دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-73 

مقاله پژوهشی (اصیل)

1. بررسی شیوع کمپیلوباکترژژونی و کمپیلوباکترکلی در کبد طیور در اصفهان

صفحه 1-4

ابراهیم رحیمی؛ زینب ترکی باغبادرانی


2. مطالعه میکروسکپی تمایز بافت بیضه در جنین بز

صفحه 5-13

سید سجاد حجازی؛ ایرج پوستی؛ میرهادی خیاط نوری


3. بررسی انگل های ماهیان تالاب سولقان استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 15-19

مهدی رئیسی؛ فیروز فدائی فرد؛ مهسا انصاری؛ هادی تاجی زادگان؛ سید رضا حسینی


4. اثر میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس 50 هرتز روی غدد تناسلی و هورمون های جنسی موش نر نژاد NMRI

صفحه 21-29

نفیسه پذیره؛ وحیده سادات عباس نیا؛ کیوان کرامتی؛ بهمن دلالت؛ داوود دورانیان


7. اکوکاردیوگرافی شترهای به ظاهر سالم، تکنیک و تظاهر اولتراسونوگرافیک

صفحه 41-46

ابوذر دهقان؛ عباس وشکینی؛ محمد نصرالله زاده ماسوله؛ محمد قلی نادعلیان؛ علی رضاخانی