دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 79-149 

مقاله پژوهشی (اصیل)

1. میزان شیوع اختلالات رفتاری در اسبدارهای اطراف تبریز

صفحه 79-84

علی حسن پور؛ مجید ابراهیمی حامد؛ محمدرضا عباسی


2. مطالعه اثر آیورمکتین بر تشنجات ناشی از لیندان در موش سوری

صفحه 87-93

میرهادی خیاط نوری؛ مهرداد نشاط قراملکی؛ عادل بصیری


4. بررسی رشد میکروب های پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شیر سویا

صفحه 99-103

محمدحسین مرحمتی زاده؛ سارا رضازاده؛ زینب نظافت کازرونی؛ ابراهیم جعفری


5. بررسی نقش احتمالی مانهمیا همولیتیکا در موارد پنومونی گوسفند در منطقه گرمسار

صفحه 105-108

علیرضا قدردان مشهدی؛ مهدی عسکری بدوئی؛ حسین صفری دستجرده ئی؛ ایرج اشرافی تمای


8. بررسی هیستوآناتومی مخچه بوقلمون

صفحه 121-128

علی ناموران عباس آبادی؛ محمد علی ابراهیمی؛ رسول شهرو؛ مصطفی گلابی


9. بررسی وضعیت آلودگی باکتریایی تلفات جوجه کشی های شترمرغ

صفحه 129-134

سید مصطفی پیغمبری؛ آریا رضایی فر؛ اوستا صدرزاده؛ تقی زهرائی صالحی؛ مهدی عسگری بدوئی؛ علی حاجی بابائی


10. بررسی فون انگل های دستگاه گوارش پرندگان در پرنده فروشی های شهر اصفهان

صفحه 135-138

سید رضا حسینی؛ علی عرفانی؛ کوروش منوچهری نائینی؛ عزت الله فتحی


12. بررسی انواع گاستریک مزمن در سگ های ولگرد به روش هیستوپاتولوژی

صفحه 145-149

احسان خاکسار؛ شهرام جمشیدی؛ رضا صداقت؛ نقا تمیمی