دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 41، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-149 
12. بررسی پاسخ به واکسن تب برفکی در گاوهای شیری آلوده به ویروس لوسمی گاو

صفحه 149-156

10.30495/jvm.2020.1906715.1148

ناصر غلامی؛ محمد نوری؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری؛ محسن لطفی