دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 40، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-125 
4. تشخیص ویروس آکابان همراه با نشانه‌های بالینی و کالبدگشایی آن در گوساله‌های شیرخوار در اطراف تهران

صفحه 33-42

10.30495/jvm.2020.673133

پیمان دهقان رحیم آبادی؛ افشین رئوفی؛ مرتضی گرجی دوز؛ سید حسین مرجانمهر؛ مجید مسعودی فرد