛ پژواک خاکی؛ سهیلا مرادی بید هندی


گزارش موردی

12. گزارش انگل های داخلی و خارجی پرنده ابیا اوراسیایی (Scolopax rusticola) در شمال ایران

صفحه 119-124

10.30495/jvm.2020.676321

محمد اسدی ایرایی؛ محمد رضا یوسفی؛ شهاب رمضانپور؛ محمدجواد مشایخ نیا؛ محمدرضا رودکی؛ محمد مهدی یزدانی رستم