دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 20، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-90 
10. ارزیابی فارمی دو واکسن کشته دو گانه نیوکاسل + گامبورو در جوجه تخمگذار تجاری

صفحه 63-67

پیام حقیقی خوشخو؛ حسین حسینی؛ گیتا اکبری آزاد؛ سعید معصومیان


12. بررسی آلودگی کریپتوسپوریدیوزیس در کودکان و گوساله و موش های شهرستان تبریز

صفحه 75-79

جابر داودی؛ شاهرخ شیرازی؛ سعید مستوفی؛ سجاد وحیدی مددلو


14. Comparative Study of Propensity for Amyloidogenesis in Male and Female Rats

صفحه 86-90

کیوان جمشیدی؛ پژمان مرتضوی؛ احمد رضا دانشور