دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-73 (بهار وتابستان) 
2. بررسی ضایعات آسیب‌شناختی ناشی از نوزاد سستود تنیا هیداتیژنا در گوسفند

صفحه 15-23

حسین نورانی؛ خداداد پیر علی خیر آبادی؛ حمید رضا عزیزی؛ محمد مهدی داودپور؛ مهدی سلیمی


3. مقایسه عیار پادتن ضد بروسلا در دانشجویان دامپزشکی و غیردامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

صفحه 25-32

بختیار حیدری؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ مسعود قربانپور نجف آبادی؛ فروغ جافری؛ زهرا علیپور؛ الهام رضایی؛ ناهید متقیان


4. مقایسه آدجوان های هیدروکسید آلومینیوم و ISA70 در القا پاسخ هومورال علیه پیولیزین نوترکیب باکتری تروپرلا پیوژنز در گوسفند

صفحه 33-40

احسان قریب ممبنی؛ مسعود قربانپور نجف آبادی؛ بابک محمدیان؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری؛ محمد رحیم حاجی حاجی کلایی؛ فرید براتی


8. اثر سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر طول روده، فرآسنجه های خونی و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی

صفحه 73-79

امید فانی ملکی؛ نظر افضلی؛ آرش امیدی؛ علی اله رسانی؛ مجتبی فروزان مهر