دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 31، پاییز و زمستان 1394، صفحه 79-162 

مقاله پژوهشی (اصیل)

1. جداسازی و شناسایی گونه‌های انتروکوکوس جداشده از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن

صفحه 79-90

نفیسه دعوتی؛ فریده طباطبایی یزدی؛ سعید زیبائی؛ فخری شهیدی؛ محمد رضا عدالتیان


3. جداسازی و شناسایی عامل بیماری نیوکاسل از مزارع پرورش ماکیان گوشتی استان خوزستان

صفحه 101-108

منصور میاحی؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری؛ رمضانعلی جعفری؛ بابک محمدیان قلعه جوقی


مقاله پژوهشی (اصیل)

4. تعیین الگوهای مقاومت آنتی‌بیوتیکی در اشریشیا کلی جدا شده از جوجه‌های گوشتی سالم و مبتلا به کلی‌سپتی‌سمی در اهواز

صفحه 109-117

رمضا نعلی جعفری؛ رضا قنبر پور؛ مسعود قربان پور نجف آبادی؛ منصور میاحی؛ امیر امانی


5. بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در گوسفندان استان خوزستان

صفحه 119-128

ساناز رویشدزاده؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ مهدی پور مهدی بروجنی؛ مسعود قربانپور


8. جداسازی عوامل قارچی بیماری زای زنبور عسل در استان گیلان

صفحه 145-150

ابراهیم رحیم آبادی؛ یداله اسدپور؛ پیمان سایه بان