دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 35، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-97 
3. گزارش کریپتوسپوریدیوم آندرسونی از گوسفندان تهران بر مبنای تکثیر ژن HSP70

صفحه 19-27

عبدالحسین دلیمی؛ فرید تحویلدار بیدرونی؛ فاطمه غفاری فر


4. شناسایی عفونت مایکوپلاسما سینوویه در مرغان مادر گوشتی واکسینه شده

صفحه 29-38

منصور میاحی؛ زهرا برومند؛ سید علی پور بخش؛ رمضان علی جعفری؛ حسین گیلوری


5. شناسایی ویروس برونشیت عفونی در بیماری تنفسی چند عاملی گله‏ های گوشتی واکسینه و غیرواکسینه استان بوشهر

صفحه 39-46

یوسف سعادت؛ محمد حسن بزرگمهری فرد؛ سعید چرخکار؛ حسین حسینی؛ نریمان شیخی؛ بیژن اکبرپور